Güncel Gönderiler

 • Tiebout Tipi Bir Modelde Duopson Durumu 

  Gülşen, Abdülkadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Geleneksel ekonomi teorisinin aksine bu modelde, tüketiciler satan taraf ve A ve B gibi iki mahalli idarenin de alan taraf olduğunu kabul etmekteyiz. Yani bir "duopson" (iki alıcı) durumu mevcuttur. Tiebout tipi bir modelde* ...
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Toplam Kalite Yönetimi 

  Cansız, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  İletişimin yaygınlaştığı günümüzde, gerek insanların ve gerekse toplumlarm beklentileri sürekli artmaktadır. Yönetişim konusundaki iyileştirme çabalarından birisi de “Toplam Kalite Yönetimi” anlayışının kamusal hizmetlerin ...
 • Kurumlar Vergisi Ve Katmadeğer Vergisi Açısından Telif Kazançlarının Vergilendirilmesi 

  Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmada telif haklarının Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi açısından vergilendirilmesi son yasal düzenlemeler de dikkate alınarak incelenmeye çalışılmıştır. Daha bilinçli ve daha duyarlı bir mükellef kitlesinin ...
 • Yozlaşma İle Mücadelede Sayıştayın Rolü 

  Vural, İstiklal Y.; Tekin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Yozlaşmanın iktisadi sonuçları ve son zamanlarda demokratikleşme yönündeki eğilimler kamu görevinde bulunanların sorumluluğu ve şeffaflığı üzerindeki baskıları artırmaktadır. Güçlü kurumların oluşturulması yozlaşmanın ...
 • Globalleşmenin Vergileme Ve Vergi Sistemleri Üzerindeki Etkileri 

  Vural, İstiklal Y. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışma, piyasaların ve ulusal ekonomilerin globalleşmesinin vergi sistemleri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma, vergilemenin, vergi sistemlerinin ve vergi politikalarının globalleşme sürecinden ne ölçüde ...
 • Gemi Adamlarının Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi 

  Bayraklı, H.Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Gemi adamlarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesi, bazı hallerde diğer ücret gelirlerinin vergilendirilmesinden farklılık arz etmektedir. Özellikle tam vergi mükellefi işverenlerin yanında çalışan gemi adamlarının ücret ...
 • Geçiş Ekonomileri Ve Yolsuzluk 

  Akçay, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmanın amacı, 23 post-komünist geçiş ekonomisinde yolsuzlukların nedenlerinin ve boyutlarının incelenmesidir. Çalışmada yolsuzlukların nedenleri konusunda bir dizi hipotez ileri sürülmüş ve test edilmiştir. Test ...
 • 20. Yüzyılda Küresel Tarım Düzenlemeleri ve Ekonomik Analizi 

  Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Dünya tarımında uluslararası düzenlemelerin etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Tarımla ilgili gelişmeler gelecekte küresel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük öneme sahiptir. Dünya tarımının tarihsel analizi, ...
 • Yeni Teoriler Çerçevesinde Beşeri Sermayenin Büyüme Sürecindeki Önemi 

  Günsoy, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Geleneksel büyüme modelleri, ekonomilerin uzun dönemli büyüme süreçlerini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Dışsal faktörlerce belirlenen tasarruf oranı, nüfus artış hızı ve teknolojik gelişme gibi oluşumların uzun dönemli ...
 • Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikalarının Etkinsizliği 

  Günsoy, Güler; Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Türkiye, uluslararası anlaşmaların çizdiği çerçevede tarım politikalarında yeni arayışlar içindedir. Uygulanması düşünülen Tarım Reformu kapsamında tarımsal destekleme politikalarında değişikliğe gidilecektir. Tarımsal ...
 • Tüketiciler, Satıcılar Ve Bankalar Açısından Tüketici Kredilerinin Fayda Ve Sakıncalarının Karşılaştırılması 

  Demirhan, Erdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Tüketici kredileri; tüketiciler, satıcılar ve bankalar açısından faydalı özelliklere sahip olduğu gibi sakıncalı özelliklere de sahiptir. Bu tür kredilerin faydalı ve sakıncalı özellikleri karşılaştırıldığında sakıncalı ...
 • Atatürk Dönemi’nin Para Politikası (1923-1938) 

  Akgönül, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 1923-38 döneminde uygulanan para politikasını incelemektir. Çalışmamızda, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra, ülkede ulusal bir Merkez Bankası kurulması ve para basımı konusunda yapıfan ...
 • Kredili Sistemde Başarının Belirlenmesi (Bağıl Değerlendirme) 

  Gündoğan, Halil; Ergülen, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Ölçme sonuçları toplandıktan ve değerlendirmede kullanılacak bir ölçüt belirlendikten sonra , değerlendirme işlemi yapılır.Bağıl değerlendirmede bir öğrencinin başarısı sınıftaki öteki öğrencilerin puanlarına ve başarısına ...
 • Personel Eğitiminde İnternet Kullanımı 

  Oktal, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Günümüzde meydana gelen yeni değişimler, yapılan bilimsel araştırmaların yerine yenilerinin eklenmesi, nüfusun artan oranda seyretmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmakta, insanların yeni beklenti ve istekleri ...
 • İnternet’te «Risk Sermayesi” Kavramı 

  Nakilcioglu, İsmail Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Kuralları İnternet tarafından belirlenen yeni ekonominin gelişmesinde en büyük rolü “risk sermayesi” şirketleri oynamış, İnternet girişimlerinin en büyük destekleyicisi de bu şirketler olmuştur. Risk sermayesi, yeni ...
 • Kanunlarımızda Yer Alan Madde Başlıklarının Madde İçeriğiyle Uyumsuzluk Sorunu 

  Karaca, Nuray Gökçek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Madde başlıkları, başında bulunduğu maddenin içeriğini özet olarak ifade etmek, maddenin anlaşılmasında kolaylık sağlamak ve içinde yer aldığı kanunun fikir silsilesini ortaya koymak gibi amaçlarla getirilmiş bir düzenlemedir. ...
 • Kobi’ler İçin Yatırım Projelerinin Hazırlanmasında Finansal Etüdler 

  Erkan, Mehmet; Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışma KOBİTerin yatırım proje çalışmalarında yaptıkları fınansal etüdlerin özelliklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Türkiye’de yerleşik tesadüfi yöntemle seçilmiş 228 KOBİ’ye uygulanan yüz yüze anket sonuçları, ...
 • Afyon Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Finansal Yapıları Ve 1994-1998 Arası Küresel Krizlerin Etkileri 

  Eleren, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Bu çalışmada, Afyon gıda sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları değerlendirilmektedir. 1994-1998 yılları arasında oluşan küresel krizlerin etkilerinin incelendiği araştırmada, ...
 • Teknolojik Gelişmeler Karşısında 2000'li Yılların İşletmeleri 

  Erdoğan, Melih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Teknolojik gelişmelerden önemli bir biçimde etkilenen işletme fonksiyonlarından biri de muhasebedir. Muhasebe bilgi sistemi, ileri teknolojilerle donatılmış karar destek sistemlerini kullanarak, doğru çıktıları çok daha ...
 • Afyon Kocatepe Üniversitesinin Kurumsal İmajı: Afyon Halkının Üniversiteyi Algılaması Tutum ve Beklentilerine İlişkin Araştırma 

  Saracel, Nüket; Özkara, Belkıs; Karakaş, Mehmet; Yelken, Ramazan; Vatandaş, Celalettin; Bayaram, Kemal; Alver, Köksal; Koçak, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000-12)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bir kurum olarak varlığını ve gelişmesini sağlıklı olarak sürdürebilmek için toplumun onay ve desteğini sağlamalıdır. Bu onay ve destek üniversite yönetiminin ve faaliyetlerinin çeşitli ...

Daha Fazla