Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Lenfatik Sistem ve Klinik Önemi 

  Ulusoy, Mahinur; Acar, Musa; Zararsız, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Lenfatik sistem, lenfatik kapillerlerden başlar ve lenf sıvısını lenf damarları, cisterna chyli, ductus thoracicus yoluyla dolaşım sistemine aktarır. Lenfatik sistem lenfatik damar ağını ve lenfatik organları içerir. ...
 • Akne Vulgaris’in Psikiyatrik Etkileri 

  Öztürk, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Akne vulgaris daha çok adolesan dönemde ortaya çıkan erişkin dönemde de sıklıkla devam eden, derinin kronik inflamatuar bir hastalığı olup özellikle kozmetik görünümün asıl yeri olan yüzü etkilemektedir. Akne vulgaris ...
 • Retina Anatomisi 

  İnan, Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Retina objelerin görüntülerinin odaklandığı sinir tabakası olup buradan kalkan nöronlar beynin görme tabakası olan oksipital kortekse kadar giderler. Retina nörosensöriyel tabaka ve retina pigment epitelinden oluşur. ...
 • Tiroit İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Sitopatolog Klinisyen İletişimi 

  Haksever, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Tiroit bezi nodüllerinin sitolojik tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi çoğunlukla ilk basamak işlemdir. Bu sıkça yapılan işlemin doğru yorumlanması önemlidir. Bir tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi raporunda ...
 • Two Different Giant Pleomorphic Adenoma Arising from the Palate and Parapharyngeal Space 

  Bucak, Abdulkadir; Ulu, Şahin; Tekin, Mustafa Said; Kaçar, Emre; Kahveci, Orhan Kemal; Haktanır, Nurten; Ayçiçek, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Pleomorphic adenoma is the most common of minor salivary gland tumors. Pleomorphic adenoma of minor salivary glands are commonly located on the palate nevertheless rarely may originate from the parapharyngeal region. ...
 • Apandisitin Nadir Bir Nedeni, Apendiks Vermiformis Torsiyonu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması 

  Arda, Mehmet Surhan; Tuncer, Ahmet Ali; Arık, Deniz; Tokar, Baran; İlhan, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Apandisit, fekalit, lenfoid hiperplazi, paraziter ve viral hastalıklar, yabancı cisim, kistik fibroz ve karsinoid tümör gibi nedenlerle, lumen obstrüksiyonu sonucu gelişen bir patolojidir. Apendiks vermiformisin torsiyonu ...
 • Radikal Prostatektomi Sonrası Uzamış Drenaj: Üretral Anastomozun Batın Dreni Tarafından Perforasyonu 

  Yüksel, Mehmet Bilgehan; Gümüş, Bilal; Tatlı, Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Kliniğimizde radikal retropubik prostatektomi (RRP) sonrası uzamış drenajı olan hastada tanı ve tedavi yaklaşımımızı aktarmayı amaçladık. Lokalize prostat adeno kanseri tanılı 67 yaşındaki hastaya RRP yapıldı. Anastomoz ...
 • Malign Akciğer Tümör Metastazına Bağlı Spontan Servikal Vertebral Kırık 

  Demir, Ayşe Kevser; Çiçek, Mustafa; Şahin, Fatih; Hasgül, Burak; Taş, Ufuk; Ayan, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Kemikler ileri evre kanserlerde en sık metastaz alan yerlerdendir. Tümör hücreleri kemikte osteoblastik ya da osteoklastik tipte etki göstermektedir. Osteoklastik tümöral metastazlar kemiklerin yapısal özelliklerini ...
 • Tekrarlayan Anjinaya Neden Olduğu Düşünülen LIMA Yan Dalının Başarılı Koil Embolizasyonu 

  Bekler, Adem; Karaağaç, Kemal; Peker, Tezcan; Arıcan Özlük, Özlem; Yılmaz, Mustafa; Kuzeytemiz, Mustafa; Vatansever, Fahriye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Koroner arter baypas cerrahisinde greft amacıyla sık kullanı- lan sol internal mamaryan arterde (LIMA) yan dalların anastomoz öncesi kapatılması, cerrahi sonrası çalmaya bağlı miyokard iskemisini engellemek için son ...
 • İntraoperatif ERKP: İlerlemiş Biliyer Peritonitin Planlı Laparotomiler ve Kaynak Kontrolü Amacıyla İntraoperatif ERKP ile Tedavisi 

  Yılmaz, Sezgin; Özsoy, Mustafa; Okur, Nazan; Arıkan, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Tedavideki güncel gelişmelere rağmen sekonder peritonitin mortalitesi hala yüksektir. Cerrahi yaklaşımın temelini, sepsis kaynağının ortadan kaldırılması, kontaminasyonun azaltılması ve rekürren enfeksiyonların önlenmesi ...
 • Pallidotomi Sonrası Dopamin Disregülasyon Sendromu Gelişen Parkinson Hastası: Olgu Sunumu 

  Kamışlı, Suat; Öztoprak, Ebru; Kamışlı, Özden; Altınayar, Sibel; Özcan, Cemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Dopamin disregülasyon sendromu (DDS), Parkinson hastalarında görülen, uzun dönem dopamin replasman tedavisinin (DRT) nadir bir komplikasyonudur. DDS gelişen hastalar, motor semptomlarını kontrol altına almak için ...
 • Kolelitiyazis Hastalarında Günlük Fiziksel Aktivite, Anksiyete ve Depresyonun Araştırılması 

  Genç, Abdurrahman; Bal, Ahmet; Çelikağı, Cemil; Yalçınkaya, Hatice; Çoban, Necip Fazıl; Aslaalp, Serkan; Üçok, Kağan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kontrollere göre kolelitiyazis hastalarında günlük fiziksel aktivite, anksiyete ve depresyon parametre farklılıklarını ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Gereç ve ...
 • Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Doppler Ultrasonografi Eşliğinde Hemodiyaliz Amaçlı Geçici Kateter Uygulamaları: Erken ve Geç Dönem Sonuçlar 

  Karatepe, Celalettin; Aldemir, Mustafa; Durgun Yetim, Tülin; Oğuzhan Akkoca, Ayşe; Dağlı, Celalettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Böbrek yetmezlikli hastalarda hemodiyaliz amaçlı geçici kateter uygulaması sık kullanılan bir yöntemdir. Makalemizde; Doppler ultrasonografi (USG) eşliğinde uygulanan hemodiyaliz amaçlı geçici kateter deneyimler ...
 • Sağlık Çalışanlarında Enfekte Kan ve Vücut Sıvılarına Maruziyet Riskinin Belirlenmesi 

  Yoldaş, Özlem; Bulut, Aslı; Ertürk, Eyüp; Çelik, Doğanay; Karakaşoğlu, Ümmühan; Altındiş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Kesici ve delici aletlerle yaralanma ile kan ve vücut sıvılarının mukoz membranlara sıçraması, sağlık çalışanları- na HIV ve hepatit bulaşı için risk yaratır. Bu çalışmada kan ve vücut sıvılarına maruz kalma ...
 • Çocuk Cerrahisi Ameliyatlarında Ameliyat Sürelerinin Belirlenmesi 

  Alıcı, Umut; İlhan, Hüseyin; BAL, Cengiz; Tokar, Baran (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Hastane verimliliğinin artırılması ve başarılı bir ameliyathane organizasyonu için ameliyat sürelerinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışma ile Çocuk Cerrahisinde en sık yapılan 3 cerrahi girişim için ameliyathane ...
 • Periton Diyalizi Hastalarında Eğitim Seviyesinin Oral ve Dental Sağlık Üzerine Etkileri 

  Emrem Doğan, Gülnihal; Saatçi, Fatma; Keleş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Periton diyalizi (PD) son dönem böbrek yetmezliği hastalarının tedavisinde kullanılan renal replasman yöntemlerinden biridir. PD’de periton membranın enfeksiyon kapmasını önlemek açısından bu hastalarda ağız ve ...
 • Seboreik Blefaritte Konjonktival Flora Tayini ve Gözyaşı Fonksiyonlarının İncelenmesi 

  Türk, Mürşide; Özuğuz, Pınar; Solgun, Gülkan; Doğruk Kaçar, Seval (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Rozasea ve seboreik dermatite bağlı seboreik blefaritte konjonktival flora ve gözyaşı fonksiyonlarının incelenmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışma grubuna en az 2 ay oral tetrasiklin tedavisi alan rozasealı 10 olgunun ...
 • Evaluation of Patients Presenting with Renal Colic in Emergency Department 

  Duran, Latif; Acar, Ethem; Çelenk, Yıldıray; Karaca, Alev; Yavuz, Yücel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Objective: This study aimed to assess some demographical and clinical aspects and laboratory findings of patients presenting with the complaint of renal colic to the emergency department. Material and Methods: The study ...
 • Elazığ Golan Kaplıcasındaki Geleneksel Kaplıca Tedavisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

  Akgün, Deniz; Oğuzöncül, Ferdane (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Çalışmada Elazığ İli’nde bulunan Golan Kaplıcası’ndaki geleneksel kaplıca tedavisi uygulamalarının özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütüldü. Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada kaplıca tedavisine ...
 • Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde Kullanılan Karpal Ligaman Traksiyon Aletinin Ultrasonografik Olarak Tedaviye Katkısının Ölçülmesi 

  Yılmaz, Ömer; Soyupek, Feray; Parpar, Tuna; Bozkurt, Hale Gül; Benzin, Şeyma; Alkan, Rumeysa Elmas (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Amaç: Çalışmanın amacı karpal tünel sendromu (KTS) tedavisinde kullanılan el bileği traksiyonunun sonografik olarak etkinliğini araştırmak, ultrasonografi (US)’nin KTS tanılı olgularda uygulanan tedavilerin öncesinde ...

Daha Fazla