Toplam kayıt 3921, listelenen: 2275-2294

 • M - Limit Superior ve M - Limit Inferior 

  Gümüş (Gök), Hafize; Nuray, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmada, doğal sayılar kümesinin alt kümelerinin bir ailesi yardımıyla tanımlanmış olan ideal kavramı ile oluşturulmuş olan I-yakınsaklık kavramı ve daha sonra çalışılmış olan I-limit superior ve I-limit inferior ...
 • Maârif Salnamelerine Göre 20. Yüzyıl Başlarında (1898-1904) Aydın Vilâyeti’nde Eğitim 

  Taş, Çiğdem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Çalışmada 1898-1904 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin bir parçası olan Aydın Vilâyeti’nin eğitim durumu incelenmişitr. Değerlendirme yapılırken dönemin okulları, eğitim programları, öğrenci, öğretmen ve çalışan durumları, ...
 • Macrofungi Of Muğla Proyince 

  Solak, Mehmet Halil; Yılmaz Ersel, Fadime (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  This study is based on the macrofungi specimens collected from Muğla province between 2001 and 2002. As a result this study 31 taxon were determines. 147 taxon were determined according to the previous studies done in the ...
 • Macrofungi Of Tavas (Denizli) District 

  Gezer, Kudret; Çelik, Ali; Uşak, Muhammet; Türkoğlu, Aziz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Macrofungi samples have been collected during the field trips carried out in Tavas (Denizli) between in 1999-2001. As a result of field and laboratory studies totally 45 taxa belong to 21 families were identified. 9 of ...
 • Maden Projelerinin Değerlendirmesinde Optimum Üretim Miktarının Belirlenmesi 

  Demirbugan, Alper (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Maden projelerinde maden yatağının etkin biçimde işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Üretim miktarı(ÜM), madencilik projelerinin karlılık düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Maden projelerinin karlılığını ...
 • Magnetic Resonance Imaging Findings of Multicentric Glioma Mimicking Multiple Sclerosis 

  Köseoğlu, Kutsi; Yaycıoğlu, Soner; Meydan, Nezih; Kıyılıoğlu, Nefati (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-01)
  Multiple gliomas are relatively uncommon. Demyelinating disease may represent with similar radiological findings with multiple gliomas. We present the magnetic resonance (MR) and computed tomography (CT) findings of a ...
 • Magnetron Saçtırma Tekniğinde Kullanılacak Olan Hedef Malzemeleri İçin SnO2 Tozların Sol-jel Yöntemi ile Üretilmesi 

  Taş, Seher; Erol, Mustafa; Toparlı, Mustafa; Çelik, Erdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Kalay oksit (SnO2), sıklıkla kullanılan ve geniş yelpazede araştırma alanı bulabilen yarı iletken bir metaloksittir. SnO2 ince filmler şeklinde gaz sensörleri, güneş pilleri gibi birçok alanda uygulama bulabilmektedir. ...
 • Makedonya Sorunu ve Çete Faliyetleri 

  Altıntaş, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Tarih boyunca Avrupa’nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar’da çözülmesi zor bir sorun yumağı haline gelmiş durumdadır. Bölgesel ve kültürel farklılıklara ve bölünmüş siyasî yapılara rağmen bu ...
 • Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları 

  Boz, Erdoğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Makedonya-Kosova Türk ağızları, öteden beri Türkologların dikkatini çekmiş ve Kowalski’den bu yana üzerinde bir çok çalışma yapılmıştır. Genel olarak Türkiye Türkçesi ağızlarıyla benzerlik gösteren bölge ağızları, özellikle ...
 • Maksiller Fibröz Displazi: Vaka Sunumu 

  Ünlü, Ebru (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-01)
  Fibröz displazi, nadir ve iyi huylu bir kemik tümörü olmakla beraber malign transformasyon potansiyeline sahiptir. Fibröz displazi, tek veya birden fazla kemiği tutabilir. Baş ve boyun bölgesinde fibröz displazinin en ...
 • Maksimum Entropi Yöntemi ile Türkiye’deki Coğrafi Bölgelerin Yıllık Hava Sıcaklık Değerlerinin İncelenmesi 

  Çiçek, Hatice (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Entropi kavramı istatistik bilimi içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Fen ve sosyal bilimler üzerine son yıllardaki yapılan çalışmalar incelendiğinde, entropi kavramının hemen hemen her bilim dalında yer aldığı ...
 • Maksimum Tipli X_N=Max{A,(X_(N-1)^P)/(X_(N-K)^P )} Fark Denkleminin Dinamiği 

  Çakır, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde rasyonel ve maksimum tipli fark denklemleri ile ilgili yapılmış çalışmaların literatür özeti verilmiştir. İkinci bölümde fark denklemleri ile ilgili temel tanım ve ...
 • Malahit Cevherinin Amonyum Nitrat ile Liç Edilmesine Mekanik Aktivasyonun Ektisinin İncelenmesi 

  AKÇAY, Mustafa; APAYDIN, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışmada malahit (CuCO3 Cu(OH)2 ) cevherinin amonyum nitrat ile liç edilmesine mekanik aktivasyonun etkisi incelenmiştir. Deneylerde çeşitli sürelerde mekanik aktive edilmiş cevher (15, 30, 60 ve 90 dakika) kullanılmış ...
 • Malaklarda İntraokuler Basınç 

  Çetin, Çağrı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada, Tono-Pen XL applanasyon tonometresi kullanılarak Anadolu malaklarında intraoküler basınçların belirlenmesi ve değerlendirmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, yaşları 1-11 ay arasında değişen değişik cinsiyette ve ...
 • Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu:II. Hayvan Sağlığı ve Ahır Hijyeni Perspektifinde Biyogüvenlik Uygulamaları 

  Köseman, Abdurrahman; Şeker, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Bu araştırma, Malatya ilindeki sığırcılık işletmelerinin biyogüvenlik bakımından mevcut durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla belirlenen ilçelerden tesadüfi örnekleme metodu kullanılarak seçilen 172 ...
 • Mali Özgürlük : Avrupa Bölgesi İçin Bir Değerlendirme 

  Akdoğan Gedik, Melek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-06)
  Maliye politikası araçları, uluslararası rekabet ve finansal kriz ortamında iktisadi hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Ülkeler, değişen iktisadi koşullara bağlı olarak uyguladıkları mali politikalarda ...
 • Mali Şokların Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri 

  Yıldırım, Zekeriya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-06)
  Bu çalışmada mali şokların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri Vektör Otoregresyon (VAR) yöntemi kullanılarak 1988:1-2010:4 dönemi için analiz edilmektedir. Mali şoklar yinelemeli yaklaşım kullanılarak ayrıştırılmıştır. ...
 • Malign Akciğer Tümör Metastazına Bağlı Spontan Servikal Vertebral Kırık 

  Demir, Ayşe Kevser; Çiçek, Mustafa; Şahin, Fatih; Hasgül, Burak; Taş, Ufuk; Ayan, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Kemikler ileri evre kanserlerde en sık metastaz alan yerlerdendir. Tümör hücreleri kemikte osteoblastik ya da osteoklastik tipte etki göstermektedir. Osteoklastik tümöral metastazlar kemiklerin yapısal özelliklerini ...
 • Maliyet Ve Performans Yönetim Aracı Olarak Tümleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ve Ekonomik Katma Değer Sistemi 

  Parlakkaya, Raif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışma Tümleşik Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Ekonomik Katma Değer sistemi uygulamasını inceler. Bir işletme için Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) sistemini uygulamanın temel sebebi güvenilir maliyet bilgisi ...
 • MALİ KURALLAR VE BAĞIMSIZ MALİ KONSEYLERİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ 

  PİRDAL, BURAK (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, artan kamu harcamaları ve bütçe açıkları ülkeleri kalıcı çözümler bulmaya yöneltti. Stagflasyon ve bütçe açığı kaynaklı krizler ile bu ihtiyaç şiddetlendi. Önce, mali kurallar teorisi ...