Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Skapulanın Toraks İçine Spontan Transpozisyonu 

  Solak, Okan; Pekçolaklar, Atilla; Sayar, Adnan; Solmazer, Nur; Gürses, Atilla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Rezeksiyon sonrası oluşan göğüs duvarı defektleri çeşitli sentetik materyaller ile stabil hale getirilebilmektedir. Ancak skapula altında kalan posterior lokalizasyonlu defektlerde rekonstruksiyona her zaman gerek ...
 • Ampiyem Kliniği ile Ortaya Çıkan Plevrobiliyer Fistül Olgusu 

  Esme, Hıdır; Solak, Okan; Polat, Coşkun; Yılmaz, Sezgin; Değirmenci, Bumin; Albayrak, Ramazan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Karaciğer kubbesinde yerleşen hidatik kistin toraksa rüptürü nadirdir ancak plevra, akciğer parankimi ve bronş lezyonlarına neden olan ciddi bir durumdur. Bu yazımızda ampiyem kliniği ile ortaya çıkan, plevrobiliyer fistül ...
 • The Reversible and Irreversible Ischemic Changes of MRI Findings in Torsion of a Normal Adnexa: A Case Report and Review of The Literature 

  Albayrak, Ramazan; Değirmenci, Bumin; Kır Şahin, Figen; Köken, Gülengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  A 21-year- old virgin young woman who was admitted to emergency room with severe lower quadrant pain. Doppler ultrasound of the pelvis revealed nonhomogenous solid mass behind the bladder at the midline. The Doppler ...
 • Spinal Anestezi Sırasında Ortaya Çıkan Hipokalsemik Kriz 

  Fidan, Hüseyin; Maralcan, Gökhan; Demir, Serap; Kuru, İlhami; Taylan, Banu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  34 yaşında bayan hastada anterior krusiat ligamanın parsiyel rüptürü ve lateral menisküs anterior ve medial menisküs posterior boynuzunda evre 2 dejenerasyon saptanması üzerine artroskopi planlandı. Lateral dekubit ...
 • AO Tip A Humerus Şaft Kırıklarında Konservatif Tedavi Sonuçlarımız 

  Cebesoy, Oğuz; Köse, Kamil Çağrı; Baltacı, Enver Taner; Işık, Mustafa; Akan, Burak; Us, A. Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Amaç: AO tip A humerus şaft kırıklarında konservatif tedavi sonuçları ve bu tedaviye hasta uyumu de- ğerlendirildi. Çalışma planı: Retrospektif olarak iki merkezde izlenen humerus cisim kırıklı 20 hastada konservatif ...
 • Çocuklarda Penis Cerrahisinde Dorsal Penis Sinir Bloğu İle Tek Doz Kaudal Epidural Bloğun Postoperatif Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması 

  Demiraran, Yavuz; Akman, Yavuz; İlçe, Zekeriya; Çam, Kamil; Erol, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Amaç: Pediatrik pratikte rejiyonal anestezi kullanımında gittikçe artan bir yaklaşım vardır. Bu randomize çalışma tek doz epidural blok ile dorsal penis sinir bloğunun (DPSB) pediatrik penis cerrahide postoperatif ...
 • Mesane Kanseri Tanılı Olgularda p53 Geni Mutasyon Analizi 

  Özgöz, Asuman; Şamlı, Hale; Solak, Mustafa; Aktepe, Fatma; Aydın Özgür, Mihrican; Yörükoğlu, Kutsal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  p53 geni, insan malignitelerinin yaklaşık %50’sinde mutasyona uğrayan bir tümör supresör gendir. p53 geni, mesane kanserinde en fazla mutasyona uğrayan tümör supresör geni olma özelliğini taşımaktadır. Bu yüzden mesane ...
 • 28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları 

  Haliloğlu, Berna; Kır Şahin, Figen; Demirbaşoğlu, Sema; Bozoklu, Özlem; Haliloğlu, Belma; Peker, Hakan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Amaç: 28-34. gestasyonel haftalarda ağır preeklamptik annelerle normotansif annelerden doğan infantların neonatal prognozlarının karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 28-34. gestasyonel haftadaki 101 ağır ...
 • Sigara Bırakmayı Etkileyen Faktörler ve Uygulanan Tedavilerin Başarı Oranları 

  Fidan, Fatma; Pala, Ebru; Ünlü, Mehmet; Sezer, Murat; Kara, Ziya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Nikotin bağımlılığı klinik olarak önemli sorunlara neden olan bir durumdur. Çalışmamızda sigarayı bırakmak için polikliniğimize başvuran hastaların genel özelliklerini, sigara bırakmayı etkileyen faktörleri ve uygulanan ...
 • Germe Tip Kuvvetlerin Kemik Dokusunun Gelişimi Sürecine Etkisi 

  Soylu, Refik; Tosun, Murat; Kalkan, Serpil; Tunalı, Mustafa; Duran, İsmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Amaç: Çalışmamızın amacı germe tipi kuvvetlerin kemik dokusu gelişim sürecine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Diş Hekimliği Fakültesine mandibular şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran hastalara diş-kemik destekli ...
 • Aspergillus Fumigatus’a Bağlı Kalp Pili İnfeksiyonu 

  Çölbay, Mehmet; Biberoğlu, Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  : İmplante edilmiş kalp pili (KP) sisteminde fungal enfeksiyonlar çok nadir görülen ve ölümcül olan bir komplikasyondur. Tanı konulduğunda cihaz tamamen çı- karılmalı, uzun süreli antifungal tedavi başlanmalıdır. ...
 • Morbid Obez Sezaryen Olgusunda Anestezi 

  Fidan, Hüseyin; Fenkçi, Veysel; Yeğit, Muhammet; Saylan, Arif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Morbid obez hastalarda sezaryen seksiyo için en uygun anestezi seçeneğinin rejyonal anestezi olduğu belirtilmektedir. 34 yaşında, morbid obez olgu, beşinci gebeli- ğinin 38’inci haftasında preeklampsi tanısı ile ...
 • Tuberculosis of Thyroid with Vocal Cord Paralysis: A Report of A Case 

  Bilgin, Gülden; Hasanoğlu, Adnan; Cakır, Bekir; Tumer, Haluk; Üstün, Hüseyin; Kuşdemir, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Tuberculosis of the thyroid gland, a rare condition, was present in the case of a 45 year-old woman presenting her complaints as hoarseness and fever. We performed an operation and administered an antituberculosis ...
 • Siprofloksasin Kullanımı İle Oluşan Edinsel Uzun QT Sendromu 

  Kilit, Celal; Özkeçeci, Gülay; Akbulut, Gökhan; Onrat, Ersel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Hayatı tehdit eden ventriküler aritmilere sebep olabilen uzun QT sendromu doğumsal veya edinsel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan histamin 1 (H-1) reseptör antagonistleri ...
 • Eozinofilik Selülit (Wells Sendromu); Olgu Sunumu 

  Karaca, Şemsettin; Kulaç, Mustafa; Aktepe, Fatma; Özel, Hüsna (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Wells sendromu akut eritemli, kaşıntılı indüre selülit benzeri lezyonlarla karakterize nadir görülen bir dermatozdur. Lezyonlar 2-3 gün içinde hızla ilerler ve sonraki 2-8 haftada skar bırakmadan spontan olarak ...
 • Alkaptonuria: Effects of Physical Therapy in the Treatment of Low Back Pain 

  Yiğit, İlknur; Evcik, Deniz; Kavuncu, Vural; Evcik, Ender (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Alkaptonuria is a rare hereditary disorder which may result with arthropathy in multiple joints. Clinical findings are similar to degenerative joint diseases. It mostly involves the spine and extremities especially large ...
 • Mozaik Turner Sendromlu Olguda Anestezi Yaklaşımı (Literatür Taramasıyla Olgu Sunumu) 

  Sıvacı, Remziye; Fıstık, Tevhide; Çelik, Müge; Yüksel, Erdinç; Şamlı, Hale; Solak, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Mozaik turner sendromu (TS) büyüme geriliği, gonadal disgenezi ve infertilite ile karakterize kromozomal endokrin bir bozukluktur. 45, X/46, XX kromozomal patern hastalığın en sık rastlanan mozaik tipidir (%36). Turner ...
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Etiyoloji ve Maliyete Etkisi 

  Çiftçi, İhsan Hakkı; Şahin, Dursun Ali; Kır Şahin, Figen; Çetinkaya, Zafer; Şafak, Birol; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Amaç: Ameliyattan sonra 30 gün içerisinde yada implant kullanılan hastalarda 120 gün içerisinde cerrahi alanda görülen enfeksiyon cerrahi alan enfeksiyon (CAE) olarak adlandırılmaktadır. CAE gelişimi, cerrahi alt yapı ve ...
 • Dermatolojide Balneo-Foto-Terapi 

  Karaca, Şemsettin; Kulaç, Mustafa; Özel, Hüsna; Kavuncu, Vural (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Mineralli sular kimyasal ve fiziksel dinamizmle karakterize özel jeolojik şartlarda oluşmuş doğal solusyonlardır. Günümüzde, su tedavisi birçok ülkede uygulanmaktadır. Balneoterapi hastanın mineralli su içeren banyo ...
 • Skapulanın Toraks İçine Spontan Transpozisyonu 

  Solak, Okan; Pekçolaklar, Atilla; Sayar, Adnan; Solmazer, Nur; Gürses, Atilla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Rezeksiyon sonrası oluşan göğüs duvarı defektleri çeşitli sentetik materyaller ile stabil hale getirilebilmektedir. Ancak skapula altında kalan posterior lokalizasyonlu defektlerde rekonstruksiyona her zaman gerek ...

Daha Fazla