Güncel Gönderiler

 • Behçet Hastalığında Kardiyovasküler Tutulum 

  Akcı, Önder; Avşar, Alaettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Behçet Hastalığı, nükslerle seyreden, çoklu organ tutulumu gösteren, kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Genellikle 3. ve 4. dekatlarda görülür ve cinsiyet tercihi bölgesel farklılık gösterir. Hastalık, tekrarlayan ...
 • Diabetik Retinopati ve Etiyopatogenezi 

  İnan, Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Kronik hiperglisemi, diyabetik retinopati (DR) oluşumu ve ilerlemesinde en önemli etkenlerden biridir. Diğer risk faktörleri içinde; insülin direnci ve hiperinsülinemi, değişmiş olan yağ asidi ve protein metabolizması, ...
 • Isolated Tubal Torsion Associated with Paraovarian Serous Cystadenoma: A Case Report 

  Demirtaş, Ömer; Demirtaş, Gülşah; Gültekin, Emre; Yeşilyurt, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Torsion of adnexa is relatively common, but isolated fallopian tube torsion is rare. It is a difficult condition to evaluate clinically and surgery is often necessary to establish the diagnosis. A 18-year-old adolescent ...
 • Severe Aortic Coarctation Incidentally Diagnosed During Coronary Angiography 

  Karaağaç, Kemal; Arıcan Özlük, Özlem; Yılmaz, Mustafa; Aslan, Burhan; Topal, Dursun; Kuzeytemiz, Mustafa; Şentürk, Muhammed; Toktaş, Faruk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Aortic coarctation (AC) represents about 5-8 % of all congenital cardiac diseases and a combination with other bicuspid aortic valve is commonly seen. AC is typically a disease of childhood and early adulthood, reducing ...
 • Ketiapin Zehirlenmesi ile Nöroleptik Malign Sendromun Ayırıcı Tanısındaki Güçlükler 

  Çekiç, Bahanur; Geze, Şükran; Yılmaz, Ali Alkan; Özdemir, Asiye; Ulusoy, Hülya; Beşir, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Ketiapin depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni tedavisi için yaygın olarak kullanılan atipik antipsikotik bir ajandır. Nöroleptik malign sendrom (NMS) hipertermi, kas rijiditesi, otonomik disfonksiyon, mental durum ...
 • Metallic Foreign Body Lodged Within the Appendix of 11-Months-Old Girl Case Report and Review of the Literature 

  Korkmaz, Mevlit; Yazgan, Hamza; Korkmaz, Feride; Etlik, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Although undigested materials are often swallowed by children, most of them pass through the gastrointestinal tract spontaneously. Rarely, ingested foreign bodies can be trapped inside the appendix and then usually are ...
 • Transient Complete Heart Block in a Patient with Bicuspid Aortic Valve: A Case Report 

  Arıcan Özlük, Özlem; Karaağaç, Kemal; Yağcıoğlu, Pınar; Kuzeytemiz, Mustafa; Şentürk, Muhammed; Peker, Tezcan; Yılmaz, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Bicuspid aortic valve is a common congenital cardiovascular malformation. We present a case with bicuspid aorta and ascending aortic aneurysm developing transient complete heart block. This case is the first in literature ...
 • The Contribution of MRI to the Mammographic Findings in Patients with Elevated Risk of Malignancy 

  Yalçınkaya, Melisa; Varer, Makbule; Sarsılmaz, Ayşegül; Sezgin, Gülten; Apaydın, Melda; Ozelci, Ummuhan; Gelal, Fazıl; Oyar, Orhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Objective: We aimed to examine the contribution of breast magnetic resonance imaging (MRI) to mammography in high-risk patients with partial mastectomy, and/or with a family history. Material and Methods: 80 patients ...
 • 35 Yaş Üzeri Doğum Yapan Gebelerin Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 

  Aynıoğlu, Öner (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Amaç: Sosyoekonomik düzeyi düşük, 35 yaş üzeri doğum yapan annelerin demografik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 35 yaş ve üzeri doğum yapan 150 hasta çalışmamıza dahil edildi. Bu hastaların ...
 • Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kas İskelet Sistemi Bilgi ve Becerilerinin Değerlendirilmesi 

  Rüzgar, Hasan; Gülsarı, Yusuf; Dündar, Ümit (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Amaç: Kas iskelet sistemi (KİS) bilgi ve klinik becerilerinin tıp eğitiminin ve pratisyen hekimlerin zayıf bir yanı olduğu, günlük pratikte KİS muayenesinin ihmal edildiği gösterilmiştir. Bu çalışmadaki amacımız, tıp ...
 • Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları 

  Yerliyurt, Kaan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Sabit protezler restoratif diş hekimliğinin önemli bir bölü- münü teşkil etmektedir. Metal destekli seramik restorasyonların yapısındaki metal alt yapının; restoras-yonun yarı geçirgenliğini azaltarak estetik sakıncalara ...
 • Çocukluk Döneminde Cinsel İstismar 

  Alpaslan, Ahmet Hamdi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Çocuğun cinsel istismarı fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki, kültürel ve hukuki boyutları olan geniș kapsamlı ve karmaşık bir sorundur. İstismar çocuğun duygusal ve cinsel gelişimini, kişiler arası ilişkilerini, özgüvenini ...
 • Acil Servise Başvuran Çocuklarda Kırıkların Epidemiyolojik Değerlendirmesi 

  Zümrüt, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Amaç: Bu çalışmada Konya Numune Hastanesi acil servisine başvuran çocuk hastalarda kırık epidemiyolojisi incelendi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2011 yılı içerisinde acil servise tek rakamlı günlerde başvuran ve kırık ...
 • Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Gebelerin Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olmayan Gebelerle Doğum ve Neonatal Bulgularının Karşılaştırılması 

  Ateş, Seda; Şevket, Osman; Özel, Ayşegül; Yaşar, Levent; Savan, Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı tekrarlayan gebelik kaybı sonrası oluşan gebeliklerde doğum ve neonatal bulguların geçmi- şinde düşük öyküsü olmayan kontrol grubu primigravid ve multigravid kadınlarla karşılaştırılması. Gereç ...
 • Acil Servise Başvuran Hastaların Memnuniyet Düzeyleri 

  Akpınar Oruç, Oya; Üzel Taş, Hanife (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Amaç: Hasta memnuniyeti hastaların aldığı hizmetten beklediği yararlara, hizmetten beklediği performansa ve hizmetin sunuluşunun sosyokültürel değerlere uygunluğuna bağlı bir fonksiyondur. Acil servisler günün 24 saatinde ...
 • Determining The Influence of Regional Differences and Maternal Factors on The Triple Test 

  Eren, Esin; Ellidağ, Hamit Yaşar; Aydın, Özgür; Akyol, Mahmut; Yılmaz, Necat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Objective: Second-trimester maternal serum screening has become a routine part of prenatal care. We aimed to identify if triple test measurements were affected by regional differences and maternal factors. We compared ...
 • Böbrek Tümörlerinde Minimal İnvaziv Tedavi: Radyofrekans Ablasyon İlk Deneyimlerimiz 

  Yüksel, Mehmet Bilgehan; Gümüş, Bilal; Özbek, Erdem; Karaköse, Ayhan; Tarhan, Serdar; Temeltaş, Gökhan; Müezzinoğlu, Talha (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Amaç: Bu çalışmada böbrek tümörü tanısıyla yaptığımız radyofrekans tümör ablasyonu (RFTA) uygulamasındaki ilk deneyimlerimizi sunmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2011-2012 yıllarında böbrek tümörü tanısıyla RFTA yapılan ...
 • Myocardial Performance Index in Patients with Coronary Slow Flow 

  Bekler, Adem; Karaağaç, Kemal; Arıcan Özlük, Özlem; Vatansever, Fahriye; Şetürk, Muhammed; Kuzeytemiz, Mustafa; Yılmaz, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Objective: This study was aimed to investigate the left ventriculer myocardial performance index (Tei index) in patients with coronary slow flow phenomenon Material and Methods: 25 patients with slow coronary flow (15 ...
 • Geç Tanı Konulan Nadir Bir Kartagener Sendromu Olgusu 

  Nural, Serkan; Halıcı, Bilal; Günay, Ersin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Kartagener sendromu; otozomal resesif geçişli, situs inversus, bronşektazi ve kronik sinüzit ile karakterize bir primer siliyer diskinezi sendromudur. Semptomlar çoğu zaman çocukluk çağında ortaya çıkmaktadır. Olguların ...
 • Fantom Tümörü: Olgu Sunumu 

  Parlak, Eda; Yıldırım, Mustafa; Dilli, Utku Dönem; Göktaş, Sevil; Köroğlu, Mert; Öztürk, Duriye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-05)
  Fantom tümörü veya vanishing (buharlaşan) tümörler genellikle konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak interlobar fissürde geçici plevral efüzyon toplanmasına verilen addır. Radyolojik görüntüsü malignitelere benzediğinden ...

Daha Fazla