Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Laparoskopik Cerrahi Sonrası Unutulmuş Yabancı Cisim: Endoloop Parçası 

  Yılmaz, Sezgin; Polat, Coşkun; Arikan, Yüksel; Acar, Murat; Akbulut, Gökhan; Dilek, Osman N. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Cerrahi işlemlerden sonra batın içinde unutulan yabancı cisimler önemli intra-abdominal enfeksiyon nedenidirler. Bu konuda legal-etik nedenlerden dolayı literatürde çok fazla yayının olmadığı görülmektedir. Her ne kadar ...
 • Multi Sistem Atrofi 

  Demirkırkan, M. Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Multi Sistem Atrofi ekstrapiramidal, serebellar ve otonomik semptomların herhangi bir kombinasyonuyla karakterize, sporadik olarak oluşan, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. Bu makalede yaklaşık dört yıl önce ...
 • Nöral Fibrolipoma Bağlı Gelişen Guyon Kanalı Sendromu : Vaka Takdimi 

  Yıldızhan, Ahmet; Karabekir, H. Selim; Atar, Elmas K.; Akben, Ali; Akman, Emel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Guyon kanalı (ulnar karpal tünel) hipotenar yüksekliğin proksimalinde yer alan oblik bir fibroosseöz tüneldir. Ulnar sinir ve ulnar arter buradan ele girerler ve kanalın ortalarında ulnar sinir yüzeyel ve derin dallarına ...
 • Primer Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu 

  Karabekir, H.Selim; Yıldızhan, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Genellikle erişkinlerde görülen hidatik kist hastalığı olguların çoğunda (%90) karaciğer veya akciğere lokalizedir ve bu organlar tutulduktan sonra perifere yayılır. Vakamız 10 yaşında bir kız çocuğu olup lezyon primer ...
 • Peters Anomalisi 

  Yücel, Aylin; Değirmenci, Bumin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Peters anomalisi, korneal opasite, iris ve/veya lensten korneaya uzanan adezyonlar, endotel ve dessement membranının yokluğu ile karakterize bir hastalıktır. Sistemik anomaliler eşlik edebilir. Bu yazıda izole Peters ...
 • Batın Penetre Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Selektif Tedavisinde Deneyimimiz 

  Polat, Coşkun; Gönüllü, Doğan; Ekiz, Feza; Demiray, Okan; Yücel, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Çalışmanın amacı batın penetre delici kesici alet yaralanması (BPDKAY) olan olgularında selektif tedavinin rolünü araştırmak ve nonterapötik laparotomilere bağlı morbidite ve mortalite değerlerini azaltmak idi. 403 olgunun ...
 • Ağır Egzersizin Oksidatif Stres Üzerindeki Etkisi 

  Kahraman, Ahmet; Çakar, Hamdullah; Vurmaz, Ayhan; Gürsoy, Fatih; Koçak, Sümer; Serteser, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Fiziksel aktivite, organizmada reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu indükleyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada ağır egzersiz yapan sporcularda egzersizin oksidatif stres ve antioksidan kapasite üzerindeki etkisini ...
 • Boğaz Kültürlerinde Saptanan A Grubu Beta-Hemolitik Streptokoklar ve Eritromisin Direncinin Yıllara Göre Değişimi 

  Altındiş, Mustafa; Aktepe, Orhan Cem; Çetinkaya, Zafer; Arslan, Fadime; Çetinkol, Yeliz; Yumlu, Nilgün (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklar (AGBHS), akut tonsillofaranjitin en önemli etkenlerinden birisi olup eradikasyonunda klasik tek seçenek penisilindir. Ancak penisilin allerjisi ve başka nedenler dolayısıyla alternatif ...
 • Ektopik Pankreas Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 

  Yılmaz, Sezgin; Polat, Coşkun; Tokyol, Çiğdem; Akbulut, Gökhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Pankreas dokusunun konjenital olarak normal anatomik yerleşim yerinin dışında bulunmasına heterotopik ya da ektopik pankreas adı verilir. Olguların çoğunluğu asemptomatik seyirlidir. Ancak semptomatik olgularda lezyon ...
 • Tramadole Bağlı Bulantı Kusmayı Önlemede Metoklopramid, Droperidol ve Ondansetronun Karşılaştırılması 

  Gürses, Ercan; Serin, Simay; Tomatir, Erkan; Balcı, Canan; Gönüllü, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Çalışmamızda tramadole bağlı bulantı-kusmayı önlemede metoklopramid, droperidol ve ondansetronun etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması amaçlandı. Etik komite ve hastaların onayı ile alt batın cerrahisi geçiren ASA ...
 • Success of the Modified Epley Maneuver In Beningn Paroxysmal Positional Vertigo 

  Yılmaz, Mustafa Deniz; Özel, Oktay; Kahveci, Orhan Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Benign paroxysmal (BPPV) positional vertigo is a common condition seen by otolaryngologists. The canalith repositioning maneuver as defined by Epley can be an effective treatment for BPPV. A retrospective review of 21 ...
 • The Loading of Phenytoin by the Intrapenil Route an Experimental Study in Rabbits 

  Sızlan, Ali; Atalay, Talha; Kısmet, Erol; Ünay, Bülent; Yıldız, Oğuzhan; Dündaröz, Ruşen (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Rapid venous access may be a challenge during emergency, especially in pediatric cases. On the other hand, it has been suggested that high volumes of fluid can be injected into the corpora cavernosa. One of the emergency ...
 • Helicobacter Pylori ve Tanısı 

  Altındiş, Mustafa; Özdemir, Müjgan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-07)
  Helicobacter pylori (H.pylori), kronik gastritin ana nedeni olup gastrik ve duodenal ülser gelişmesinde de rolü vardır. H.pylori tanısında histopatolojik muayene, gastrik biopsi örneklerinde kültür, hızlı üreaz testleri, ...
 • Anal Bölgede Yerleşim Gösteren Bazal Hücreli Kanser (Olgu Sunumu) 

  Yılmaz, Sezgin; Aktepe, Fatma; Polat, Coşkun; Akbulut, Gökhan; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Bazal hücreli kanser en sık rastlanan cilt kanseridir ve güneşe maruz kalan alanlarda belirgin olarak daha fazla bulunur. Perianal bölgede bulunması da oldukça nadir görülen bir durumdur. Tüm anorektal kanserler içerisinde ...
 • Anal Kanal Pilonidal Sinüsü (Olgu Sunumu) 

  Demirel, A.Hakan; Kuşdemir, Ahmet; Kaptanoğlu, Buğra; Barlas, Mutlu; Bayram, Erkut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Anal kanala yerleşik nadir bir pilonidal sinüs antitesi tanımlanacaktır. Endoanal tip primer pilonidal sinüse oldukça nadir rastlanılmaktadır. 28 yaşında anal akıntı, kızarıklık şikayetleri ile başvuran erkek hasta 18 ay ...
 • Kırk Yaş Üzeri Semptomatik Hale Gelen Bir Cortriatriatum Olgusu 

  Kaya, Dayimi; Esen, Ali Metin; Barutçu, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Coıtriatriatum sol atriyumıın membranöz bir yapı ile iki odacığa ayrılması ile karakterizedir. Proksimal odacık pulmoner venlerle bağlantılı iken distal odacık mitral kapak yoluyla sol ventrikül ile bağlantılıdır. İzole ...
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Helicobacter Pylori İçin “Test Ve Tedavi” Yöntemi Tamamen Kabul Edilebilir mi? 

  Ellidokuz, Ender; Uslan, İhsan; Soytürk, Müjde; Akpınar, Hale; Tankurt, Ethem; Şimşek, İlkay; Gönen, Ömür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Dispepside Helicobacter Pylori (Hp) eradikasyonunun rolü halâ tartışmalıdır. Avrupa Hp Çalışma Grubu 2000 yılında, kronik dispepsi yakınması ile birinci basamak sağlık kuruluşuna ilk kez başvuran ve gastroözofageal reflü ...
 • Kolorektal Polip ve Kanser Lokalizasyonu Arasındaki İlişki 

  Ellidokuz, Ender; Kundak, Işıl; Akpınar, Hale; Okan, Abdullah; Bektaşer, Cüneyt; Füzün, Mehmet; Tankurt, Ethem; Şimşek, İlkay; Gönen, Ömür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Kolorektal polip ve kanserlerin dağılımı yaşla değişmektedir. Yaş arttıkça proksimale doğru sıklığının arttığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, aynı coğrafik bölgede saptanan kolorektal polip ve kanserlerin ...
 • Effect of Paclitaxfl Administration on Electrocardiographic Parameters Reflecting Ventricular Heterogenity 

  Barutlu, İrfan; Sezgin, Alpay Turan; Güllü, Hakan; Topal, Firgun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Son birkaç dekr.ddir tubulin dinamiklerini bozarak etki eden ve prototip bir taksan bileşiği olan paklitaxel, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, over ve meme kanseri, baş ve boyun kanserleri dahil olmak iizere birçok ...
 • İşenen İdrar Volümlerinin Üroflovmetri Parametreleri Üzerine Etkileri 

  Ulu, Bahattin; Demirbaş, Murat; Güler, Cem; Şamlı, M.Murat; Dinçel, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  ÜrofIovmetri yapılan sağlıklı erkeklerin, idrar hacimlerinin üroflovmetri parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Haziran 2002’de yaşları 21-52 arası olan toplam 30 sağlıklı gönüllü erkeğe, idrara az,orta ve çok ...

Daha Fazla