Güncel Gönderiler

 • Türkiye’nin Makroekonomik Yapısına Yönelik Genel Bir Değerlendirme Ve Krizin Nedenleri: Sistemik Kriz Kanallarının Tanımlanması Ve Sistemik Krizlerden Korunma Yolları 

  Örnek, İbrahim; Taş, Seyhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Türkiye’de sık sık yaşanan makroekonomik ve mikroekonomik şoklar sistemik krizlere, bu krizlerde 30 yıldır önlenemeyen bir kronik enflasyona neden olmuştur. Dolayısıyla ülkede istikrarlı bir reel büyüme sağlanamamış ve s ...
 • İnsani Gelişme Kavramı Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme 

  Günsoy, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Gelir, insanların edinmek istedikleri önemli bir fırsattır ama bundan farklı anlamları da içerir. Gelişme kavramı da gelir ve servetin artmasının ötesinde insana odaklı bir kavramdır. Düşük gelirlilere öncelik veren, ...
 • Tarımsal Biyoteknoloji: Fırsatlar Ve Riskler 

  Günsoy, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Biyoteknoloji, tarım, gıda üretimi ve gıda ticareti alanlarında son yıllarda gittikçe önem kazanan bir teknolojik kavramdır. Dünyadaki yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasında biyoteknolojiye büyük umutlar bağlanmaktadır. ...
 • Türkiye’de 1980 Sonrasında Döviz Kuru Politikaları Ve Dış Ticaret 

  Subaşı Ertekin, Meriç (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Serbest dış ticaret politikalarının uygulandığı ülkelerde döviz kuru politikaları ülkelerin dış ticaret politikası araçları içinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada döviz kuru politikalarının dış ticaret üzerindeki ...
 • Dünya Ticaret Örgütü Ve Tarım Politikaları 

  Aydoğuş, İsmail; İnkaya, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Bu çalışmada, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında dünya tarım politikalarında yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir. Dünya tarım ticaretindeki en önemli düzenleme, 1995’te Umguay Turu Tarım Anlaşması ile yapılmıştır. Bu ...
 • Kur Politikası Ve Ticaret Dengesi: Türkiye Örneği 

  Aydoğuş, İsmail; Yıldırım, Jülide (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Bu çalışma Türkiye’de 1960-1997 döneminde reel döviz kurundaki değişmelerin ticaret dengesi üzerindeki etkilerini, eşbütünleşime Ardışık Bağlanımlı Gecikmesi Dağıtılmış (ARDL) model yaklaşımı yöntemini kullanarak ...
 • Avrupa Topluluğu Çevre Politikaları Ve Altıncı Çevre Eylem Programı 

  Dündar, Yılmaz; Fişne, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Avrupa Topluluğu (AT) Çevre Politikası, 1973 yılından bugüne kadar Topluluk genelinde uygulamaya konan, altı adet çevre eylem programı ile şekillenmiş, Kurucu Antlaşmalarda yapılan değişiklikler ile de açık hukuki dayanakları ...
 • Müşteri Sadakati Ve Müşteri İçin Değer Yaratma 

  Karaca, Yusuf (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Bilgisayar ve enformasyon teknolojisindeki dramatik değişim insanların yaşam biçimleri ve tüketim tarzlarında sürekli bir değişime yol açmaktadır. İşletmeler ise ayakta kalabilmek için bu değişim yönünde müşterileri ile ...
 • İşletmelerde Maliyet Düşürme Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme 

  Kaymaz, Ali Rıza (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  İşletmeler tarafından çağdaş üretim teknolojilerinin kullanılması, yeni maliyet ve yönetim muhasebesi yöntemlerinin geliştirilmesine ve uygulamasına neden olmuştur. Japon elektronik ve araç üreticileri tarafından yoğun ...
 • Hizmet Süreçlerinin Yönetiminde Yenilik Ve Yaratıcılık Unsurları 

  Bektaş, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Hizmet süreçlerinin yönetimi müşteri tatmini yönünden önemlidir. Hizmet süreci, girdi, çıktı, tedarikçi, müşteri, müşteri ihtiyaçları ve süreç aktivitelerinden oluşmaktadır. Başarılı bir hizmet süreci oluşturmak için şu ...
 • Yönetim Destek Sistemlerinin Uzaktan Öğretim Organizasyonlarındaki Yeri 

  Şakar, Nurhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Geçtiğimiz yüzyılda bilgi çağı ile birlikte yaşantımıza giren teknolojik yenilikler hem üretim hem de hizmet organizasyonlarının faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getirmiştir. Özellikle bilgisayar teknolojisi, ...
 • Afyon Çevresindeki Yumurta Üretim Çiftliklerin İşletmecilik Anlayışı 

  Ozdemir, Şuayıp; Akıncı, Zehra; Bayram, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Bu çalışma ile yumurta üretim işletmeleri olarak Afyon’daki çiftlikler, işletme yönetimi, üretim ve pazarlama açısından İncelenmektedir. Afyon civarında bulunan 300’e yakın çiftlikten 59’u ömeklem olarak alınmıştır. Araştırma ...
 • Kaynaklara Dayalı Rekabet Modeli Ve Stratejik Değerler Olarak Kaynak Ve Yeteneklerin Analizi 

  Öcal, Hülya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Kaynağa-dayalı rekabet modeli işletmelerin sahip oldukları ve yararlandıkları kaynakların rekabet avantajı üzerindeki etkisini araştırır. Bu model stratejik yönetimdeki yeni bir bakış açısını yansıtmaktadır. Modelin temel ...
 • Akreditif İşlemlerinde Evrak İncelemesine İlişkin Alternatif İlkelerin Etkileri 

  Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Bu çalışmada, öncelikle uluslararası ticarette bir ödeme aracı olan akreditifin işleyişi, avantaj ve dezavantajları alternatif ödeme araçları ile kıyaslayarak ele alınmıştır. Akreditif işleyişinde en önemli unsur olan ...
 • Tüketim Kültürü ya da Tüketimin Yeniden Üretimi 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  İhtiyaçların karşılanması insan ekolojisinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak sanayileşmeyle birlikte üretimin kitlesel boyutlara ulaşması, ihtiyaçların karşılanması anlayışını tüketime dönüştürmüştür. Erken modem ...
 • Bilginin Organizasyonlar İçin Değişen Anlamı Ve Stratejik Önemi 

  Eleren, Ali; Kurt, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-06)
  Değişim insan hayatında vazgeçilmez bir unsur olarak geçmişten günümüze kadar yerini almış ve insanların eseri olan işletmelerin de çevreleriyle olan ilişkilerine çeşitli boyutlar kazandırmıştır. Organizasyonlar ve çevreleri, ...

Daha Fazla