Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

 • The Effect of Ecological Footprint Education for Sustainable Life on Attitudes Towards Environmental Problems and Behavior Levels 

  Fahriye Ayça, Çetin; GÜVEN YILDIRIM, Ezgi; AYDOĞDU, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  The aim of this research is to investigate the effect of the ecological footprint education for sustainable life on attitudes towards environmental problems and behaviors levels in the 8 th grade science and technology ...
 • An Examination of Pre-service Mathematics Teachers’ Perceptions of Mathematics Learning Activities 

  Toprak, Çağla; Tuncer, Gökçe; Uğurel, Işıkhan; Yiğit Koyunkaya, Melike (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  In our country, one of the important concepts proposed by the recent curricula has been ‘activities’ since 2005. From this point of view, both mathematics educators and teachers should focus on and discuss about the importance ...
 • Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri 

  Fidan, Nuray Kurtdede (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değer öğretimi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğretmen adaylarının ...
 • Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi 

  Türkmen, Uğur; Çağhan, Adar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Türk müziği eğitimi veren konservatuvarlar, eğitimciler ve öğrenciler için Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersi gerek ders içeriği, gerekse öğrencilerin diğer derslerindeki başarılarını etkilemesi dolayısıyla büyük önem ...
 • Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar 

  Ergün, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu çalışmada, Rusya’nın Batılılaşmasının eğitim alanı ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarihte mucizelerden ziyade normal gelişimi yakalamak önemlidir. Rusya’da herşeyin Büyük Petro ile başladığı anlatılır. ...
 • Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek 

  Çınar, İkram (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu çalışmada küreselleşme olgusu ve boyutlarına değinildikten sonra Türkiye için gelecekteki eğitim yöneliminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Eğitim bir gelecek tasarımı sonucu birey ve toplumu hedeflenen ...
 • Alt ve Üst Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş- Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi 

  Kandır, Adalet; Orçan, Maide (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş- altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerini bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Konya ...
 • Gazete Haberlerinin Biyoloji Eğitiminde Kullanımı 

  ÖZAY KÖSE, Esra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu çalışma, öğretimde alternatif bir araç olarak kullanılabilen gazetelerin biyoloji öğretimine etkisini incelemiştir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplarından ...
 • Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri 

  Arıcıoğlu, Ahu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Okullardaki ruh sağlığı hizmetlerini birincil olarak gerçekleştirmeye çalışan profesyoneller okul psikolojik danışmanlarıdır. Son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında, okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik ...
 • Eleştirel Düşünme Gücü ile Cinsiyet , Yaş ve Sınıf Düzeyi 

  Ay, Şule (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bilgi çağında, değişen yaşam koşullarıyla, yaşamın her alanında ve özellikle iş dünyasında eleştirel düşünme becerileri önem kazanmaktadır. Eleştirel düşünme, bilgi çağında lüks değil, ihmal edilemez bir gereksinimdir. ...
 • İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesiyle İlgili Görüşleri 

  Geçici, Süleyman; Yapıcı, Şenay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim felsefesiyle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Uşak merkezinde bulunan İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden seçilen 290 ...
 • Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları 

  Yeşilyurt, Etem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarına olan kazanımlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 2006–2007 akademik yılında, ...
 • Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri 

  Karaman, M. Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden düzenlenen ilköğretim programında bilgi teknolojileri kullanımının öğretmenler tarafından uygulamaya ne derece geçirilebildiğini ortaya koymaktır. Çalışmanın ...
 • Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Anılarının Analizi 

  YAPICI, Şenay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Okulda ve sınıfta geçirilen yaşantıların temel belirleyicisi öğretmen-öğrenci etkileşimidir. Kuşkusuz öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşimi de en az öğretmen-öğrenci etkileşimi kadar önemlidir. Ancak, öğretmen-öğrenci ...
 • "Prens" Sabahattin Bey’in Eğitim Üzerine Düşünceleri 

  Ergün, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda yaptığı modernleşme çalışmaları, kurduğu okullar, Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler ve Avrupa’ya kaçan siyasiler; 20. yüzyıl başlarında ülkenin geleceği hakkında çok yoğun bir tartışma ...
 • İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Yönlendirme Etkinliklerinde İşbirliği ve Uyum Boyutlarında Karşılaşılan Sorunlar 

  Çevik, Kadriye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  The general aim of this research is to describe the present status and put forward the problems in period of to get adaptation to orientation guidelines and collaboration-coordination in orientation activities based on ...
 • İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri 

  Kurtdede Fidan, Nuray (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu çalışmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin araç gereç kullanımına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Afyonkarahisar il merkezinde ve kasabada görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlarla görüşme ...
 • Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi 

  Töremen, Fatih; Çankaya, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve ...
 • Başarılı Ve Başarısız Öğrencilerin Kişilik Özellikleri İle İlgili Öğretmen Ve Veli Görüşleri 

  Keskin, H. Kağan; Yapıcı, Şenay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu araştırma, ilköğretimin 2. Kademesindeki başarılı ve başarısız öğrencilerin kişilik özelliklerinin aile ve öğretmenleri tarafından ne kadar tanındığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; Afyon ...
 • Web Sitelerinin Çeşitli Özellikleri Ve Eğitim Kurumları Web Sitelerine Yansımaları 

  Ergün, Mustafa; Ergün, Ertuğrul (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bilgisayarların hemen her alanda gerçek işlevlerini göstermesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması internet sayesinde ortaya çıkmaktadır. Artık bilgisayarlar çok kimsenin anlamadığı ve sınırlı sayıda işler yapmakta ...

Daha Fazla