Güncel Gönderiler

 • Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Küreselleşme 

  Akgönül, Hüseyin; Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Son yıllarda dünya ekonomisinde ortaya çıkan en önemli eğilimlerden birisi küreselleşmedir. İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Küreselleşme süreci ülkelere bazı fırsat ve riskleri aynı ...
 • Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık 

  Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Kamu Mali Yönetiminde Saydamlık, IMF tarafından üye ülkelere önerilen yeni bir konudur. Saydamlık, görev ve sorumlulukların açık ve net, bilginin kamuya açık,bütçenin hazırlık, uygulama ve raporlama aşamalarında saydamlık ...
 • Çeşitli Ülkelerde Uygulanan Ekolojik Vergiler 

  Değirmendereli, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Ekolojik sorunlar son yıllarda önemini arttıran konuların başında gelmektedir. Zamanında gerektiği gibi önemsenmeyen bu sorunla şimdilerde insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Ekolojik sorunların çözümüne ilişkin çeşitli ...
 • Milli Mücadele Dönemi Bütçeleri Ve Mali Uygulamalar 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Milli Mücadele bütçeleri savaş dönemi koşullarını taşıyan birer Savunma bütçesi niteliğine sahiptir. Bütçeler savaş nedeniyle çoğu kez süresinde çıkarılamamış, harcamalar alınan avanslarla gerçekleştirilmiştir. Bütçeler ...
 • Teoride Ve İngiltere Uygulamasında Maksimum Fiyat Yöntemi (Price Cap Regulation): British Telecom Örneği 

  Sezgin, Selami; Dursun, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Doğal tekellerde fıyatlama rekabet koşullarındaki fiyatlamadan oldukça farklıdır. Bu nedenle özel fıyatlama sistemine ihtiyaç duymaktadır. Son dönemlere kadar en çok kullanılan yöntem kâr oranı yöntemiydi. Fakat bu sistemin ...
 • Baş Vergisi’nin Başbakan Thatchertn İstifasındaki Rolü 

  Kösecik, Muhammet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Bu makale, Margaret Thatcher’ın Kasım 1990’de başbakanlıktan tarihi bir şekilde istifa etmesinde ‘baş vergisi’ politikasının etkisini incelemektedir. Beklenmeyen oranda yüksek olarak ortaya çıkan baş vergisi, Muhafazakar ...
 • Türkiye’de Uluslararası Para Fonu Destekli İstikrar Programları 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  İMF destekli istikrar programları üç alanda üye ülkenin faaliyetleri üzerinde önemle durur: sürdürülebilir bir dış finansmanın sağlanması, talep sınırlandırıcı tedbirlerin benimsenmesi ve orta ve uzun vadede büyüme ve uyumu ...
 • Devletin Vergilendirme Yetkisi Karşısında Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınması 

  Bayraklı, Hasan Hüseyin; Sezer, Yasin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Devletin vergilendirme yetkisi çerçevesinde yapmış olduğu düzenlemeler, temel hak ve özgürlükleri ya sınırlandırmakta, ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle devlet, vergilendirme yetkisini kullanırken bazı ...
 • Vergilendirme Yetkisi Ve 1982 Anayasası 

  Bayraklı, Hüseyin; Odabaş, Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Devlet, kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kamusal mal ve hizmet üretmek zorundadır. Kamusal mal ve hizmetlerin finansmanında en etkin yol vergilemedir. Devlet vergiyi vergilendirme yetkisini kullanarak toplar. Ancak bu ...
 • Üretimin Uluslarasılaşması Ve Çok Uluslu Şirketler 

  Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yabancı doğrudan yatırımları ülkelerine çekmek isteyen gelişmekte olan ülkeler, ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmaları için çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) faaliyetlerine izin vermişlerdir. ...
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Yolsuzluğun Ekonomik Nedenleri Ve Etkileri 

  Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkelerde yolsuzlukların ekonomik yönünün incelenmesidir. Yolsuzluk global bir sorundur ve gelişmekte olan ülkeleri daha şiddetli etkilemektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, yolsuzluğun ...
 • Türkiye’de Para İkamesi Ve Para Yaratma Gelirleri 

  Yıldırım, Jülide (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Ülkemizde yaklaşık son yirmi yıldır en önemli ekonomik sorun yüksek enflasyon olmuştur. Tasarruf sahiplerinin ellerinde bulundurdukları servetin değeri enflasyon karşısında eridiğinden, tasarruflarını enflasyon vergisinden ...
 • Türk Sanayileşme Sürecinde Bütünleştirilmiş Strateji 

  Özbey, Funda Rana (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Uluslararası alanda rekabet giderek hızlanmakta ve koşullar değişmekte iken, Türkiye bu hıza ve değişime ayak uydurmakta önemli yapısal güçlüklerle karşı karşıyadır. 1980 öncesinde Türkiye’de uygulanan İthal İkamesine ...
 • Doğrudan Dış Yatırımların Yatırımcı Ülke Ekonomisi Üzerindeki Etkileri 

  Subaşı-Ertekin, Meriç (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Uluslararası ekonomik ilişkilerde en karmaşık konulardan olan doğrudan dış yatırımlar, yatırım faaliyeti sırasında sermaye akımının yanı sıra teknoloji, yönetim bilgisi gibi diğer akımları da içerir. Yabancı bir ülkeye ...
 • Uluslararası Ticaretin Liberasyonu: Kim İçin? Ne Kadar? 

  Aydoguş, İsmail; Masca, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Uluslararası ticaretin liberalleşmesine yönelik girişimler küresel ve bölgesel düzeyde yürütülmektedir. Her iki durumda da liberalleşmenin getirisinden en çok yararlanan ülkeler gelişmiş ülkeler olmaktadır. Gelişmiş ülkeler ...
 • Global Büyüme Ve Kriz 

  Aydoğuş, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  İletişim teknolojisindeki önemli gelişmelerin de etkisiyle 1980’den sonra ivme kazanan dünya ekonomilerinin globalleşmesi sürecinde uluslararası ticaretin ve de özellikle uluslararası sermayenin önündeki engeller ortadan ...
 • Küreselleşen Dünyada Uluslararası Sermaye Hareketleri 

  Akgönül, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Uluslararası sermaye piyasalarının küreselleşmesiyle birlikte sermaye hareketleri büyük bir ivme kazanmıştır. Kısıtlamalardan kurtulan sermayenin başka ülkelere girişi farklı biçimlerde olmaktadır. Bunlar içerisinde yer ...
 • Kurumsallaşma Teorisinde Örgütsel Değişim Sorunu 

  Özkara, Belkıs (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-06)
  Örgütlerin incelenmesinde sosyolojik bir bakış açısına sahip olan kurumsallaşma teorisi, örgütleri toplumsal yapının bir parçası olarak inceler. Örgütlerin yapısı ve uygulamaları yalnızca ussal seçim bakış açısından ...

Daha Fazla