Güncel Gönderiler

 • Serçeme Çayı (Erzurum) Havzasında Ortam İnsan İlişkileri 

  Kafalı Yılmaz, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Serçeme çayı havzası Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölümünde Erzurum-Aşkale-Tortum yerleşim merkezleri üçgeni arasında bulunmaktadır. Diğer bir değişle, Kuzeydoğu Anadolu’nun büyük boyutlu çöküntülerinden biri ...
 • Kitle-İktidar İlişkisi Bağlamında Üç İstanbul Romanı 

  Alver, Köksal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul romanı, İstanbul’u üç ayrı dönemde, siyasal değişmime göre biçim alan sosyal hayat, seçkinler, aydınlar ile iktidar bağlamında tahlil etmektedir. Bu makalenin amacı, Üç İstanbul romanından ...
 • Modern Toplum Üzerine Kısa Bir Kavramsal Tartışma 

  Yelken, Ramazan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Genelde bütün sosyal bilimler, özelde sosyoloji aynı gerçeğe farklı pencerelerden bakarak modern toplumu yorumlama ve açıklama çabasına girmişlerdir. Bu nedenle sosyolojinin düşünsel ve yazınsal birikiminin çok önemli bir ...
 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Sistemin Modernleştirilmesine İlişkin Düşünceler 

  Vatandaş, Celalettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Batı modeline göre toplumsal değişim projeleri Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir sürekliliğe sahiptir. Ekonomi, bu değişim projesinin alanlarından birisini oluşturur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında gündemi oluşturan modam ekonomik ...
 • Modernleşme Açısından Köy Enstitülerinin İşlevselliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Bu çalışmada, Köy Enstitüsü Hareketi’nin modernleşme açısından işlevselliği incelenmiştir. Bu nedenle Köy Enstitüsü Hareketi’nin oluşmasını sağlayan fikirler, ana hatlanyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yine, Köy Enstitüsü ...
 • XIX. Yüzyıl Ortalarında Karahisar-I Sâhib de Fiyatlar (1844-1854) 

  Küpeli, Özer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Bu araştırmada XIX. yüzyıl ortalarında Karahisar-ı Sâhib Şehri'nde fiyatların seyri incelenmiştir. Osmanlı Devleti'nde XVIII ve XIX. yüzyıllarda bir türlü iç ve dış istikrarın sağlanamaması Osmanlı ülkesinde, paranın ...
 • Memlûklerin Gerilemesinin İktisadi Sebeplerine Bir Bakış 

  Çetin, Alton (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Bu çalışmada Mısır’da kurulmuş olan Memlûk Türk Devleti’nin çöküşündeki iktisadi sebeplere ana hatlarıyla bakılmıştır. Bu cümleden olarak, ekonomik çöküşte etkili olan siyasi, sosyal sebepler ifade edilmiştir. Devletin ...
 • Osmanlı Taşra Teşkilâtında Karahisâr-I Sâhib Sancağı'nın İdâri Yapısı 

  Karazeybek, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Afyonkarahisar yöresi, 1428'de Germiyan hükümdarı II. Yakub Bey'in vefatı üzeririne, vasiyeti gereğince kesin olarak Osmanlı Devleti idaresine girmiştir. Afyonkarahisar bölgesi Osmanlı idâresine geçtikden sonra bir sancak ...
 • Karahisâr-I Sâhib Aile Yapısı (1840-50) 

  Şahin, Gürsoy (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Aile toplumun temel yapı taşı ve çekirdeğidir. Toplumlarda olumlu yada olumsuz değişmenin başladığı ilk yer ailedir. Çalışmamızda Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasi hayatında büyük değişikliklere yol açan Tanzimat ...
 • 1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da Zirâî Faaliyetler ve İstanbul ile Ordunun İâşesi Temininde Afyon’un Yeri 

  Güneş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Osmanlı Devleti ekonomisinin temelini ziraat ve özellikle halkın temel besin maddesi olan hububat üretimi oluşturmaktaydı. Bir tarım ülkesi olmasına rağmen Osmanlı Devleti zamanın şartları gereği bazen İstanbul halkının ...
 • “Felatun Beyle Rakım Efendi” Romanında Geleneksel Anlatım Şekillernin Tesirleri 

  Okumuş, Salih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  "Felatun Beyle Rakım Efendi"bir karakter romanıdır. Romanda,Tanzimat'tan sonraki Türk toplumunda türeyen "alafranga "tipi ile batılılaşmayı doğru anlayan, temelde köküne bağlı, yerli tipi anlatılır. A. Mithad, romanda "ak ...
 • Afyon ve Yöresi Ağızlarında Ünlüler 

  Boz, Erdoğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Teknolojik gelişmeler ağız araştırmaları için kolaylıklar sağlarken öte yandan yörelere ait ağız özelliklerini de yok ediyor. Bu sebeple gerek Türk Dil Kurumu ve gerekse üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ...
 • Şiirde Dış Yapı Unsurları ve Divan Şiiri 

  Feridun, H. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Her sanat eseri gibi şiirin de birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılması mümkün olmayan iki yönü vardır: Dış yapı ve iç yapı. Sanat eserinde dış yapı duyulara hitap eden şeklî bir yapıdır. İç yapı (muhtevâ) ise zihne ...
 • Yeni İnsan Anlayışı Çerçevesinde Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’ne Genel Bir Bakış 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Yaklaşık yüz otuz yıllık yeni şiir tarihimizde, bizim diyebileceğimiz bir zevkin peşinden koşan sanatkârların sayısı, hiç de küçümsenecek ölçüde değildir. Namık Kemal’ in “Hürriyet Kasidesi” “Divan şiiri atölyesi” nden ...
 • Selmân-I Pâk Fütüvvet-Nâmesi 

  Torun, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000)
  Tam metnini vermeyi düşündüğümüz Selmân-ı Pâk Fütüvvet- nâmesi Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi İsmail Saib I Bl. 2883 numarada kayıtlı olup 35 yapraktır. Eser, Dellâk, Natır, Külhan gibi hamam hizmeti gören ...

Daha Fazla