Güncel Gönderiler

 • Spiral Fracture of the Humerus During Arm Wrestling 

  Yavuz, Yücel; Yürümez, Yusuf; Altınel, Levent; Köse, Kamil Çağrı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Arm wrestling contests have become a common pub and even professional sport. Although armwrestling injuries are not common, several have been reported in the medical literature. In this case, spiral fracture of the ...
 • A Child Who Presenting With a Round Pneumonia 

  Yarar, Coşkun; Koçak, Abdulkadir; Evim, Melike (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Round pneumonia (RP) is characterized with spherical consolidation on chest radiograph and usually confused with pulmonary mass. RP is usually seen in children, and usually results from bacteria. The diagnosis of RP ...
 • Proliferatif Fasiitis: Bir Olgu Sunumu 

  Kır, Caner; Dilek, Fatma Hüsniye; Aktepe, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Proliferatif fasiitis, fasiaları ve subkutanöz dokuyu tutan, sık görülmeyen benign, bir bağ doku lezyonudur. Genellikle yetişkinlerde, erkek ve kadınlarda eşit oranda, 40-70 yaş arasında sık görülür. Özellikle ön kol ...
 • Sekretuar(Juvenil) Karsinom: Olgu Sunumu 

  Topak, Nevin; Dilek, Fatma Hüsniye; Sayar, Hamide; Aktepe, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Onaltı yaşında bir kız çocuğun sağ memesinde bulunan 4,5x3,5x3 cm boyutlarda kitle eksizyonel olarak çıkarıldı. Kitlenin makroskopik incelemesinde; çevreden çok iyi sınırlı, fakat kapsülsüz tümöral doku izlendi. Tü- mörün ...
 • Comparison of MRI and CT in the Diagnosis of Early Sacroiliitis 

  Çalışır, Cüneyt; Korkmaz, Cengiz; Kaya, Tamer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Objective: A prospective study to compare the effectiveness and usefulness of CT and MR in diagnosis of sacroiliitis, and then to determine the most appropriate sequences to be used in MR. Material and Methods: The ...
 • Prevalance of Esophageal Candidiasis in Patients Treated With Inhaled and Short Course Systemic Steroids 

  Fidan, Fatma; Uslan, İhsan; Çetinkaya, Zafer; Sezer, Murat; Kara, Ziya; Ünlü, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Objective: We aimed to investigate the frequency of esophageal candidiasis by performing upper gastrointestinal system (GIS) endoscopy in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who were ...
 • Effects of the Sulfonylurea Glyburide on Catalase Activities in Streptozotocin-Induced Diabetic Rat Muscle 

  Kosova, Funda; Altan, Nilgün; Buğdaycı, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Purpose; Free radicals, those are chemical species possessing an unpaired electron in their molecular or atomic orbit, have been the most attractive subjects in medicine because of their roles in destruction of cell ...
 • Solid Organ Maligniteli Hastalarda İnfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılık Durumları 

  Sesli Çetin, Emel; Kaya, Selçuk; Arıkan, Mehmet Salih; Güneş, Hayati (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Amaç: Bu çalışmada çeşitli solid organ maligniteli hastalardan bir yıllık süre içinde laboratuarımı- za kültür için gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen mikroorganizmalar, örneklere göre bakteri ...
 • Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Olan Enterobacteriaceae Türlerinin İki Yıllık Antibiyotik Direnç Oranları Değerlendirilmesi 

  Çitil, Burak E.; Çöplü, Nilay; Gözalan, Ayşegül; Öncül, Özgür; Karaca, Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Amaç: Üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) etkeni Enterobacteriaceae türlerinin iki yıllık antibiyotik direnç oranlarının saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza, 2001-2003 tarihleri arasında ayaktan ...
 • Meme Karsinomlarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Enzim Kesimi İle p53 Gen Mutasyonlarının Araştırılması ve Dokuda İmmunohistokimyasal Olarak P53 Proteininin Gösterilmesi 

  Aydın Özgür, Mihrican; Şamlı, Hale; Özgöz, Asuman; Solak, Mustafa; Dilek, Hüsniye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Kanser bir seri progressif genetik değişiklikler sonucunda oluşan çok basamaklı bir hastalıktır. Şimdiye kadar bir grup protoonkogen ve tümör supressör gen üzerinde meydana gelen değişikliklerin kanser oluşumunda ...
 • Karaciğer Kist Hidatik Olgularımızda Cerrahi Tedavi ve ERCP ile Sfinkterotominin Etkinliği 

  Şahin, Dursun Ali; Kuşaslan, Ramazan; Türel, Kadir Serkan; Akbulut, Gökhan; Arıkan, Yüksel; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Giriş: Karaciğerin Kist hidatik hastalığı, ülkemizin de aralarında bulunduğu özellikle koyun yetiştiriciliğin yaygın olarak yapıldığı ülkelerde endemik olarak görülen bir hastalıktır. Kistler, %50-70 oranında karaciğere ...
 • Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Tanısal ve Prognostik Yeni Belirleyiciler 

  Güler, Cem; Tüzel, Emre; Şamlı, Murat; Demirbaş, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Mesane kanseri en sık görülen genito-üriner kanserler arasında yer almaktadır. Hastalığın tanısı sistoskopik inceleme ve transüretral rezeksiyon ile konulmaktadır. Yüzeyel mesane tümörlerinin üçte ikisi tekrarladığınd ...

Daha Fazla