Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Gümrük Birliği Sürecinde Katma Değer Vergisinin Uyumlaştırılması 

  Güngör, Kamil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bilindiği gibi Türkiye, 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği'- ne girmiş bulunmaktadır. Ekonomik entegrasyonu amaçlayan Gümrük Birliği, şüphesiz Türk ekonomisini de etkileyecektir. Avrupa Birliği'nin ekonomik ...
 • Soğuk Savaş Sonrasında Türk Dış Politikasında Avrasya Bölgesi 

  Fişne, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Soğuk Savaşın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana getirdiği değişiklikler Türk Dış Politikasını sadece yapısal değişime zorlamakla kalmamış aynı zamanda bu değişimi mümkün kılmıştır. Bu dummun bir sonucu olarak, ...
 • Merkezi Yönetimin İl ve Bölge Ölçeğinde Örgütlenmesi 

  Sezer, Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bütün kamu hizmetlerinin başkent olarak isimlendirilen bir merkezden yürütülmesi esasına dayanan merkezi yönetim sisteminde, bütün kararları tek başına alma ve uygulama olanağının sınırlılığı, yönetimde bir dereceye kadar ...
 • İthalatta Vergi Uygulamaları ve Korumacılık 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Türkiye 1996 yılında Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşması oluşturdu. Bu, Türkiye’nin AB’nden gerçekleştirdiği sanayi ürünleri ithalatı üzerinden alınan tarife ve diğer vergilerde indirime gideceği anlamına gelmekteydi. ...
 • Performans Denetiminde Ölçüm Ve Kriterler 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Kamu kurumlannda performans ölçümü daha iyi kararların alınmasını desteklemektedir. Karar alıcılara performans performans ve bütçe arasında bağlantılar kurmada da yardımcı olmaktadır. Kamu mal ve hizmet üretiminde verimlilik, ...
 • 4369 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeden Sonra Kaçakçılık Suçları Ve Cezaları 

  Bayraklı, Haşan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  4369 sayılı kanun, vergilerde olduğu gibi vergi suç ve cezalannda da değişiklikler yapmıştır. Yeni düzenleme ile kaçakçılık suçu şöyle tanımlanabilir. Vergi ziyaı şartı aranmaksızın, objektif olarak kasıtla işlenebileceği ...
 • Vergi Ziyaı Suçu Ve Cezası 

  Bayraklı, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  4369 sayılı yasa ile vergi sistemimize giren suçlardan biri de vergi ziyaı suçudur. Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından vergi ziyama neden olunmasıdır. Vergi ziyaı mükellef veya sorumlu tarafından görevlerin ...
 • Sermaye Yapısı Ve Finansal Kaldıraç İlişkisi Üzerine Matematiksel Bir Model Denemesi 

  Topal, Yusuf (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  İşletme yöneticileri, sermaye yapılarının oluşturulması konusunda karar alırken, bu kararların, işletmenin piyasa değerini etkileyeceğinden dolayı optimal bir sermaye yapısının ne olduğuna karar vermek durumundadırlar. Bu ...
 • Kobi’lerde Optimal Kuruluş Yeri Ve Kapasite Seçiminin Rekabet Gücüne Etkileri -Afyon Çevresinde Bir Araştırma- 

  Eleren, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  2000'li yıllara girerken globalleşmenin getirdiği değişim ve artan rekabet şartlan, Türkiye'deki KOBİ'lerin rakiplerine nazaran kaliteli ama daha düşük maliyetli ürünler üretebilir konuma gelmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ...
 • Afyon İlindeki Tüketim Alışkanlıkları: Kamu Kurumlarında Çalışanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma 

  Yüksel, Berrin; Öz, Fuat; Göksel, Türker (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Günümüzde hemen her alanda belli bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin pazarlama alanında yarattığı en önemli özellik tüketicilerin pazarlama faaliyetleri içerisinde kazandığı ağırlıktır. Tüketicilerin odak noktası olarak ...
 • Pazarlama Kararlarının Değerlendirilmesinde Bir Araç: Pazarlama Etiği Döngüsü 

  Yükser, Berrin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Pazarlamada etik konusu, pazarlama uygulayıcıları, eğitimcileri ve araştırmacıları için geniş bir ilgi alanını oluşturmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde tüketicilerin geçmişe oranla taşıdığı ağırlık ve ayrıcalık, pazarlama ...
 • Örgüt Ve İşgören Arasında Psikolojik Sözleşmenin Geliştirilmesinde Bir Araç: İşgören İletişimi Programı 

  Özkara, Belkıs (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Örgütlerin amaçlanna ulaşmaları işgörenlerin istekli bir biçimde çalışmalarına; işgörenlerin istekli bir biçimde çalışması ise, beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır. İşgörenlerin örgüte bağlanmaları için örgüt ve işgören ...
 • Yöneticiler Hissedarların Çıkarları Aleyhine Olacak Kadar Yüksek Seviyede Büyüme Gerçekleştirirler mi? 

  Erkan, Mehmet; Kula, Veysel; Tatoğlü, Ekrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Bu çalışma spesifik olarak, yöneticileri büyüme stratejilerini uygulamaya yönelten motivleri agency teorisi perspektifinden açıklamaya çalışmaktadır. Mevcut literatür baz alınarak agency sorunu tartışıldıktan sonra ...
 • Finansal Başarı Ve İşletme Etiği 

  Sözbilir, Halim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  ABD’de 1997 yılında yapılan bir araştırmada, işetme etiğine önem veren işletmelerin diğer işletmelere göre fınansal açıdan daha başarılı olduğunu ortaya koymuştur. İşletme etiği, yasal olmayan davranışların sonuçlarından ...
 • Yönetimle İlgili Terimlerin Türkçeleştirilmesi 

  Öz-Alp, Şan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Türkçenin zenginleştirilmesi için çaba gösteren sınırlı sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu durumu değiştirmek için artık hepimizin bir şeyler yapması gerekmektedir. Türkçe en güzel dillerden biridir ve sözcük hâzinesi ...

Daha Fazla