Güncel Gönderiler

 • Gazete Haberlerinin Biyoloji Eğitiminde Kullanımı 

  ÖZAY KÖSE, Esra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu çalışma, öğretimde alternatif bir araç olarak kullanılabilen gazetelerin biyoloji öğretimine etkisini incelemiştir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplarından ...
 • Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri 

  Arıcıoğlu, Ahu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Okullardaki ruh sağlığı hizmetlerini birincil olarak gerçekleştirmeye çalışan profesyoneller okul psikolojik danışmanlarıdır. Son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında, okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik ...
 • Eleştirel Düşünme Gücü ile Cinsiyet , Yaş ve Sınıf Düzeyi 

  Ay, Şule (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bilgi çağında, değişen yaşam koşullarıyla, yaşamın her alanında ve özellikle iş dünyasında eleştirel düşünme becerileri önem kazanmaktadır. Eleştirel düşünme, bilgi çağında lüks değil, ihmal edilemez bir gereksinimdir. ...
 • İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesiyle İlgili Görüşleri 

  Geçici, Süleyman; Yapıcı, Şenay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim felsefesiyle ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Uşak merkezinde bulunan İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden seçilen 290 ...
 • Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarına Olan Kazanımları 

  Yeşilyurt, Etem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Eğitim programlarının hedeflerine ulaşılması bağlamında sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarına olan kazanımlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. 2006–2007 akademik yılında, ...
 • Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğretim Amaçlı Kullanım Düzeyleri 

  Karaman, M. Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Bu çalışmanın amacı, yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden düzenlenen ilköğretim programında bilgi teknolojileri kullanımının öğretmenler tarafından uygulamaya ne derece geçirilebildiğini ortaya koymaktır. Çalışmanın ...
 • Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Anılarının Analizi 

  YAPICI, Şenay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Okulda ve sınıfta geçirilen yaşantıların temel belirleyicisi öğretmen-öğrenci etkileşimidir. Kuşkusuz öğretmen-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşimi de en az öğretmen-öğrenci etkileşimi kadar önemlidir. Ancak, öğretmen-öğrenci ...
 • "Prens" Sabahattin Bey’in Eğitim Üzerine Düşünceleri 

  Ergün, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
  Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda yaptığı modernleşme çalışmaları, kurduğu okullar, Avrupa’ya gönderdiği öğrenciler ve Avrupa’ya kaçan siyasiler; 20. yüzyıl başlarında ülkenin geleceği hakkında çok yoğun bir tartışma ...

Daha Fazla