Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Penile Septal Hematoma- Report of an Unusual Case 

  Turgut, Ahmet T.; Ayyıldız, Ali; Koşar, Pınar; Koşar, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Hematoma associated with penile trauma, usually associated with a penile fracture involving a disruption in the integrity of tunica albuginea, is among the frequent causes of a penile mass. In this report, the authors ...
 • Pulmoner Aspergillomda Görüntüleme Bulguları 

  Turgut, Ahmet T.; Koşar, Uğur; Kurul, Cüneyt; Taştepe, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Pulmoner aspergillom özellikle tüberküloza sekonder olmak üzere akciğerde daha önceden var olan kronik kavitelerde kolonize olmuş mantar kütlesi olarak tanımlanabilir. Lezyon daha çok üst loblarda yerleşim gösterir ve ...
 • Korozif Madde Cinsinin ve Hasta Yaşının Özofagus Yanığı Derecesi Üzerine Etkisi 

  Doruk, Dilek; Narcı, Adnan; Korkmaz, Mevlit; Koltuksuz, Uğur; Özkaraca, Evrim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Amaç: Korozif madde alımı, ev kazaları içinde çok önemli bir yer tutmakta ve ciddi morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Üzerinde çok sayıda çalış- ma yapılmış olmasına rağmen, korozif madde alımına bağlı kazalarda ...
 • Retroperitoneoskopik Nefrektomi: Olgu Sunumu 

  Yılmaz, Sezgin; Tüzel, Emre; Doğantekin, Engin; Güler, Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Retroperitoneal alana kolay ulaşabilirlik ve ürolojik organlara doğrudan yaklaşım nedeniyle retroperitoneoskopi ürolojik cerrahide çekici bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada retroperitoneoskopik nefrektomi ile ...
 • Çocuklarda Anal Fissürler 

  Narcı, Adnan; Çetinkurşun, Salih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Anal fissür çocuklarda klinik ve polikliniklerde oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Anal fissür, anal mukoza üzerinde oluşan küçük yırtık ya da yaralanmalar olup ağrı ve kanama nedeni olabilmektedir. Genellikle, sertleşmiş ...
 • Superior Mezenter Arter (Wilkie’s) Sendromu: Olgu Sunumu 

  Harlak, Ali; Kozak, Orhan; Menteş, Öner; Yiğit, Taner; Özer, M. Tahir; Akar, İlker; Özerhan, İ. Hakkı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Superior mezenter arter (SMA) sendromu düodenumun üçüncü kıtasının aorta ve SMA proksimal kısmı arasında basıya uğraması sonucu ortaya çıkan ve nadir görülen bir klinik tablodur. Belirgin kilo kaybı ile birlikte giden ...
 • Desmoplastik Küçük Yuvarlak Hücreli Tümör (DKYHT)- Olgu Sunumu 

  Narcı, Adnan; Dilek, F.Hüsniye; Fesçekoğlu, Orhan; Özkaraca, Evrim; Çetinkurşun, Salih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Desmoplastik küçük yuvarlak hücreli tümör (DKYHT) genellikle adölesan ve genç erişkin yaş grubunu etkileyen, ender görülen ancak çok saldırgan seyreden bir neoplazmdır. En sık peritoneal boşluğu tutar ancak farklı ...
 • Dev Retroperitoneal Hemanjioperisitoma: Vaka Sunumu 

  Türkyılmaz, Serdar; Aktaş, Aydın; Reis, Abdülkadir; Alhan, Etem; Çekiç, Arif Burak; Cinel, Akif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Hemangioperisitoma, kapiller perisitlerden köken alan, genellikle agresif seyreden, nüks-metastaz yapmaya meyilli ve nadir görülen bir yumuşak doku tümörüdür. Tümörün 5cm’den büyük olması, artmış mitotik aktivite, yüksek ...
 • Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanlarda El Yıkama Uygulamalarının ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirmesi 

  Demirdal, Tuna; Uyar, Serpil; Demirtürk, Neşe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Amaç: El hijyeni sağlık hizmeti sırasında temasla geçen infeksiyonları engelleme yöntemidir ve bu infeksiyonların insidansını azaltır. Bu çalışmamızda hastanemizdeki sağlık çalışanlarında el hijyeni uygulamalarının ve ...
 • Ganglion Trıgeminale’ye Radyofrekans Termokoagülasyon Uygulamasında Anatomik Belirleyiciler 

  Karabekir, H.Selim; Göçmen Mas, N.Nuket; Ertekin, Tolga; Yıldızhan, Serhat; Öztürk, Ulaş (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı trigeminal nevralji tedavisinde radyofrekans termokoagülasyon (RFTC) kullanımı sırasında ganglion trigeminalenin önemli komşulukları nedeniyle, olası komplikasyonların önlenebilmesi için ...
 • Investigation of Mean Platelet Volume and Dipper/ Non-dipper Status in Preeclamptic Women During Pregnancy and Postnatal Period 

  Arıöz, Dağıstan Tolga; Coşar, Emine; Demirel, Reha; Köken, Gülengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Objective: Our aim was to determine mean platelet volume (MPV) changes between dipper and nondipper preeclamptic women during pregnancy and postnatal period. Material and Methods: We conducted the study of 17 preeclamptic ...
 • National Institutes Of Health ve Science Citation Index’te Yer Alan Birer Dergide Son 5 Yılda Yayınlanmış Yazılar Üstünden Deneysel Hayvan Çalışmalarına Genel Bir Bakış 

  Arıöz, Dağıstan Tolga; Coşar, Emine; Demirel, Reha; Ergül, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Amaç: Bilimsel çalışmalarda son 20 yılda meydana gelen artış deneysel çalışmalardaki artışı da beraberinde getirmiştir. Ancak hayvanların deneylerde kullanımı belli yasal çerçevelerde mümkün olmaktadır. Bilimsel ...
 • Submucosal Dermoid Cyst of The Rectum in an Adult Female (a case report) 

  Yılmaz, Sezgin; Köken, Gülengül; Türel, Serkan; Şahin, Önder; Yılmazer, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Dermoid cysts are rare developmental teratomatous lesions composed of ectodermally derived stratified squamous epithelium and mesodermally derived skin adnexal structures. Although several theories have been postulated, ...
 • Distal Simetrik Polinöropati Şeklinde Prezente Olan Basınç Felçleri İle Beraber Olan Herediter Nöropati Olgusu 

  Yoldaş, Tahir Kurtuluş; Dönmez Keklikoğlu, Hava (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Basınç felçleri ile beraber olan herediter nöropati (HNPP), heterojen bir fenotipe sahiptir. HNPP’de karekteristik olarak minör travmaları takiben ortaya çıkan tekrar eden mononöropatiler oluşur. Klinik bulguların bir ...
 • Langerhans Hücreli Histiyositozis (Olgu Sunumu) Radyoloji ve Sintigrafi Bulguları 

  Arslanoğlu, Atilla; Arslan, Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Langerhans Hücreli Histiyositozis (LHH), daha önceleri Histiyositozis X olarak adlandırılan, terminolojide karışıklıklara neden olan, aynı histopatolojiye sahip farklı klinik semptomlara neden olan bir hastalıklar grubudur. ...
 • Önkolda Penetran Travma 

  Atay, Tolga; Çetin, Gökben Nesrin; Tomruk, Önder; Baydar, Metin Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Kas iskelet sistemi travmaları tek başına nadiren hayatı tehdit edici olurlar. Erken ve uygun tedavi yapıldığı takdirde ölüm ve sakat kalma riski azalır. Oniki yaşındaki erkek çocukta ilginç bir penetran travma sonrasında ...
 • Olgu Sunumu: Erişkin Hastada Submandibular Kistik Lenfanjiyom 

  Civelek, Necla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Lenfanjiyomlar esas olarak baş ve boyun bölgelerini etkileyen lenfatik kanalların konjenital malformasyonlarıdır. Bu lezyonlar genellikle iki yaş altı çocuklarda görülmektedir. Erişkin yaşlarda ise tablo oldukça nadirdir. ...
 • Toplayıcı Kanal Karsinomu: Bir Olgu Sunumu 

  Çiriş, İ. Metin; Bozkurt, Korkut; Başpınar, Şirin; Çandır, Özden (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Toplayıcı kanal karsinomu (TKK), renal hücreli karsinomun nadir bir varyantıdır. TKK ilk tanı anında bölgesel lenf nodlarına, akciğere, adrenal beze, karaciğere, metastaz yapar ve prognozu kötüdür. Biz bu çalışmada TKK ...
 • Laser Doppler Flowmetrinin Önemi ve Kullanım Alanları 

  Karaçaylı, Ümit; Günaydın, Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Laser Doppler flowmetri (LDF) hareket halindeki nesneden yansıyan radyasyonun, frekansında oluşan Doppler kaymasının ölçülmesi temeline dayanan bir tekniktir. Doku kan akımının sürekli ve non invaziv ölçümü, düşük güçlü ...
 • Kavernöz Hemanjiom Tedavisi Sonrası Cushing Sendromu Gelişen Olguda Geçici Hipertansiyon 

  Altuğ Şen, Tolga; Melek, Hamide; Köken, Reşit; Narcı, Adnan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Kortikosteroidler değişik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımları sırasında bazı hastalarda geri dönüşümlü hipotalamo-pituiteradrenal yolunun baskılanmasına neden olabilmektedirler. Sağ göz ...

Daha Fazla