Güncel Gönderiler

 • A Case of Malignant Fibrous Histiocytoma Mimicking Pseudoaneurysm 

  Yücel, Aylin; Polat, Coskun; Aktepe, Fatma; Değirmenci, Bumin; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Malign fibröz histiositoma, erişkinlerde görülen en sık yumuşak doku tümörüdür. Psödoanevrizma ise arter duvarı rüptürü sonucu gelişir. Her iki lezyon da ekstremitede bir kitle şeklinde kendini gösterir. Burada ...
 • Brusella Epididimoorşiti Olgu Sunumu 

  Polat, Kadir; Demirbaş, Murat; Güler, Cem; Şamlı, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Testiste akut olarak büyüme yapan nadir nedenlerden birisi de Brusella epididimoorşitidir. Bu bildiride bruselloza bağlı olarak gelişen unilateral epididimoorşit olgusu irdelenmiş ve son literatür ışığında tartışılmış ...
 • Sistemik Amiloidoziste Kanseri Taklit Eden Prostat Tutulumu 

  Demir, Serap; Gök, Ebru; Aktepe, Fatma; Değirmenci, Bumin; Demirbaş, Murat; Gökçe, Çiğdem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Sistemik amiloidozda genitoüriner sistem amiloidozu hakkındaki bilgi yetersizdir. Bu olgu sunumunda amacımız sekonder sistemik amiloidozda prostat tutulumu olasılığına ve klinik tablosuna dikkati çekmektir. Yetmiş sekiz ...
 • Esansiyel Trombositemi ve Parsiyel Trizomi 1 Olgu Sunumu 

  Yüksel, Erdinç; Dağistan, Necati; Erkızan, Verda; Özcan, Mehmet Ali; Büyükkeçeci, Filiz; Altungöz, Oğuz; Solak, Mustafa; Sakızlı, Meral (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Kaşıntı yakınması ile 2000 yılında başvuran 63 yaşındaki kadın hasta yapılan incelemeler sonucunda esansiyel trombositemi tanısı aldı. Hasta bu tanıyı takiben hidroksiüre tedavisine alındı. 2003 yılında genel durum bozukluğu ...
 • Rectosigmoid Stricture Following Radiotherapy: A Rare Case Report 

  Aydın, Metin; Özaydın, İsmet; Alper, Murat; Yaşar, Mehmet; Ertaş, Ertuğrul; İlçe, Zekeriya; Zengin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Radiotherapy is a frequently used medical treatment method after gynecologic malignancies. This treatment may causes serious intestinal complications. Our case is a 54 years old woman, had been applied a radiotherapy ...
 • Comparison of Ureteroscopic Lithotripsy and Extracorporeal Shock-Wave in The Treatment of Ureteral Calculi 

  Yalçın, Orhan; Fırdolaş, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Amaç: Üreter taşlarının tedavisinde kullanılan yöntemlerden extracorporeal shock-wave lithotripsy (ESWL) ve üreteroskopik lithotripsy (URS) nin etkinlik ve komplikasyonlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Mart 2001 ...
 • Transrectal Ultrasound in Male Infertility With Low Volume Ejaculate 

  Yalçın, Orhan; Yıldırım, Hanefi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Amaç: düşük ejakülat volümlü infertil erkek hastaların tanısında transrektal ultrason (TRUS) un rolünün değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Beş yıllık bir süre içerisinde azoospermi veya ciddi oligospermi (< 1 milyon ...
 • Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Toraks Biyopsileri 

  Kaya, Tamer; Çalışır, Cüneyt; Özkan, Ragıp (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Amaç: Prospektif yapıda olan bu çalışmada, ultrasonografi (US) eşliğinde yapılan perkütan toraks biyopsisi işlemini, US rehberliğinin avantajlarını ve yöntemin tekniğini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2 ...
 • Akut İnme Hastalarında Risk Faktörü Olan Homosistein Düzeyine MTHFR Gen Polimorfizmlerinin Etkisi 

  Dikmen, Miriş; Gülel, Bilge; Güneş, Hasan Veysi; Gücüyener, Demet; Değirmenci, İrfan; Özdemir, Gazi; Başaran, Ayşe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Bu çalışmada, akut inme hastalarında MTHFR geni C677T ve A1298C polimorfizmi genotip ve allel sıklıklarını belirlemek ve bu genotipler ile plazma total homosistein düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amaç- lanmıştır. ...
 • A Large Kindred vith Variable Forms of Hand and Foot Synpolydactyly 

  Kuru, İlhami; Bozan, M. Eray; Yücel, Aylin; Maralcan, Gökhan; Samlı, Hale; Solak, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Of a large synpolydactyly kindred the distinctive phenotypes from each other, homozygous phenotypes produced by the marriages of two heterozygote people and a few minor modifications are presented in this study. The ...
 • BPH’li Hastalarda Kronik Prostatit ve Postoperatif Üriner Enfeksiyon Bağıntısı 

  Müezzinoğlu, Talha; Lekili, Murat; Asan, Çağrı; Büyüksu, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Amaç: Benign prostat hiperplazisi (BPH) nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilen hastalarda postoperatif dönemde görülen piyüri ve bakteriürinin histopatolojik olarak saptanan kronik prostatit ile bağıntısı incelendi. Gereç ...
 • Adenozinin Geçici Orta Serebral Arter İskemisindeki Nöroprotektif Etkisi 

  Ekici, Fatih; Karson, Ayşe; Ateş, Nurbay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Adenozin, santral sinir sisteminde yer alan endojen inhibitör bir nöromodulatördür. Adenozinin iskemi sırasında artan eksitatör amino asit (EAA) salınımını azalttığı ve nöronları oksidatif strese karşı koruduğu gösterilmiştir. ...
 • Mide’nin Gelişiminin 17 ile 32 Haftalar Arasındaki İnsan Fetuslerinde Histolojik Olarak Değerlendirilmesi 

  Tosun, Murat; Tuncer, Işık; Kalkan, Serpil; Soylu, Refik (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Amaç: İntrauterin dönemde tüm sistemler oldukça karmaşık ama bir o kadarda sistematik bir yapılanma ve gelişim gösterirler. Bu çalışmanın amacı insan midesinin fetal dönemde 17-32 haftalar arasında gelişiminin ...
 • Ev Tozu Allerjenleri ve Spesifik IgE Arasındaki İlişki 

  Çiftçi, İhsan Hakkı; Çetinkaya, Zafer; Aktepe, Orhan Cem; Kıyıldı, Nilay; Aycan, Özlem Makbule; Atambay, Metin; Altındiş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Ev tozu allerjenleri atopik hastalıkların patogenezinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışmamızda, ev tozunda yer alan temel allerjen kaynakları ve spesifik IgE antikor pozitiflikleri arasındaki ilişkinin araştırılmas ...
 • Çocuklarda Akciğer Tüberkülozu: BT Parankim Bulguları 

  Acar, Murat; Doğru, Ömer; Albayrak, Ramazan; Değirmenci, Bumin; Haktanır, Alpay; Yücel, Aylin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Amaç: Akciğer tüberkülozu olan çocuklarda toraks BT ve YÇBT ile akciğer parankim bulgularının ve sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Tüberküloz tanısı konulan 15 yaş altı (yaş ortalaması: 4±3) ...
 • Antifosfolipid Sendromu 

  Selam, Belgin; Topçuoğlu, Ata (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Antifosfolipid sendromu, arteriyel ve venöz tromboz nedeniyle fetal ölüm ve tekrarlayan gebelik kayıplarına yol açan otoimmün klinik bir patolojidir. Gebelikde tromboz, felç, preeklampsi, fetüsde gelişme geriliği ve ...
 • Alport Sendromu: Histopatolojisi ve Moleküler Patogenezi 

  Çam, F. Sırrı; Güray, Merih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Alport sendromu (AS); kalıtsal ve ilerleyici bir böbrek hastalığıdır. Genetik, klinik, immunohistokimyasal ve ultrastrüktürel heterojenitesi nedeniyle halen üzerinde çok fazla araştırma yapılan ve yazı yazılan ...
 • Diabetik Ayak: Fizyopatolojisi, Tanısı ve Rekonstrüksiyon Öncesi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 

  Demir, Yavuz; Demir, Serap; Gökçe, Çiğdem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Diabetik ayak diabetes mellitusun sık görülen komplikasyonlarındandır ve tüm dünyada en sık ayak amputasyonu sebebidir. Uygun tedavi uygulanmadığında infektif olay nedeniyle ölümle de sonuçlanabilmektedir. Diabetes ...

Daha Fazla