Güncel Gönderiler

 • Korneal Kalınlığın Cerrahinin Uyardığı Astigmatizmaya Etkisi 

  Yılmaz, Neslihan; Bardak, Yavuz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Amaç: Temporal saydam kesili korneal insizyon ve limbal gevşetici insizyon uygulanan katarakt cerrahisinde, santral kornea kalınlığının cerrahinin uyardığı astigmatizma üzerine etkisini değerlendirmek. Gereç Yöntem: ...
 • Ebelerin Anne Sütü İle İlgili Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

  Kaynar Tunçel, Ebru; Dündar, Cihad; Pekşen, Yıldız (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Amaç: Ebelerin, anne sütü ile beslenme konusunda bilgilerini, kendi bebeklerini anne sütü ile besleme durumlarını ve bunu etkileyen faktörleri saptamak. Yöntem: 28 Haziran-9 Temmuz 2004 tarihleri arasında Samsun il ...
 • Karaciğer Kan Akımının Yaşa Göre Değişiminin Doppler Ultrasonografik Değerlendirilmesi 

  Haktanır, Alpay; Değirmenci, Bumin; Acar, Murat; Yücel, Aylin; Albayrak, Ramazan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Çalışmamızda karaciğer kan akımının ve karaci- ğer Doppler parametrelerinin yaşlanmayla değişimini de- ğerlendirmeyi amaçladık. Yaşları 26-67 arasında değişen 30 sağlıklı (16 erkek ve 14 kadın) gönüllüde renkli Doppler ...
 • Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Transhepatik Bilier Drenaj 

  Kaya, Tamer; Çalışır, Cüneyt; Kebapçı, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Amaç: Prospektif yapıda olan bu çalışmada, safra yollarında çeşitli nedenlerle oluşan basılar sonucunda obstrüktif ikter gelişen ve inoperabl olarak kabul edilen 13 hastaya ultrasonografi rehberliğinde yapılan ...
 • Alt Gastrointestinal Endoskopi Sonuçlarımız: Düzce Bölgesi 

  Tamer, Ali; Korkut, Esin; Korkmaz, Uğur; Akcan, Yusuf (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Amaç: Bu çalışmada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi ünitesinde Mayıs 1998- Mart 2005 yılları arasında alt gastrointestinal (AGİ) endoskopisi uygulanan hastaların ...
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Mekanik Ventilasyon Sonrası Görülen Hipofosfatemi 

  Sıvacı, Remziye Gül; Orman, Ayşe; Balcı, Canan; Taylan, Banu; Ay, Alaaddin; Karabekir, Selim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Kronik solunum yetmezliği tablosuna, akut solunum yetmezliğinin eklenmesi ve mekanik ventilasyona duyulan gereksinim, beslenme bozukluğunu ve elektrolit bozukluklarını da beraberinde getirmektedir. Kronik Obstrüktif ...
 • İleri Evre Kanserde Tedaviye Yanıt ve Prognozun Değerlendirilmesi 

  Çölbay, Mehmet; Demirkan, Binnaz; Çehreli, Rüksan; Demir, Tevfik; Altun, Zekiye; Çömlekci, Abdurrahman; Yeşil, Sena; İşlekel, Hüray (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Amaç: İleri evre kanser hastasına (İEKH) sistemik tedavi mi yoksa destek tedavisi mi verileceğini belirlemek i- çin prognostik faktörlere ve eğer sistemik tedavi verilecekse yanıtın önceden belirlenmesinde prediktif ...
 • A Case of Rubella Encephalitis 

  Yıldız, Bilal; Çıtak, Agop; Üçsel, Raif; Karaböcüoğlu, Metin; Uzel, Nedret (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Rubella virusü nadiren postinfeksiyöz ensefalite yol açar ve bu hastaların da büyük bir kısmı sekelsiz iyile- şir. Bu yazıda, 14 yaşında, rubella postinfeksiyöz ensefaliti tanısı konulan bir çocuk sunulmaktadır. ...
 • İntratestiküler Varikoselin Doppler Ultrasonografik Değerlendirilmesi 

  Haktanır, Alpay; Albayrak, Ramazan; Acar, Murat; Yücel, Aylin; Değirmenci, Bumin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  İntratestiküler varikosel ilki 1992 yılında tanımlanmış çok nadir bir durumdur. Bu yazıda solda intratestiküler varikoseli olan bir olgunun Doppler ultrasonografi (US) bulguları sunulmakta ve literatür ışı- ğında ...
 • Hemodiyaliz Hastalarında ve Çalışanlarında Nazal Staphylococcus Aureus Taşıyıcılığı 

  Gündüz, Turan; Akgül, Senem; Yılmaz, Sadi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Hemodiyaliz hastalarında nazal Stapylococcus aureus (S. aureus) taşıyıcılığının yüksek olduğu ve bu hastalarda gelişen enfeksiyonların morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Manisa Devlet ...
 • Gluteal Ağrı İle Gelen İntramuskuler Endometrioma Olgusu 

  Yücel, Aylin; Acar, Murat; Albayrak, Ramazan; Haktanır, Alpay; Değirmenci, Bumin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Endometriozis, endometriyal dokunun uterin kavite dışında bir yerde yerleşimi ile karakterizedir. En sık yerleşim yeri pelvistir, fakat ekstrapelvik, hatta ektraabdominal lokalizasyonlarda da görülebilir. Burada gluteus ...
 • Nonobstruktif Azoospermik ve Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Saptanan Kromozomal Anomaliler 

  Şamlı, Hale; Solak, Mustafa; İmirzalıoğlu, Necat; Şamlı, M. Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Genetik faktörler erkek infertilitesi nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Sayısal ve yapısal kromozomal düzensizliklere, sebebi bilinmeyen oligozoospermik ve azoospermik olgularda sık rastlanmaktadır. Bu ...
 • Ataksi Telenjiektazi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 

  Yaman, Mehmet; Oruç, Serdar; ACAR2, Murat M. Kemal DEMİRKIRKAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Ataksi Telenjiektazi nadir görülen, otozomal resesif geçişli nörodejeneratif bir hastalıktır. Klinik olarak erken çocukluk döneminde başlayan progresif serebellar ataksi, okulokutanöz telenjiektaziler, değişen oranda ...
 • Deri Kanseri ve Lenfoproliferatif Hastalık Birlikteliği: Bir Olgu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi 

  Demir, Yavuz; Uslan, İhsan; Maralcan, Meral; Tokyol, Çiğdem; Aktepe, Fatma; Haktanır, Nurten Turhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Bazal hücreli karsinoma derinin en sık görülen tümörüdür ve uzun süreli Ultraviyole-B ışınına maruz kalma bu tümörün gelişiminde en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Deri kanserleri ile lenfoproliferatif ...
 • Distal Trizomi 10q Saptanan Bir Fetüsün Prenatal Tanısı ve Genetik Danışmanın Önemi 

  Ergun, Mehmet Ali; Akay, Didem; İmirzalıoğlu, Necat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Hasta, yapılan “triple test“ sonrasında artmış trizomi 21 riski nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'na amniosentez yapılmak ü- zere refere edildi. Birinci kuzen akraba evliliği olan ...
 • 2002 Yılında Kliniğimizce Yapılan Otopsilerde Konjenital Anomalili Fetuslara Genel Bir Bakış 

  Şahin, Önder; Eser, Olcay; Gürsan, Nesrin; Albayrak, Aynur; Erdoğan, Fazlı; Altaş, Sare (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Perinatal otopsi, ölüm sebebinin, zamanının, gelişim yaşının açıklanmasına, hastalığın kanıtlanmasına, tanı yöntemlerinin doğrulanmasına, tedavi şemalarının etkinliği ve komplikasyonlarının tespitine, iatrojenik ...
 • Türk Hemofili B Hastalarında Faktör IX Geni Mutasyonları 

  Çilingir, Oğuz; Müslümanoğlu, M.Hamza; Özdemir, Muhsin; Kavaklı, Kaan; Solak, Mustafa; Artan, Sevilhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Hemofili B hastalığının nedeni, kanın temel fonksiyonları arasında bulunan koagülasyon mekanizmasında etkin olan faktör IX’un konjenital eksikliği veya disfonksiyonel olmasıdır. Faktör IX’u kodlayan gen, X kromozomunun ...

Daha Fazla