Toplam kayıt 3921, listelenen: 3773-3792

 • +(Y)La (< İle) ” Ekinin Cümle Öğeleri Oluşturmadaki Yeri 

  Ay, Özgür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
 • Y2O3-MgO Katkılı Si3N4 Üretimi 

  Karakuş, Nuray; Toplan, H. Özkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Silisyum nitrür (Si3N4) seramikler mükemmel termomekanik özellikleri sayesinde pek çok kullanım alanı bulmuşlardır. Son yıllarda silisyum nitrür malzemeler kesici uçlarda, bilyalı rulmanlarda, motor vanalarında ve diğer ...
 • Yabancı İnsan Kaynakları Yönetimi Alanyazınında Bilgi Yönetimi Kavramının İçerik Analizi ile İncelenmesi 

  Kaptangil, Kerem; Kaptangil, İrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-06)
  Bu çalışma, insan kaynakları yönetimi yazınının gelişmesine yönelik alanların genişliği ve belirsizliği sorunundan hareketle, insan kaynakları yönetiminde bilgi yönetimi kavramına bakış açısının; Avrupa ve Amerika tabanlı ...
 • Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Metinleri ve Yardımcı Kitaplar 

  Şimşek, Pınar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Yabancılara Türkçe öğretiminin merkezinde okuma metinleri ve yardımcı okuma kitapları vardır. Okuma metinleri ve yardımcı okuma kitapları, okuma-anlama becerisi yanı sıra, diğer dil becerilerinin de kazandırılmasında temel ...
 • Yağlı Diyet ile Beslenen Sıçanlarda Timokinon’un Plazma Leptin, Karnitin, Paraoksanaz, Tiroid Hormonları, İnsülin ve Glikoz ile Lipid Profiline Etkilerinin Araştırılması 

  Bacak, Elif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma Nigella Sativa (Çörek otu)’nın uçucu yağında bulunan ve özellikle antioksidan, antikanserojenik, antihiperlipidemik, antidiyabetik, antiinflamatuar, gastroprotektif, hepatoprotektif gibi etkileri olan Timokinon ...
 • Yahve ve Kenan Tanrıları 

  Akalın, K.Haldun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012)
  Antik İsrailoğullarının tarihi, dinler arası çatışmanın klasik bir örneğidir. İsrailoğulları M.Ö. 1.200’lü yıllarda Kenan diyarına yerleştikleri zaman, Kenan halkları arasında yaygın olan Baalizm ile karşılaştılar. Asırlarca ...
 • Yakın Tarihimizde Millet Partisi Olgusu (1948-1977) 

  Pancaroğlu, Adnan Ferruh (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türk demokrasisinde önemli bir yeri olan Millet Partisi, iktidara gelme heyecanını hep canlı tutmuş muhafazakâr bir partidir. 1948’de kurulan Millet Partisi 1977’de kapanışına kadar geçen sürede, hep aynı siyaset çizgisini ...
 • Yalova İli Arazi Kullanımının Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi 

  Bahadır, Muhammet (Afyon Kocatepe Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İnceleme alanı, Armutlu Yarımadasının kuzey kesiminde yer alan Yalova İli’dir. Bu çalışmada fiziki coğrafya unsurlarının son derece zengin olduğu yörede arazi kullanımının dönemsel değişimleri uzaktan algılama teknikleri ...
 • Yalın Altı Sigma Ve Bir Uygulama 

  Özveri, Onur; Çakır, Engin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-12)
  Günümüzde hem üretim sektöründe hem de hizmet sektöründe birçok organizasyon kalitenin önemini kavramıştır. Bu nedenle süreçlerini iyileştirmek için farklı stratejileri ve yenilikleri uygulamaya çalışmaktadırlar. Yalın ...
 • Yanlış Okuma Tutum ve Davranışları 

  Gülerer, Salih; Batur, Zekerya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Temel okuma becerisinin kavranması ve bu becerilerin günlük yaşama geçirilmesi son derece önemlidir. Bu bakımdan okuma becerisinin 4–15 yaş arasında kazandırılması zorunluluğu ileriki yaşlarda karşılaşılacak güçlüklerin ...
 • Yapay Sinir Ağları ile Aydınlık Kalitesi Kontrolü 

  Şahin, Mustafa; Büyüktümtürk, Fuat; Yüksel, Oğuz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Bir aydınlatma sisteminde zaman içerisinde aydınlatma elemanlarının verimlerinin düşmesi, yıpranma, kirlenme, tozlanma gibi etkenler, çalışma düzlemi üzerindeki aydınlık düzeyi dağılımı üzerinde olumsuz yönde etkiye ...
 • Yapay Sinir Ağları ile Endüstriyel Ekmek Mayası Fermentasyonunda Özgül Üreme Hızı ve Biyokütle Kestirimi 

  Karakuzu, Cihan; Yakut, Mehmet; Türker, Mustafa; Öztürk, Sıtkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Endüstriyel fermantasyon süreçlerinin kontrolü ve optimizasyonu özellikle biyokütle ve kullanılmamış hammadde gibi anahtar süreç değişkenlerinin ölçümü için on-line ölçüm yapan enstrümanların olmayışı sebebiyle sınırlıdır. ...
 • Yapılandırmacılık Kuramına Dayalı Olarak İngilizce Dersinin İşlenişine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

  Özbay, Ayşe Funda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Araştırmanın amacı, İlköğretim okulları birinci ve ikinci kademelerinde İngilizce dersine giren öğretmenlerin, yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak, İngilizce dersinin öğretimine ilişkin görüşlerini ve bu görüşler ...
 • Yapısal Organiklik ile Örgütsel Sindirici Kapasite Arasındaki İlişki: Kobiler Üzerinde Keşfedici Bir Çalışma 

  Karabey, Canan Nur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-12)
  Bu çalışmanın amacı örgütsel sindiriri kapasite ile yapısal organiklik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Sindiriri kapasite; bir örgütün dış çevrede üretilen değerli bilgiyi fark etme, tanımlama, elde etme, örgüt içinde ...
 • Yargı Kararları Örnekleri İle Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sorun Alanları 

  Aydınlı, Halil İbrahim; Kaya, Adem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-12)
  Ülkemizde 1950’lerden sonra sanayileşmenin artmasının etkisiyle yaşanan ekonomik gelişme ile beraber köyden kente göç eden nüfus oranı artmıştır. Bu gelişmeler neticesinde bu yılarda yaşanan hızlı kentleşme ile birlikte ...
 • Yarı Değişmeli Halkaların Bir Genelleştirmesi 

  Atik, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  ܴ bir halka ve ߙ da ܴ nin bir endomorfizması olmak üzere eğer, ܽ, ܾ ∈ ܴ için ܾܽ = 0 olması ߙ(ܽ)ܴܾ = 0 olmasını gerektiriyor ise, bu durumda ߙ endomorfizmasına soldan yarıdeğişmelidir denir. Eğer bir ܴ halkasının soldan ...
 • Yarıiletken Seramik Plakaların Atık Sulardaki Organiklerin Gideriminde Fotokatalizör Malzeme Olarak Kullanımı 

  Konyar, Mehmet; Yatmaz, Cengiz; Öztürk, Koray (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Yarıiletken ZnO (“wurtzite”) ve TiO2 (“anatase”) tozları değişik ZnO/TiO2 oranlarında (100/0, 90/10, 80/20, 70/30, 50/50) karıştırılarak şerit döküm yöntemiyle şekillendirilmişlerdir. Elde edilen yaş haldeki şeritler 40 ...
 • Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Vatandaşlık 

  Kayan, Meltem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu araştırmada okullardaki yaşam kalitesi ve öğretmenlerin gösterdikleri örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları ve yaşam kalitesi boyutları arasındaki ...
 • Yaşamı Kuşatan Ağır Metal Kurşunun Etkileri 

  Dündar, Yılmaz; Aslan, Recep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Biyokimyasal reaksiyonlarda yer almayan bir ağır metal ve nörotoksin olan kurşun, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilincinden yoksun sanayileşme anlayışının bir sonucu olarak bugün yaşamı kuşatmıştır. Bu nedenle de problem ...
 • Yaşlı Tüketicilerde Algılanan Marka Değeri ve Satınalma Niyeti 

  Turan, Aykut Hamit (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009-06)
  Gelişmiş ülkelerde yaşlı tüketicilerin satın alma davranışları, pazarlama araştırmacılarının ve firma yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdikleri bir konudur. Çünkü bu ülkelerde yaşlıların yaşam standardı ve süresi yüksektir ...