Güncel Gönderiler

 • Aspergillus Fumigatus’a Bağlı Kalp Pili İnfeksiyonu 

  Çölbay, Mehmet; Biberoğlu, Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  : İmplante edilmiş kalp pili (KP) sisteminde fungal enfeksiyonlar çok nadir görülen ve ölümcül olan bir komplikasyondur. Tanı konulduğunda cihaz tamamen çı- karılmalı, uzun süreli antifungal tedavi başlanmalıdır. ...
 • Morbid Obez Sezaryen Olgusunda Anestezi 

  Fidan, Hüseyin; Fenkçi, Veysel; Yeğit, Muhammet; Saylan, Arif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Morbid obez hastalarda sezaryen seksiyo için en uygun anestezi seçeneğinin rejyonal anestezi olduğu belirtilmektedir. 34 yaşında, morbid obez olgu, beşinci gebeli- ğinin 38’inci haftasında preeklampsi tanısı ile ...
 • Tuberculosis of Thyroid with Vocal Cord Paralysis: A Report of A Case 

  Bilgin, Gülden; Hasanoğlu, Adnan; Cakır, Bekir; Tumer, Haluk; Üstün, Hüseyin; Kuşdemir, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Tuberculosis of the thyroid gland, a rare condition, was present in the case of a 45 year-old woman presenting her complaints as hoarseness and fever. We performed an operation and administered an antituberculosis ...
 • Siprofloksasin Kullanımı İle Oluşan Edinsel Uzun QT Sendromu 

  Kilit, Celal; Özkeçeci, Gülay; Akbulut, Gökhan; Onrat, Ersel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Hayatı tehdit eden ventriküler aritmilere sebep olabilen uzun QT sendromu doğumsal veya edinsel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan histamin 1 (H-1) reseptör antagonistleri ...
 • Eozinofilik Selülit (Wells Sendromu); Olgu Sunumu 

  Karaca, Şemsettin; Kulaç, Mustafa; Aktepe, Fatma; Özel, Hüsna (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Wells sendromu akut eritemli, kaşıntılı indüre selülit benzeri lezyonlarla karakterize nadir görülen bir dermatozdur. Lezyonlar 2-3 gün içinde hızla ilerler ve sonraki 2-8 haftada skar bırakmadan spontan olarak ...
 • Alkaptonuria: Effects of Physical Therapy in the Treatment of Low Back Pain 

  Yiğit, İlknur; Evcik, Deniz; Kavuncu, Vural; Evcik, Ender (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Alkaptonuria is a rare hereditary disorder which may result with arthropathy in multiple joints. Clinical findings are similar to degenerative joint diseases. It mostly involves the spine and extremities especially large ...
 • Mozaik Turner Sendromlu Olguda Anestezi Yaklaşımı (Literatür Taramasıyla Olgu Sunumu) 

  Sıvacı, Remziye; Fıstık, Tevhide; Çelik, Müge; Yüksel, Erdinç; Şamlı, Hale; Solak, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Mozaik turner sendromu (TS) büyüme geriliği, gonadal disgenezi ve infertilite ile karakterize kromozomal endokrin bir bozukluktur. 45, X/46, XX kromozomal patern hastalığın en sık rastlanan mozaik tipidir (%36). Turner ...
 • Kadın Sağlık Çalışanlarının Doğurganlık Özellikleri, Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Çalışma Koşulları 

  Canbaz, Sevgi; Sünter, A. Tevfik; Süren, Cansever; Pekşen, Yıldız (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  : Amaç: Dünyada son yıllarda daha fazla kadın çalışma yaşamında yer almaktadır. Çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi(OMÜUAH)’nde çalışan bayan sağlık personelinin doğurganlık ...
 • Limbal Gevşetici İnsizyonların Refraktif Korneal Astigmatizmaya Etkileri 

  Yılmaz, Neslihan; Bardak, Yavuz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Amaç: Limbal gevşetici insizyonların preoperatif refraktif korneal astigmatizma üzerindeki düzeltici etkisini değerlendirmek. Gereç-Yöntem: Bu prospektif çalışmaya preoperatif korneal astigmatizma degerleri 1-2,5 dioptri ...
 • Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçları: Düzce Bölgesi 

  Tamer, Ali; Korkut, Esin; Korkmaz, Uğur; Akcan, Yusuf (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Amaç: Bu çalışmada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nde Mayıs 1998-Mart 2005 tarihleri arasında yapılan üst gastrointestinal sistem endoskopi tetkiklerinin bulgularını analiz ...
 • Evaluation of The Effect of Spinal Cord Electric Stimulation on Cerebral Vasospasm Using Hmpao Brain Spect 

  Eser, Olcay; Güney, Önder; Taştekin, Güngör; Özkal, Ertuğ (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Aim: In this study, we tried to show the experimental vasospasm produced in the rabbits and the effect of cervical spinal cord stimulation on vasospasm by using HMPAO brain perfusion SPECT. Materials and methods: ...
 • Termde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması 

  Yücel, Aylin; Yılmazer, Mehmet; Acar, Murat; Değirmenci, Bumin; Köse, Songül; Haktanır, Alpay; Fenkçi, Veysel; Cevrioğlu, Serhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Amaç: Termde, normal gebelerde, erkek ve kız fetuslarda umbilikal ve fetal orta serebral arter Doppler indeksleri ile non-stres test (NST) değerlerini karşılaştırarak, bu parametrelerdeki olası farkları saptamaktır. Gereç ...
 • BT Eşliğinde Yapılan Adrenal Biyopsilerde Gantri Açılandırma Yöntemi 

  Kaya, Tamer; Çalışır, Cüneyt; Kebapçı, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05-29)
  Amaç: Adrenal lezyonların biyopsilerinde, bilgisayarlı tomografi eşliğinde gantri açılandırma yönteminin detaylarını gözden geçirmek ve bu yöntemin adrenal biyopsilerindeki etkinliği ve güvenirliliğini değerlendirmek. Gereç ...
 • Overin Müsinöz Kistadenokarsinomları ve Sassone Skorlama Sistemi 

  Taner, Cüneyt Eftal; Başoğul, Ömer; Mun, Semih; Mızrak, Tolga; Derin, Gülsen (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Amaç: Müsinöz hücreli over kanserli hastaların preoperatif ultrasonografik bulguları, malign olguların klinik tanısında kullanılan Sassone Skorlama Sistemine göre değerlendirilerek intraoperatif cerrahi evreleme ile ...
 • İmatinib Mesilat ile Tedavi Edilen Kronik Myeloid Lösemi Vakalarında Belirlenen Trizomi 8 

  Yüksel, Erdinç; Özcan, Mehmet Ali; Sercan, Zeynep; Şamlı, Hale; Büyükkeçeci, Filiz; Solak, Mustafa; Sakızlı, Meral (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Kronik myeloid lösemi vakalarında t(9;22)(q34;q11) translokasyonu sonucu Philadelphia (Ph) kromozomu oluşmakta ve bu translokasyon bcr-abl gen füzyonuna yol açmaktadır. İmatinib mesilat (STI571, Glivec) bcr-abl gen ...
 • Yaşamı Kuşatan Ağır Metal Kurşunun Etkileri 

  Dündar, Yılmaz; Aslan, Recep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-05)
  Biyokimyasal reaksiyonlarda yer almayan bir ağır metal ve nörotoksin olan kurşun, sürdürülebilir yaşam ve çevre bilincinden yoksun sanayileşme anlayışının bir sonucu olarak bugün yaşamı kuşatmıştır. Bu nedenle de problem ...

Daha Fazla