Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Renal Onkositom: Olgu Sunumu 

  Müezzinoğlu, Talha; Temeltaş, Gökhan; Lekili, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Renal onkositom, tüm böbrek tümörlerinin %3-5’ini oluşturan, oldukça nadir bir tümördür. Sıklıkla asemptomatiktir ve ortalama boyut 6 cm dir. Burada, 13 cm büyüklüğünde renal onkositom tanısı almış olgu sunulmuştur.
 • Kısa Özefagus ve Adenokarsinom 

  Şaykol, Volkan; Şan, Osman; Şafak, Birol; Polat, Coşkun; Yılmaz, Sezgin; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Son zamanlarda sıklığı ve popülaritesi artmış olan gastroözofageal reflii hastalığı’nın (GÖRH)'ün komplikasyonlarından en önemlisi şüphesiz özofagusda adenokanser gelişmesidir. Uzun süre asit ile temas eden özofagusta “kısa ...
 • Gergin Abdomen’de Aşamalı Kapama ( Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi) 

  Akbulut, Gökhan; Yılmaz, Sezgin; Polat, Coşkun; Arikan, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Operasyon sonrası abdomenin güçlükle kapatılması durumunda oluşabilecek intra¬abdominal basınç artışının renal, pulmoner ve kardiak etkileri nedeniyle, abdominal kompartman sendromu gelişmesi ve fatal sonuçları beklenmelidir. ...
 • Spinal Mrg Bulguları İle Bir Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu 

  Yücel, Aylin; Karaaslan, Tamer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Nörofibromatozis tip 1, en sık görülen fakomatoz tipidir. Nörofibromatozisler, multisistem organ tutulumu yapsalar da, kraniospinal tutulum baskındır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), spinal ve paraspinal lezyonların ...
 • Koledok Taşlarının Tanısında ERCP ve Sonografinin Yeri 

  Kisli, Erol; Söylemez, Ömer; Aydın, Metin; Güler, Osman; Etlik, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi safra yollan ve periampuller bölge hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Laparoskopik kolesistektominin kullanılmaya başlamasından sonra daha popüler ...
 • Aile Planlaması Merkezine Başvuran Kadınların Rahim İçi Araç Harkındaki Bilgi Seviyelerinin Değerlendirilmesi 

  Bayram, Fatma; Ogur, Pakize; Cevrioğlu, A.Serhan; Özyurek, Pakize (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Bu çalışma aile planlaması (AP) hizmeti almak için Aile Planlaması Merkezine başvuran kadınların rahim içi araç (RİA) hakkındaki bilgi seviyelerini değerlendirmek ve yöntem seçimini etkileyen faktörleri incelemek amacıyla ...
 • İntrastoplasmik Sperm İnjeksiyonu Gebeliklerde Kromozom Analizi Bulgular 

  Şamlı, Hale; Solak, Mustafa; İmirzalıoğlu, Necat; Beyatlı, Yavuz; Şimşek, Solmaz; Kahraman, Semra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Ocak 1996 - Aralık 2000 tarihleri arasında İntrastoplasmik Sperm Injeksiyonu (ICSI) ile gebelik elde edilmiş ardışık 98 olgu çalışıldı. Bu olgulara ait 142 fetus amniyotik hücre kültürü ile tarandı. 142 fetusun 6 tanesinde ...
 • Ayakta ve Oturarak Miksiyon Üroflovmetride Değişiklik Yapıyor mu? 

  Temeltaş, Gökhan; Gümüş, Bilal; Gündüz, M. İlker; Büyüksu, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Üroflovmetri günümüz ürolojisinde işeme fonksiyonunun değerlendirilmesinde sık kullanılan bir yöntemdir. Biz çalışmamızda ayakta ve oturarak yapılan üroflovmetri parametreleri arasında fark olup olmadığını incelemeyi ...
 • Results of Switching Terazosin and Doxazosin in the Treatment of BPH 

  Şamlı, Murat; Dinçel, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Objective: Medical treatment of the BPH is one of the alternatives among a variety of therapeutic options. Doxazosin and terazosin are the most widely used molecules in the treatment of BPH. We compared the effectivity of ...
 • Prostat Biyopsi Bulguları ve Serum Psa Nın Ekstraprostatik Yayılımla İlişkisi 

  Yeşil, Yüksel; Kurtuluş, Fatih; Ceylan, Osman; Evirgen, Metin; İğlem, Ayşenur A.; Çek, Mete (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Cerrahi olmayan tedavi seçeneklerinin artmasından dolayı prostat kanserinde cerrahi tedavi öncesi evreleme önemlidir. Tümör organa lokalize iken cerrahi tedavi etkindir. Hastaların bazılarında iyileşme beklentisi olmaksızın ...
 • Benign Prostat Hiperplazisî’nde Medikal Tedavi Seçenekleri 

  Demirbaş, Murat; Dinçel, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Benign prostat hiperplazisi erkeklerde en sık görülen hastalıklardan birisidir ve seksen yaşına kadar yaşayan hastaların %30’u BPH nedeniyle çeşitli tiplerde cerrahi girişim ile tedavi edilmektedir. Prostata yönelik cerrahi ...
 • Benign Prostat Hiperplazisî’nde Medikal Tedavi Seçenekleri 

  Demirbaş, Murat; Dinçel, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Benign prostat hiperplazisi erkeklerde en sık görülen hastalıklardan birisidir ve seksen yaşına kadar yaşayan hastaların %30’u BPH nedeniyle çeşitli tiplerde cerrahi girişim ile tedavi edilmektedir. Prostata yönelik cerrahi ...
 • Akut Bakteriyel Menenjit 

  Demirtürk, Neşe; Demirkırkan, M. Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Akut bakteriyel menenjit (ABM) yüksek oranda mortaliteye neden olabilen ciddi bir infeksiyon hastalığıdır. Bir çok değişik infeksiyöz etken ABM’e yol açar. ABM’de hızlı tanı ve tedavi hayati önem taşır. Bu yazıda değişik ...
 • Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-2 : Bacaklarında Lezyonlar Ve Yan Ağrısıyla Başvuran Bir Kadın 

  Demir, Serap; Gökçe, Çiğdem; Ellidokuz, Ender; Aktepe, Fatma; Kutsal, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-05)
  Bu klinikopatolojik tartışmanın konusu, kırmızı-mor cilt lezyonları, plevral tip yan ağrısı ve halsizliği olan bir kadın hastadır.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Kesici Delici Cisim Yaralanma Sıklığı 

  Uysal, Ü.; Ellidokuz, H.; Uçan, E.S. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının kesici/ delici cisim yaralanma sıklığını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada 625 kişi arasında çalışma yaşamı içinde %66.1 oranında yaralanma ...
 • Erkek Çocuklarda Kemik Yaşı ile Vücut-Kitle İndeksi İlişkisi 

  Şen, Tolga Altuğ; Tunga, Mustafa; Erbek, Nail; Doğan, İsmet; Kınık, Erol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Çalışmamızda erkek adölesanlarda kemik yaşı ile vücut-kitle indeksi (Body Mass index = BMI) arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla yaşları 8 ile 15 arasında değişen 80 çocuk seçilmiştir.Polikliniğimize başvuran erkek ...
 • Mermer İşçilerinde Tetanoz Antikor Düzeyleri 

  Altındiş, Mustafa; Aktepe, Orhan Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Bu çalışma tetanoz enfeksiyonu için risk gruplarından sayılan mermer işçilerinde, tetanoza karşı antikor düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 76 mermer işçisi yanı sıra 65 kan donörü kontrol grubu olarak ...
 • Antianaerobik Antibiyotikler ve Anaerob Bakterilerin Antimikrobik Duyarlılık Testleri 

  Keşli, Recep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Anaerob bakteriler vücudun farklı bölgelerinde birçok sistemi içine alan endojen, polimikribiyal ve ciddi infeksiyonlara neden olmaktadırlar. Bu infeksiyonların etkin tedavisinde kullanılabilen antimikrobikler sınırlıdır. ...
 • Deri Sanayiinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri 

  Cengiz, Nihal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Sayıları milyonlara ulaşmış kimyasal maddelerin nüfus artışı ile beraber tüketimi de artmıştır. Daha iyi bir yaşam standardı için kullanılan kimyasal maddelerin yararları yanında insan, bitki, hayvan sağlığı için ciddi ...
 • Flavonoidler 

  Kahraman, Ahmet; Serteser, Mustafa; Köken, Tülay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Son yapılan araştırmalar, yaygın olarak kullanılan gıdaların besinsel özelliği olmayan ve bazı kanser türleri ve kardiyovasküler düzensizlikler gibi kronik hastalıklara karşı. koruma sağlayabilen bileşikler içerdiğini ...

Daha Fazla