Toplam kayıt 3921, listelenen: 2908-2927

 • SA Özelliğine Sahip Serbest Modüller Üzerine   

  Figen, Takıl Mutlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bir ܴ halkasına, eğer iki dik toplananının arakesiti yine bir dik toplanan ise dik toplananların arakesit özelliğine (SIP) sahiptir denir. Bir ܯ-ܴ modülüne, eğer her ܯൌܣ⊕ܤ ayrışımı ve ܣ nın ܯ içindeki her ܥ tümleyeni ...
 • Saanen x Kıl Keçi F1 Melezi Oğlaklarda Mannanoligosakkaritlerin (MOS)Besi Performansına Etkileri 

  Yıldırır, Mesut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005)
  Bu araştırma mannanoligosakkaritlerin (MOS), Saanen keçisi x Kıl keçisi f1 melezi erkek oğlaklarında besi performansına etkileri ve mannanoligosakkaritlerin in situ rumen yıkılabilirlik özelliklerini belirlemek amacıyla ...
 • Sadakatine Müşteri Memnuniyeti ve Müşteriyi Elde Tutmanın Müşteri Etkisi: Bir Araştırma 

  Gümüş, Cemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014)
  Günümüzde artan rekabet koşulları, işletme ile müşteri arasında uzun süreli bir ilişkiyi zorunlu hale getirmiştir.Müşteri tatmini ve müşteri sadakati işletmeler için başarının iki anahtar kavramıdır. Müşterilerini tatmin ...
 • Sadi Karabâğî Hayatı, Edebî Kişiliği 

  Bal, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Sadi Karabaği, 19. Yüzyılda yaşamış ve Azerî olup, Anadolu sahasında eser veren ve özellikle Amasya’da yetişmiş ve bu çevrede etkili olmuş bir Dîvân şairimizdir. Çalışmamızda Sadi Karabaği’nin hayatı, edebî kişiliği, Dîvânı ...
 • Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa’nın Hayatı ve Avrupa Seyahati 

  Dördüncü, Muharrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  İbrahim Hakkı Paşa 1863-1918 yılları arasında yaşamış, Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Hukuk gibi okullarda hocalık yapmış bir ilim adamıdır. Bab-ı Âli Hukuk Müşavirliği görevinde bulunmuş, bu görevi sırasında yurtiçi ve ...
 • Sadık Karahan ve Uşak’ta Eğitim (1930-1950) 

  Karahan, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Çalışmada Uşaklı eğitimci Sadık Karahan’ın hayatı ve 1930-1950 yılları arasında Uşak’ta eğitimin dağılımı incelenmiştir. Bu çalışma ile Türkiye Cumhuriyeti eğitim politikası ve uygulamalarının, 1930-1950 yılları arasında ...
 • Saf C3S Fazının Zamana Bağlı Zeta Potansiyel (ZP) Değişimi ile Hidratasyon Davranışı (Prizlenme) Arasındaki İlişki 

  Ersoy, Bahri; Kavas, Taner; Dikmen, Sedef; Akbulut, Ersin; Olgun, Asım; Kavas, F. Mine (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, gerçek şartlar altında (su/çimento(w/c) oranı: 0.5) normal portland çimentosunun (PÇ) saf C3S(3CaO.2SiO2) klinker fazının zamana bağlı zeta potansiyel (ZP) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen ZP eğrileri, ...
 • Saf Titanyum İmplantın Asit ve Alkali İşlemler ile Yüzey Modifikasyonu 

  Ünal, Egemen; Özçatal, Melih; Taktak, Şükrü; Evcin, Atilla; Kayalı, Yusuf (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Mevcut çalışmada, ticari saf titanyum numuneler biyouyumluluk açısından önem arz eden yüzey pürüzlülüğünün sıvı temas açısı üzerine etkisini incelemek için değişik asit ve alkali çözeltilerine maruz bırakılmıştır. Bu ...
 • Safahat’ta Yer Alan Güzel Sanatlar Üzerine Bir İnceleme 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006)
  Mehmet Âkif, yaşadığı devrin siyasî ve sosyal hayatını çok başarılı bir şekilde işlediği için daha çok bu yönüyle ele alınmıştır. Safahat isimli şiir kitabında, sanat hakkında düşüncelerini de açıklamıştır. O sanatta ...
 • Safevî−Özbek Siyasî İlişkileri ve Osmanlı’nın Tesiri (1524−1630) 

  Çınar, Gülay Karadağ (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Safevî-Özbek rekabeti ve bu rekabetin ilk defa savaş şeklinde tezahür etmesi Muhammed Şeybanî Han ile Şah I. İsmail döneminde vuku bulmuştur. Üstelik bu rekabet ve anlaşmazlık sadece adı geçen hükümdarlar dönemiyle sınırlı ...
 • Safra Kesesi Karsinomunu Taklit Eden Ksantogranülomatöz Kolesistit 

  Özsan, İsmail; Özsoy, Mustafa; Ortaç, Ragıp (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Ksantogranülomatöz kolesistit, safra kesesinde irregüler duvar kalınlaşması ile karakterize kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Genellikle safra kesesi taşları ile birliktelik göstermektedir. Ksantogranulomatöz kolesistit ...
 • Safra Kesesi Polipoid Lezyonlarının Tanı ve Tedavisinde Ultrasonografinin Yeri 

  Şahin, Dursun Ali; Kuşaslan, Ramazan; Koşar, Mehmet Nuri; Akbulut, Gökhan; Şaykol, Volkan; Değirmenci, Bumin; Dilek, Fatma Hüsniye; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-05)
  Ultrasonografı (USG), safra kesesi ve safra yollan patolojilerini değerlendirmede yaygın olarak kullanılan non-invazif bir görüntüleme yöntemidir. USG görüntülemenin klinik kullanıma girmesi ile safra kesesi poliplerine ...
 • Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi 

  Yoldaş, Özlem; Bulut, Aslı; Ertürk, Eyüp; Çelik, Doğanay; Karakaşoğlu, Ümmühan; Altındiş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Kesici ve delici aletlerle yaralanma ile kan ve vücut sıvılarının mukoz membranlara sıçraması, sağlık çalışanları- na HIV ve hepatit bulaşı için risk yaratır. Bu çalışmada kan ve vücut sıvılarına maruz kalma ...
 • Sağlık Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı 

  Deveci, Süleyman Erhan; Deveci, Figen; Kırkıl, Gamze; Ulaş, Çağla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Giriş: Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) sıklığının saptanması ve etkili faktörlerle ilişkisinin araştırılmasıdır. Materyal ve metod: Kesitsel tipte olan bu araştırmaya toplam 266 ...
 • Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

  Kılıç, Recep; Keklik, Belma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-12)
  Motivasyon düzeyi düşük olan sağlık çalışanlarının hata yapma ihtimalleri daha yüksektir. İnsan hayatı gibi çok hassas konularda faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında çalışanların iş yaşam kalitesinin ve motivasyon ...
 • Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 

  Efil, Sevda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma, Afyonkarahisar İl merkezinde görev yapmakta olan hekim ve hemşirelerde obezite sıklığını ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araştırmamız, Haziran 2005-Eylül 2005 tarihleri arasında ...
 • Sağlık Çalışanlarının Normal Doğum ve Sezaryen ile İlgili Düşünceleri 

  Duman, Zeynep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Normal doğum milyonlarca yıldır bütün memeli varlıkların soylarını devam ettirmekte kullandıkları yöntemdir. En önemli avantajı normal ve fizyolojik olmasıdır. Normal doğum veya sezaryen doğum; her ikisi de masum değildir. ...
 • Sağlık Eğitimi 

  Öz-Alp, Şan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Türkiye’de toplam 74 üniversitede sağlıkla ilgili 48 tıp fakültesi, 15 diş hekimliği, 9 eczacılık, 2 sağlık eğitimi ve 4 sağlık yönetimi (idaresi) fakültesi bulunmaktadır. 69 il ve 11 ilçeye yayılmış bu bölümlerde 70 binin ...
 • Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Örneği 

  Keklik, Belma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-06)
  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesi artıkça sağlık kuramlarının da önemi ön plana çıkmıştır. Artan rekabet ortamının şartları düşünüldüğünde diğer işletmeler gibi sağlık kuramlarının da kendisini rakiplerinden ...
 • Sağlık Personelinin Aile Planlaması Yöntemlerini Tercih Nedenleri 

  Çiftçi Öztürk, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Family Planning means that the families to have children that they could bring up according to their economical oppurtunities and personal wishes what number of requests they want and whenever they want and within a healty ...