Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Tiebout Tipi Bir Modelde Duopson Durumu 

  Gülşen, Abdülkadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Geleneksel ekonomi teorisinin aksine bu modelde, tüketiciler satan taraf ve A ve B gibi iki mahalli idarenin de alan taraf olduğunu kabul etmekteyiz. Yani bir "duopson" (iki alıcı) durumu mevcuttur. Tiebout tipi bir modelde* ...
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Toplam Kalite Yönetimi 

  Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  İletişimin yaygınlaştığı günümüzde, gerek insanların ve gerekse toplumlarm beklentileri sürekli artmaktadır. Yönetişim konusundaki iyileştirme çabalarından birisi de “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışının kamusal hizmetlerin ...
 • Kurumlar Vergisi Ve Katmadeğer Vergisi Açısından Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmada telif haklarının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından vergilendirilmesi son yasal düzenlemeler de dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Daha bilinçli ve daha duyarlı bir mükellef kitlesinin ...
 • Yozlaşma İle Mücadelede Sayıştayın Rolü 

  Vural, İstiklal Y.; Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Yozlaşmanın iktisadi sonuçları ve son zamanlarda demokratikleşme yönündeki eğilimler kamu görevinde bulunanların sorumluluğu ve şeffaflığı üzerindeki baskıları artırmaktadır. Güçlü kurumların oluşturulması yozlaşmanın ...
 • Globalleşmenin Vergileme Ve Vergi Sistemleri Üzerindeki Etkileri 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışma, piyasaların ve ulusal ekonomilerin globalleşmesinin vergi sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, vergilemenin, vergi sistemlerinin ve vergi politikalarının globalleşme sürecinden ne ölçüde ...
 • Gemi Adamlarının Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

  Bayraklı, H.Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, bazı hallerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden farklılık arz etmektedir. Özellikle tam vergi mükellefi işverenlerin yanında çalışan gemi adamlarının ücret ...
 • Geçiş Ekonomileri Ve Yolsuzluk 

  Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmanın amacı, 23 post-komünist geçiş ekonomisinde yolsuzlukların nedenlerinin ve boyutlarının incelenmesidir. Çalışmada yolsuzlukların nedenleri konusunda bir dizi hipotez ileri sürülmüş ve test edilmiştir. Test ...
 • 20. Yüzyılda Küresel Tarım Düzenlemeleri ve Ekonomik Analizi 

  Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Dünya tarımında uluslararası düzenlemelerin etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Tarımla ilgili gelişmeler gelecekte küresel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük öneme sahiptir. Dünya tarımının tarihsel analizi, ...
 • Yeni Teoriler Çerçevesinde Beşeri Sermayenin Büyüme Sürecindeki Önemi 

  Günsoy, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Geleneksel büyüme modelleri, ekonomilerin uzun dönemli büyüme süreçlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dışsal faktörlerce belirlenen tasarruf oranı, nüfus artış hızı ve teknolojik gelişme gibi oluşumların uzun dönemli ...
 • Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikalarının Etkinsizliği 

  Günsoy, Güler; Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Türkiye, uluslararası anlaşmaların çizdiği çerçevede tarım politikalarında yeni arayışlar içindedir. Uygulanması düşünülen Tarım Reformu kapsamında tarımsal destekleme politikalarında değişikliğe gidilecektir. Tarımsal ...
 • Tüketiciler, Satıcılar Ve Bankalar Açısından Tüketici Kredilerinin Fayda Ve Sakıncalarının Karşılaştırılması 

  Demirhan, Erdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Tüketici kredileri; tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından faydalı özelliklere sahip olduğu gibi sakıncalı özelliklere de sahiptir. Bu tür kredilerin faydalı ve sakıncalı özellikleri karşılaştırıldığında sakıncalı ...
 • Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Küreselleşme 

  Akgönül, Hüseyin; Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Son yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan en önemli eğilimlerden birisi küreselleşmedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme süreci ülkelere bazı fırsat ve riskleri aynı ...
 • Atatürk Dönemi’nin Para Politikası (1923-1938) 

  Akgönül, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 1923-38 döneminde uygulanan para politikasını incelemektir. Çalışmamızda, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, ülkede ulusal bir Merkez Bankası kurulması ve para basımı konusunda yapıfan ...
 • Kredili Sistemde Başarının Belirlenmesi (Bağıl Değerlendirme) 

  Gündoğan, Halil; Ergülen, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra , değerlendirme işlemi yapılır.Bağıl değerlendirmede bir öğrencinin başarısı sınıftaki öteki öğrencilerin puanlarına ve başarısına ...
 • Personel Eğitiminde İnternet Kullanımı 

  Oktal, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Günümüzde meydana gelen yeni değişimler, yapılan bilimsel araştırmaların yerine yenilerinin eklenmesi, nüfusun artan oranda seyretmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmakta, insanların yeni beklenti ve istekleri ...
 • İnternet’te «Risk Sermayesi” Kavramı 

  Nakilcioglu, İsmail Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Kuralları İnternet tarafından belirlenen yeni ekonominin gelişmesinde en büyük rolü “risk sermayesi” şirketleri oynamış, İnternet girişimlerinin en büyük destekleyicisi de bu şirketler olmuştur. Risk sermayesi, yeni ...
 • Kanunlarımızda Yer Alan Madde Başlıklarının Madde İçeriğiyle Uyumsuzluk Sorunu 

  Karaca, Nuray Gökçek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Madde başlıkları, başında bulunduğu maddenin içeriğini özet olarak ifade etmek, maddenin anlaşılmasında kolaylık sağlamak ve içinde yer aldığı kanunun fikir silsilesini ortaya koymak gibi amaçlarla getirilmiş bir düzenlemedir. ...
 • Kobi’ler İçin Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Finansal Etüdler 

  Erkan, Mehmet; Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışma KOBİTerin yatırım proje çalışmalarında yaptıkları fınansal etüdlerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Türkiye’de yerleşik tesadüfi yöntemle seçilmiş 228 KOBİ’ye uygulanan yüz yüze anket sonuçları, ...
 • Afyon Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Finansal Yapıları Ve 1994-1998 Arası Küresel Krizlerin Etkileri 

  Eleren, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmada, Afyon gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları değerlendirilmektedir. 1994-1998 yılları arasında oluşan küresel krizlerin etkilerinin incelendiği araştırmada, ...
 • Teknolojik Gelişmeler Karşısında 2000'li Yılların İşletmeleri 

  Erdoğan, Melih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Teknolojik gelişmelerden önemli bir biçimde etkilenen işletme fonksiyonlarından biri de muhasebedir. Muhasebe bilgi sistemi, ileri teknolojilerle donatılmış karar destek sistemlerini kullanarak, doğru çıktıları çok daha ...

Daha Fazla