Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Psoriazis ve Eşlik Eden Hastalıklar 

  Uçmak, Derya; Meltem Akkurt, Zeynep; Arıca, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Psoriazis kronik inflamatuar bir hastalıktır. Psoriazis ile ilgili yapılan çalışmalarda bu inflamatuar durumun klinik yansımasının artık deriye sınırlı olmadığı, eşlik eden bazı inflamatuar hastalıkların psoriaziste ...
 • Primer Sikatrisyel Alopesiler: Sınıflandırma ve Tanı 

  Akkurt, Zeynep Meltem; Uçmak, Derya; Uçak, Haydar; Sula, Bilal; Türkcü, Gül; Arıca, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Sikatrisyel alopesi, kalıcı saç kaybına yol açan çeşitli hastalıkları içerisine alan kapsamlı bir terimdir. Primer sikatrisyel alopesilerde travma veya benzeri bir dış etkenden bağımsız olarak kıl folikülünde kalıcı ...
 • Tinea İnkognitolu 4 Olgu Sunumu 

  Duman, Nilay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Tinea inkognito, topikal immunsupresif ajanlarla yanlış tedavi sonucunda atipik klinik bulgularla karakterize bir dermatofitozdur. Diğer dermatozlarla karışabilen çok çe- şitli klinik prezentasyonlara sahiptir ve bu da ...
 • Adrenal Myelolipom - Dört Vakanın Değerlendirilmesi 

  Sönmez, Fatma Cavide; Esen, Hacı Hasan; Toy, Hatice; Külahcı, Özgür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Adrenal myelolipom, genellikle tek taraflı, düzgün sınırlı, değişken boyutlarda olan, adrenal bezin nadir, benign ve hormonal olarak inaktif bir tümörüdür. Neoplazm yağ doku ve kemik iliğine ait myelopoetik hücrelerden ...
 • Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi 

  Gürol, Ayşe; Balcı Akpınar, Reva; Ejder Apay, Serap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma, öğrencilerinin parenteral ilaç uygulamaları ve arterial kan basıncı ölçülmesine yönelik becerilerine simülasyon uygulamalarının etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yarı deneme modelinde gerçekleştirilen ...
 • İlimiz Dinar İlçesinde Demans Görülme Sıklığı 

  Oruç, Serdar; Coşkun, Kerem Şenol; Koyuncu, Gökhan; Öztürk, Şenol; Yaman, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Bu çalışmada Afyonkarahisar ili Dinar ilçesindeki 65 yaş ve üzeri popülasyonda demans sıklığının araştırılması, sosyodemografik özelliklerin demans sıklığı üzerine olan etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen ...
 • Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi 

  Fidan, Ulaş; Öztürk, Mustafa; Ulubay, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Uterusun kanlanmasının temel kaynağı uterin arterlerdir. Uterin arterler, uterusun lateral isthmik seviyesinden uterusa girer ve ikiye ayrılır. Asendan dal, uterus korpusunu beslerken desendan dal, üst vajinal ...
 • Trafik Kazalarında Çocukluk Çağında Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi 

  Baskın Embleton, Didem; Ertoran, İrem; Önen, Nur; Özkan, Abdurrahman; Mersin, Hakan; Tekeli, Murat Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Trafik kazaları önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni olmaya devam etmektedirler. Çalışmada, trafik kazası sonucu hastaneye başvuran çocuklarda morbidite ve mortalite nedenleri araştırılarak bu nedenlere yönelik ...
 • Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu Koronavirüsü 

  Nemli, Salih Atakan; Demirdal, Tuna (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Coronavirüsler zarflı, tek zincirli pozitif RNA virüsleri olup, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurlar. 2012 yılıda Arap Yarımadası’nda ciddi akut solunum yetmezliği ile seyreden hastalarda yeni bir ...
 • Seboreik Dermatitte Güncel Yaklaşım 

  Doğruk Kaçar, Seval; Özuğuz, Pınar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Seboreik dermatit (SD) sebase bezlerin yoğun olduğu bölgelerde kronik tekrarlayan eritemli skuamlı plaklarla seyreden inflamatuvar bir deri hastalıktır. Halen pek çok bilinmeyenin olduğu patogenezde özellikle ...
 • Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi 

  Aydın, İbrahim; Yücel, Ahmet Fikret; Pergel, Ahmet; Karakaya, Ahmet; Oğullar, Sabri; ŞAH, Dursun Ali; Özer, Ender (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Akut mezenter arter embolisi, acil girişim gerektiren, nekroz geliştiğinde yaygın ince barsak rezeksiyonu ve sonrasında gelişen kısa barsak sendromu nedeniyle ya- şam kalitesini düşüren, morbidite ve mortalitesi ...
 • Hiponatreminin Nadir Bir Sebebi: Sefaperazon-Sulbactam 

  Ulu, Memnune Sena; Kurban, Fatih; Bozkurt, Erhan; Akgür, Suat; Yüksel, Şeref (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Hiponatremi , serum sodyum düzeyinin 136 mmol/L nin altında olması olarak tanımlanır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen elektrolit bozukluğudur. İlaçlar hiponatremi nedenlerinden biridir. Sefaperazon-sulbaktam, klinik ...
 • Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 

  Kara, Soner Sertan; Aslan, Mehtap Hülya; Volkan, Burcu; Özel, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada hastanemizde bruselloz tanısı konulan çocuk hastaların sosyodemografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Eylül 2009-Aralık 2014 ...
 • Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi 

  Songur, Ahmet; Karateke, Hüsniye; Tosun, Murat; Gönül, Yücel; Turamanlar, Ozan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Erkek üreme sisteminin temel görevi sperm üretip, oluşturduğu bu spermleri dişi vajinasına iletmeye yardımcı olmaktır. Bu süreçte, testisler, sperm ve primer erkek cinsiyet hormonu olan testosteronu üretirken; ...
 • Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi? 

  Uysal, Erdal; Kirdak, Türkay; Dokur, Mehmet; Bakır, Hasan; Gürer, Ahmet Orhan; Aksoy, Başar; İkidağ, A. Mehmet; Yüzbaşıoğlu, Mehmet Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Akut apandisit, akut batına sebep olan en yaygın hastalıktır. Cerrahlar giderek artan oranda laparoskopik cerrahi tedaviyi akut apandisitte de tercih etmektedir. Ancak jeneralize peritonit, komplike apandisitlerde ...
 • Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi 

  Karakayalı, E. Müge; Özkütük, Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Tüberküloz (TB) dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Mycobacterium tuberculosis komplex’in (MTBC) neden olduğu hastalığın erken tanısı TB’un kontrolünde önemlidir. Bu amaçla son yıllarda TB’un hızlı ...
 • Dural Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı 

  Salihoğlu, Tamer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (DPSB) nörologlar tarafından beyin omurilik sıvısını incelemek amacıyla, anestezistler tarafından da spinal veya epidural anestezi uygulamaları için yaptıkları girişim sonrasında ortaya ...
 • Over Torsiyonuna Genel Bakış 

  Boynukalın, Fazilet Kübra; Güven, Süleyman; Güven, Emine Seda; Polat, Mehtap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Over torsiyonu nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek jinekolojik acillerden biridir. Over torsiyonu tanısı her zaman kolay olmamaktadır. Gri skala ultrasonografi (USG) her ne kadar over torsiyonu için özgün ...
 • Kemikte Metastatik Nazofarenks Karsinomunun Aspirasyon Sitolojisi ve Hücre Bloğu Bulguları- Olgu Sunumu 

  Sönmez, Fatma Cavide; Esen, Hacı Hasan; Yılmaz, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Nazofarenks karsinomu, nazofarenks epitelinden kaynaklanan ve tüm malign hastalıkların %0.2’ sini oluşturan nadir bir tümördür. Uzak metastazları akciğerleri, iskelet sistemi ve karaciğeri içerebilir. Sitolojik inceleme, ...
 • Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Olgu Sunumu 

  Tatlı, Ali Murat; Uysal, Mükremin; Başsongur, Cumhur İbrahim; Arslan, Deniz; Coşkun, Hasan Şenol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Prostatın küçük hücreli karsinomu oldukça nadir görülür. Klasik prostat adenokarsinomunun tersine klinik seyri agresiftir ve erken tanı konulmazsa prognozu kötüdür. Metastatik hastalıkta bile PSA seviyelerinin normal ...

Daha Fazla