Güncel Gönderiler

 • Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri 

  Yümlü, Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Akut lenfoblastik lösemi çocukluk çağının en çok görülen kanserlerinden birisidir. Erkek çocuklarda daha sık görülür. Etiyopatogenezinde genetik bozuklukla giden bazı hastalıklar, kimyasal ajanlara maruziyet ve bazı ...
 • Anafilaksi 

  Oflu, Ayşe Tolunay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Anafilaksi allerjen ile temas sonrası ani olarak ortaya çıkan ciddi, multisistemik bir reaksiyondur. Kutanöz, respiratuar, kardiyovasküler ve gastrointestinal sistem başta olmak üzere tüm organ ve sistemler etkilenir. ...
 • Hidroksiüre’nin Neden Olduğu Longitidunal Melanonişi 

  Kalkan, Göknur; Tekin, Özlem; Takcı, Zennure (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Hidroksiüre, miyeloproliferatif hastalıkların tedavisinde kullanılan sitostatik bir kemoterapotik bir ajandır. Uzun dönem tedavide mukokütanöz yan etkiler ve tırnak pigmentasyonu görülebilmektedir. Hidroxiürenin ...
 • Meckel Divertikülü’nün Nadir Rastlanan Komplikasyonu: İleus ve Divertikülit Birlikteliği 

  Kokulu, Serdar; Yılmaz, Sezgin; Arıkan, Yüksel; Bal, Ahmet; Ozsoy, Mustafa; Özkekeci, Ziya Taner; Haskaraca, Mehmet Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Gastrointestinal sistemin en sık rastlanan konjenital anomalisi Meckel divertikülüdür. Çoğunlukla asemptomatiktir. Genellikle komplikasyonların geliştiği durumlarda tanı alırlar. Klinik yaşa bağlı değişiklik göstermektedir. ...
 • Atipik Miller Fisher Sendromlu Bir Olgu Sunumu 

  Toklu, Zekiye; İnan, Levent Ertuğul (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Miller Fisher sendromu ataksi, areflexi ve eksternal oftalmopleji triadı ile karakterize akut idyopatik bir hastalık olup, Guillain- Barre sendromunun bir varyantı olarak kabul edilmektedir. Periferal sinir sisteminin ...
 • İliak Kemiğin İntraosseöz Pnömokisti: BT Bulguları 

  Beker Acay, Mehtap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  İntraosseöz gaz birikimi kemiklerde nadir görülen ancak benign bir durum olup genellikle osteodejeneratif değişikliklere ya da travmaya sekonder gelişir. Bazen röntgenogramlarda metastatik lezyonları ya da manyetik rezonans ...
 • Abdominal ve Laparoskopik Myomektomilerin Postoperatif Komplikasyonlar ve Fertilite Açısından Değerlendirilmesi 

  Özel, Ayşegül; Ateş, Seda; Şevket, Osman; Kayaoğlu, Zeynep; Yazıcıoğlu, Hasan Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı myoma uteri nedeniyle uygulanan abdominal veya laparoskopik myomektomi yönteminin postoperatif komplikasyon ve ameliyat sonrası fertilite üzerine etkisinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: ...
 • 2012 ve 2013 Yıllarında Meydana Gelen Ölü Doğumlar: Diyarbakır Doğumevi Deneyimi 

  Sedat, Akgöl; Mehmet Şükrü, Budak; Şahin, Önen; Mehmet Emin, Ayağ; Serkan, Kayhaoğlu; Mine Kanat, Pektaş (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ilinde yer alan bir üçüncü sağlık merkezinde son 24 ayda meydana gelen ölü doğumların epidemiyolojik bakımdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, ...
 • Bir Devlet Hastanesinde Poliklinik Hastalarına Ait İdrar Örneklerindenİzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif Escherichia coli Suşlarının Prevalans ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi 

  Umut Safiye Say, Çoşkun; Gökhan, Çoşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: İdrar yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroorganizmaların birçoğunda antibiyotiklere karşı artan oranlarda direnç geliştiği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Erbaa Devlet Hastanesinde, poliklinik hastalarından gönderilen ...
 • Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Güncel Medikal Tedavi 

  Acay, Akif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, en yaygın karaciğer hastalıklarından biridir. NAYKH, obezitenin dünya epidemisiyle paralel olarak artmaktadır. NAYKH, basit yağlanmadan steatohepatite, ileri fibroz ve siroza ...
 • Diyabetik Retinopati ve Nitrik Oksit 

  İnan, Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Erişkin körlüğünün en önemli nedenlerinden birisi patogenezi tam olarak açıklanamamış diyabetik retinopatidir. Diyabetik retinopati patogenezinin anlaşılması daha iyi tedavisine ön ayak olabilir. Diyabetik retinopatide ...
 • Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi 

  Cömert, Ela; Ulu, Şahin; Dursun, Engin; Aslan, Necmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Çalışmamızda glottik kanser nedeniyle vertikal parsiyel larenjektomi (VPL) ve suprakrikoid parsiyel larenjektomi (SCPL) uygulanan hastalar retrospektif olarak incelenmiş ve bu iki cerrahi yöntemin onkolojik sonuçları ...
 • Prevelance of Congenital Colour Vision Defects Among Young Turkish Males-Results of a Survey and Review of the Literature Dischromatopsia Among Young Turkish males 

  Teberik, Kuddusi; Altıaylık Özer, Pınar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Bu çalışma Aksaray Devlet Hastanesi Göz polikliniğinde muayene edilen genç Türk erkek olgular içerisinde kalıtımsal renkli görme bozukluklarının (KRGB) sıklığını araştıran bir çalışmadır Gereç ve Yöntem: Türkiye’nin ...
 • Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon 

  Hanife, Eğicioğlu; Züleyha, Kundak; Anıl, Keleş; Hanife, Üzeltaş (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: İş tatmini, çalışanların örgütsel amaçlarını arttıran en önemli faktörlerden biridir. Çalışanların iş tatmininin ve motivasyonlarının, gerçekleştirilen hizmetin kalitesi ve etkinliği arasında pozitif bir ilişkisi ...
 • Akut Böbrek Yetmezliği Tanısıyla Kliniğimize Yatan Olguların Analizi 

  Ahmet, Ahsen; Şeref, Yüksel; Kasım, Demir; Mükremin, Uysal; Gürsel, Acartürk; Memnune Sena, Ulu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında hızlı bir azalmayla karakterize ve yüksek mortalite oranına sahip önemli bir klinik sendromdur. Akut böbrek yetmezliğinde mortalite, son yıllardaki yoğun bakım ve ...
 • Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Görülen Hipoksinin İşitsel Beyin Sapı Cevabına Etkileri 

  Yasin, Yağız; Yücel, Tanyeri; Selma, Yılar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Obstrüktif uyku apnesendromlu hastalarda meydana gelen hipoksinin işitsel beyin sapı cevabı üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Basit horlama tanısı almış 10 kişiden oluşan kontrol grubu ...

Daha Fazla