Toplam kayıt 3921, listelenen: 3203-3222

 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosunun Repertuarının İncelenmesi 

  Kaynarca, Burak (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Bu çalışmada, ülkemizin kültür ve sanat hayatının en yetkin kurumlarından olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği Korosunun kuruluşundan bu yana gerçekleştirilmiş tüm konser repertuarları incelenmiş, ...
 • T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Elazığ Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu Repertuarının İncelenmesi 

  Erdem, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünün ve ona bağlı Türk Müziği Korolarının kuruluş amaçları doğrultusunda, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği korosunun kurulduğu tarihten bu yana gerçekleştirilen ...
 • Taaşşuk-I Tal’at Ve Fitnat’ta Kadın ve Problemleri 

  Kaygana, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006)
  Taaşşuk-ı Tâl’at ve Fitnat, Türk edebiyatında roman türünün ilk örneklerinden biridir. Eser, bugüne kadar teknik açıdan eksik; tematik açıdan ise romantik bir aşk hikâyesi olarak kabul edilmiştir. Edebi eserler ...
 • Tab' i Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı 

  Kaya, Nejla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Tabcî, 18. yüzyılda yaşamış bir divân şâiridir. Çalışmamızda TabTnin hayatı, sanatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilerek divânının transkiripsiyonlu metni oluşturulmuştur. TabTnin divânından başka bir eseri ...
 • Tabakhane İşçilerinde Kan Glutatyon ve Malondialdehit Seviyelerinin Araştırılması 

  Eryavuz, Abdullah; Dündar, Yılmaz; Aslan, Recep; Cengiz, Nihal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Meslek hastalıkları ve iş ortamından kaynaklanan sorunlar insan sağlığında önemlidir. Ham deriyi mamul hale getiren tabakhaneler, yoğun biçimde kimyasal madde kullanılması nedeniyle çalışanların sağlığı açısından riski ...
 • Tahkiyeli Eserlerde “Model Şahıs” Meselesi ve Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Model Şahıslar Üzerine Bir İnceleme 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Ömer Seyfettin’in hikâyelerindeki şahıs kadrosu içinde, yaşayış, davranış, ideal ve uygulamalarıyla öncelikle kendi devrine ve daha sonraki döneme model teşkil edebilme özelliği gösteren kahramanlar vardır. Birçok yönüyle ...
 • Taksitli Satış Uygulamaları ve Belirleyicileri Afyon ili Örneği 

  Özdemir, Şuayip; Göksel, Türker (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada taksitli satış uygulamaları hakkında genel tespitler yapılmıştır. Daha sonra işletmelerin taksitli satışlar hakkındaki tutumları ölçülmüştür. 188 Afyonlu işletmeye ait bilgilerde, işletmelerin taksitli satışlar ...
 • Takım Tezgahlarının Sistem Bileşenlerinin Seçimi İçin Uzman Sistem Destekli Bir Kavramsal Tasarım İşlem Modeli 

  Bozdemir, Mustafa; Mendi, Faruk; Can, Hilal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006)
  Bu çalışmada, takım tezgahlarının sistem bileşenlerinin seçimi için uzman sistem destekli bir kavramsal tasarım işlem modeli geliştirilmiştir. Bu model; şartname, fonksiyon temsilleri ve uzman sistem karar verme mekanizmasından ...
 • Talk-Kaolen-Alumina Seramik Sisteminde Kordiyerit Oluşumuna Mekanik Aktivasyonun Etkisi 

  Yürüyen, Süha; Toplan, Nil; Yıldız, Kenan; Toplan, H. Özkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Talk-Kaolen-Alumina karışımı 1 saat süreyle gezegenselbir değirmende mekanik olarak aktive edilmiştir. Elde edilen aktive edilmiş ve aktive edilmemiş numuneler farklı ısıtma hızlarında DTA ile analiz edilerek kordiyerit ...
 • Tam Sayılı Doğrusal Programlama İle İşgücü Planlaması Ve Bir Uygulama 

  Çevik, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-06)
  Bu çalışmada Tokat il merkezinde faaliyet gösteren bir işletmede Tam Sayılı Doğrusal Programlama yardımıyla işletmeye minimum maliyeti sağlayacak işgücü planlaması yapılmıştır. Veriler WINQSB 1.00 paket programı yardımıyla ...
 • TAMAMLAYICI BAKIM VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ OLAN MÜZİK TERAPİYE İLİŞKİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

  Ciğerci, Yeliz; Kurt, Hatice; Çelebi, Şerife (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi “AMADER”, 2016)
  Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışmada, sağlık profesyoneli olan doktor ve hemşirelerin, müzik terapiye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 07-25.03.2016 tarihleri arasında yapılan çalışmanın örneklemi, ...
 • Tane Boyut Dağılımının İzolatör Massesinin Ürün Özelliklerine Olan Etkisi 

  Tayçu, Aslı; Elmas, Eda; Seyhan, Nurcan; Küçük, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmada, izolatör çamuru tane boyutu ve dağılımının yarı mamul ürün özelliklerine olan etkileri incelenmiş ve üretim parametreleriyle olan ilişkisi açıklanmıştır. 45 μm üzerindeki elek bakiye değerleri yaklaşık ...
 • Tane Boyutunun Massenin ve Ürünün Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri 

  Kurt, Zafer; Kartal, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Tane boyut dağılımı bir massenin reolojik davranışlarının yanı sıra ara ve nihai mamül teknik özelliklerini belirleyen en önemli parametrelerden bir tanesidir. Çoğu mamüllerde aranan sıkı yapı ancak ince taneli masse ...
 • Tanzimat Sonrası Kütahya Medreseleri (1839-1924) 

  Erden, Yavuz (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Medreseler, son bin yıllık süreçte, eğitim tarihimizdeki en önemli ve sistemli İslami Eğitim Kurumları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu kurumlar, en parlak, görkemli ve verimli dönemlerini Selçuklu ve Anadolu Selçuklu ...
 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Pedagojik Formasyon Anlayışı 

  Şanal, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin pedagojik formasyon anlayışının nasıl ve hangi yönde gelişmeye başladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle Tanzimat dönemi ile birlikte bilim haline gelen Eğitim ...
 • Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Afyonkarahisar’da Ermeniler ( 1839-1923) 

  Polat, Zelkif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ile başlayan dönemde önemli yenilikler başlatılmıştır. Bu yenilikler gayrimüslim nüfus üzerinde de kapsamlı düzenlemeler içermekteydi. Söz konusu gayrimüslimler arasında Ermeniler önemli ...
 • Tanımlamalarının Yansıttığı Biçimiyle Eğitim Teknolojisi Alanı 

  Reiser, Robert A. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu makalenin amacı; eğitim teknolojisi alanına ilişkin yapılan başlıca tanımların, alanda yaşanan değişmeleri nasıl yansıttığını incelemektir. Bu amaçla 1900-1994 arasında yapılan tanımlar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. ...
 • Tarama Sayısının Tarayıcının Renk Doğruluğuna Olan etkisi 

  Yılmaz, İbrahim; Fatih, Taktak; Tiryakioğlu, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Tarayıcı, bir objenin görüntüsünü yakalayan ve görüntüyü bilgisayar işlemleri için sayısal ışık-yoğunluk haritasına dönüştüren bir araçtır. Tarayıcı, renkli görüntüleme ile ilgili bir çok alanda kullanılmaktadır. Tarayıcıdan ...
 • Tarihi Coğrafya Açısından Kıbrıs’ta Tuz 

  Üçışık Erbilen, Süheyla; Şahin, Güven (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012)
  Ġnsan hayatı için vazgeçilmez olan tuz tarih boyunca önemini korumuĢ, Ģehirlere ve bölgelere adını vermiĢ, pek çok çatıĢmaya konu olmuĢ hatta paraya eĢdeğer olarak kullanılmıĢ önemli bir kaynaktır. Madenlerden, tuz ...
 • Tarihi Yerleşim ve Arkeolojik Yapı Bilgi Sistemi : Denizli İli Örneği 

  GÜLEÇ, Ömer; TOKAT, Sezai; AKYOL, Erdal; SÖĞÜT, Bilal; ALKAN, Mutlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Yapılan arkeolojik çalışmalar her geçen gün yeni bir kültürel mirası gün ışığına çıkarmaktadır. Bu mirasa ait verilerin saklanması, sınıflandırılması, analiz edilmesi ve bir çok kullanıcı tarafından kolay ulaşılabilir olması ...