Güncel Gönderiler

 • İnsan İç Dünyası’nın Anlamlandırılması Maupassant ya da İstemenin Bedeli 

  Uçan, M.Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Anlatılarda, düşünceler, duygular belli "kiplikler" (modalite) çerçevesinde sunulur: Sahip olmak (avoir), olmak (etre ), mecbur olmak (devoir ), istemek (vouloir ) vb. Bu yazıda, okuyucunun bir metni çözümlerken gözönünde ...
 • Ulusçuluk ve Tarihsel Dönemlendirilmesi 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Reform ve Rönesans hareketleriyle başlayan ve on sekizinci yüzyılda somutlaşan zihinsel ve toplumsal değişim, önemli sonuçlara yol açmıştır. Bunlardan biri de ulusçuluktur. Bu itibarla ulusçuluk, uygarlık tarihinin dönüm ...
 • Şuhut Ovası ve Yakın Çevresinin Hidroğrafık Özellikleri 

  Taş, Barış (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Afyon’un yaklaşık 25 km güneyinde bulunan Şuhut Ovası, Orta Anadolu’nun batısındaki Akarçay Havzası içerisinde yer almaktadır. İnceleme alanının en önemli su kaynağı Şuhut Çayı’dır. Şuhut Çayı ovanın kuzeyinde Çakırözü ...
 • Şâir Vehbi Çizmecizâde ve Afyon Yangın Destanı 

  Sarı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Vehbi Çizmecizâde Afyon’da yaşamış bir şairdir. Şairin adının Ahnıed, mahlasının Vehbi ve şöhretinin de Çizmecizâde olduğu bilinmektedir. Derli toplu bir şiir mecmuası bulunmayan Vehbi’nin şiirlerinin bazıları dergi ve ...
 • Hüsrev ü Şirin'de Kafiye Oluşturan Türkçe Kelimeler 

  Boz, Erdoğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Divan şiirinde kafiye olarak kullanılan kelimelerin listesi dikkate alındığında ödünç kelimelerin büyük bir oran teşkil ettiği görülecektir. Bu arada kafiye olarak kullanılan Türkçe kelimeler; bunların oranları , kafiye ...
 • İktisat Biliminin Sorunları 

  Yıldırım, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  İktisat bilimi, kullandığı araç ve tekniklerdeki gelişmelere karşı günümüzde karşılaşılan sorunlara çözüm bulamamaktadır. İktisat bilimi Türkiye'de, batı dünyasının bilimini aktarmadan öteye geçmemiştir. Batı'da ve ...
 • Türkiye'de Belediye Hizmetlerini Özelleştirme Yöntemleri ve Uygulamaları 

  Odabaş, Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Özelleştirme yerel yönetimler için hizmet üretiminde önemli bir metot olmaya başlamıştır. Çünkü hızlı kentleşme yerel yönetim hizmetlerine olan talebi artırmıştır. Ülkemizdeki yerel yönetimler, özelliklede belediyeler ...
 • Gümrük Birliği Sürecinde Özel Tüketim Vergilerinin Uyumlaştırılması 

  Güngör, Kamil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bilindiği gibi Türkiye, 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliğine girmiş bulunmaktadır. Ekonomik entegrasyonu amaçlayan Gümrük Birliği, şüphesiz Türk ekonomisini de etkileyecektir. Avrupa Birliği'nin ekonomik entegrasyonu ...
 • Reklam Planlamasında Matematiksel Bir Model 

  Dündar, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Reklam planlamasında amaç, mümkün olduğu kadar geniş bir hedef kitleye ulaşmaktır. Bunun için, reklam vermek için belirlenmiş televizyon kanallarının izlenme oranları ve izleyicileri ile ilgili bilgiler dikkate alınarak, ...
 • Yönetimde Yatay Organizasyon Yaklaşımı ve İşletme Yöneticilerine Sağladığı Avantajlar 

  Yılmaz, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmada, işletmeleri yatay organizasyon yaklaşımına yönelten nedenler hakkında bilgi verilerek, yatay organizasyon anlayışını uygulamada göz önünde bulundurulması gereken ilkeler ortaya konuldu. Yatay organizasyon ...
 • Yönetimde Sıfır Hiyerarşi Anlayışının Genel Stratejileri ve Avantajları 

  Yılmaz, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmada sıfır hiyerarşi anlayışının özelikleri üzerinde durularak, stratejik bir model olarak ilgili yaklaşımın uygulanmasında gözönünde bulundurulması gereken genel stratejiler vurgulanmıştır. Sıfır hiyerarşi anlayışının ...
 • Yerel Yönetim-Halk Bütünleşmesinin Sağlanmasında Bir Halkla İlişkiler Model Önerisi 

  Özkara, Belkıs (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Yerel yönetimler halkın yerel düzeydeki, ortak gereksinmelerini karşılayacak hizmetleri sunmak için oluşan, yönetim organları seçimle belirlenen ve yasalarla tanımlanmış görev, yetki ve parasal kaynaklara sahip olan özerk ...
 • Kalite ve Verimliliğin Eşzamanlı Sağlanmasında Kıyaslama (Benchmarking) 

  Görmüş, Alpaslan Şahin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Rekabet avantajını yakalayabilmeleri için işletmelerin, verimliliklerini artırmaları gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Verimliliği artırmanın en doğru yolu ise, kaliteyi geliştirmekten geçmektedir. Kalite doğru şekilde ...
 • Ticari Kazancın Basit Usulde Tesbiti ve Vergileme Süreci 

  Bayraklı, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  4369 sayılı yasanın gelir vergisinde yaptığı önemli değişikliklerden biri de, ticari kazancın tespitinde basit usulün getirilmiş olmasıdır. Basit usulde vergileme, götürü usulde vergilemenin yerine getirilmiştir, basit ...
 • AB Ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri Karşılaştırması 

  Çalışkan, Abdülkerim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemlerinin önemli sorunları vardır. Bu sorunların temelinde farklı sosyal güvenlik sistemlerinin üzerine kurulduğu ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimleri, sosyal güvenlik sistemlerinin ...
 • Kamu Harcamalarının Ekonomik ve İdari- Fonksiyonel Ayrıma Göre Gelişimi (1980-1997) 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Türkiye’de kamu harcamalarının ekonomik ayrıma göre gelişimi incelendiğinde yıllar itibariyle cari ve transfer harcamaları yüksek oranlarda artış kaydetmiştir. Cari harcamalar içinde personel harcamaları ilk sırada yer ...
 • Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme 

  Dursun, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Ekonomik özgürlük ve ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişkinin olup olmadığı son yıllarda önemli tartışmalara konu olmuştur. Bu konuda yapılan ciddi istatistiki çalışmaların sonuçları göstermiştir ki ekonomik özgürlük ...
 • Alman Vergi Sistemindeki En Az Geçim İndirimi Kurumunun 1990 Sonrası Gelişimi 

  Değirmendereli, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Vergi adaletini sağlamaya yönelik olarak temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Ödeme gücü ilkesi ve yararlanma ilkesi. Günümüzde ödeme gücü ilkesinin hala önemini koruduğu bir gerçektir. Ödeme gücüne göre vergileme sağlayabilmek ...
 • Akreditifle Ödeme ve İthalatçının Riske Karşı Korunması 

  Erkan, Mehmet; Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışmada ithalatçı ve ihracatçıyı karşı karşıya bıraktıkları risk açısından uluslar arası ticaretteki ödeme şekilleri kıyaslandıktan sonra akreditifin içeriği açıklanmıştır. Daha sonra akreditif işlemlerinde ithalatçının ...
 • İşletmelerde Rekabet Gücünü Artırmada Dışa Dönük Stratejiler 

  Eleren, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Her geçen gün artan rekabet şartları küçük-büyük tüm işletmeleri etkilemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki işletmeler, rekabeti güçlendirmek için dışa dönük stratejiler olarak birbirleriyle yatay veya dikey bütünleşme, stratejik ...

Daha Fazla