Güncel Gönderiler

 • Sekonder Endodontik Enfeksiyonlarda, Enterococcus Faecalis’in Rolü ve Tedavisi 

  Bayram, Emre; Özkoçak, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Kök kanal dolgulu dişlerde %29’den %70’e değişen oranda E. faecalis görülme sıklığı vardır. Yüksek alkali pH ve tuz konsantrasyonu içeren sert ortamlarda bile hayatta kalabilir. Litik enzimler, cytolsin, agregasyon ...
 • Endodontide Ultrasonik Alet Kullanımı 

  Özkoçak, İsmail; Bayram, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Kök kanal tedavisinin başarısı, kanal sisteminin temizlenmesi, şekillendirilmesi ve üç boyutlu sızdırmaz bir şekilde doldurulmasına bağlıdır. Bu faktörler nedeniyle endodontik tedavide lazer ve ultrasonikler gibi birçok ...
 • Peutz Jeghers Sendromu Olmayan Olguda Overde Bilateral Anüler Tubuluslu Seks Kord Tümör: Olgu sunumu 

  Aslan, Figen; Akkaş, Gizem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Anüler tubuluslu seks kord tümörler (ATSKT), overin seks kord stromal tümörlerinin nadir alt tiplerindendir. ATSKT ‘ lerin 1/3 ‘ü Peutz Jeghers Sendromu (PJS) ile ilişkilidir. Bu sendrom bulunan hastalarda tümör, ...
 • Yıldırım Çarpması ile Oluşan Atriyal Fibrilasyon: Olgu Sunumu 

  Ocak, Tarık; Duran, Arif; Yaylalı, Çetin; Özlü, M. Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Önemli bir doğa olayı olan yıldırım, direk akım özelliğindedir. Sahip olduğu yüksek enerji ve oluşan ısı artışı ciddi tehlikelere yol açabilir. Yıldırım çarpması ciltte yanıklar, çoklu organ hasarları, kardiyak ileti ...
 • İnguinal Endometrioma: Vaka Sunumu 

  Uysal, Ahmet; Mun, Semih; Taner, Cüneyt Eftal; Uysal, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Endometriozis uterus dışında aktif olarak büyüyen ve fonksiyon gösteren stromal veya glandüler endometriyal doku olarak tanımlanmaktadır. En sık gözlenen implantasyon alanları pelvik organlar ve peritondur. Endometria ...
 • Maksiller Fibröz Displazi: Vaka Sunumu 

  Ünlü, Ebru (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-01)
  Fibröz displazi, nadir ve iyi huylu bir kemik tümörü olmakla beraber malign transformasyon potansiyeline sahiptir. Fibröz displazi, tek veya birden fazla kemiği tutabilir. Baş ve boyun bölgesinde fibröz displazinin en ...
 • Gebeliğin 3. Trimesterinde Over Torsiyonu: Vaka Takdimi 

  Yumşak, Ömer Hamid; Ünlü, Ebru; Ünlü, Bekir Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Otuz altı yaşında, gebeliğinin 35. haftasında olan bir hasta merkezimize ciddi sağ alt kadran ağrısı ile başvurdu. Torsiyone 12 cm sağ over kisti tanısı koyuldu. Hastaya epidural anestezi altında laparatomi uygulandı ...
 • Özürlü Çocuk Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi 

  Şahin, Nilfer; Altun, Hatice; Kara, Bilge (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Bu çalışmada özürlü sağlık kuruluna başvuran çocuk ve ergen olgularda psikiyatrik tanı dağılımını saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Eylül 2011- Eylül 2012 tarihleri arasında Hastanemiz Sağlık ...
 • Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Transvajinal Tape (TVT) ve Fasyal Sling Yöntemlerinin Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması 

  Yücel, Mehmet; Yalçınkaya, Soner; Saraçoğlu, Uğur; Hatipoğlu, Namık Kemal; Atakanlı, Cengiz; Dedekargınoğlu, Galip; Aras, Bekir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: İdrar inontinans tedavisinde uygulanan fasyal sling ve transvaginal tape (TVT) operasyonlarının sonuçlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2002- Temmuz 2008 tarihleri arasında inkontinansları ...
 • Pediatrik Yaş Grubunda Akciğer Grafisi Bulguları 

  Aslan, Ahmet; Aslan, Mine; Soysal, Ahmet; Akpınar, İhsan Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Pediatrik yaş grubunda çekilen arka-ön (PA) akciğer grafilerindeki bulgular ile normal varyasyonların değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Klinik olarak solunum ve dolaşım sistemi problemi olmayan sağlıklı ...
 • Hemiplejik Serebral Palsili Çocukların Baş ve Boyun Gelişiminin Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Değerlendirilmesi 

  Uygur, Ramazan; Özen, Oğuz Aslan; Baş, Orhan; Çağlar, Veli; Songur, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Serebral palsi gelişimini tamamlamamış beyin dokusunun ilerleyici olmayan bir hastalığının sebep olduğu, kalıcı ancak değişime uğrayabilen hareket ve postür bozukluğunun görüldüğü nörogelişimsel bir yetersizliktir. ...
 • Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 

  Erdoğan, M. Sarper; Yurtseven, Eray; Eren, Fatma; Vehid, Suphi; Köksal, Selçuk; Erginöz, Ethem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Bu araştırma; beyaz yakalı çalışanların beslenme bilgilerini ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünde ...
 • Koroner Arter Hastalığı Saptanan Hastalarda PFA-100 Sistemi ile Aspirin Direnci Sıklığının Araştırılması 

  Karaağaç, Kemal; Güllülü, Sümeyye; Şentürk, Tunay; Karaağaç, Esra; Sarandöl, Emre; Aydınlar, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Aspirin günümüzde en yaygın kullanılan antitrombotik ilaçtır. Çalışmamızda koroner arter hastalığı (KAH) saptanan olgularda PFA-100 sistemiyle aspirin direncinin (AD) sıklığı değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: ...
 • Hafif ve Şiddetli Preeklampsi Olgularında Maternal ve Perinatal Bulguların Değerlendirilmesi 

  Taşın, Cuma; Yıldız, Yunus; Ünlü, Bekir Serdar; Energin, Hasan; Ceylan, Nesrin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Hafif ve şiddetli preeklampsi olgularında maternal ve perinatal bulguların karşılaştırılması, erken tanı için dikkate alınabilecek prediktif faktörlerin tanımlanmasını amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 28 hafif ...
 • Varikosel Tanısında Renkli Doppler Ultrasonografi Kriterleri ve Bu Kriterler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

  Korkmaz, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Skrotal renkli doppler ultrasonografide (RDUS) rutin olarak değerlendirilen ven çapı ve reflü varlığı gibi kriterlerin yanında reflü süresi, reflü hızı, testiküler hacim ve rezidiv indeks gibi kriterlerin de ...

Daha Fazla