Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Üniversite Öğrencilerinde Demodex Sp. Yaygınlığının Araştırılması 

  Miman, Özlem; Şimşek, Kenan; Özselçuk, Sultan; Küçükkoçak, Emine; Karaca, Şemsettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  İnsanda pilosebase ünitin zorunlu bir ektoparaziti Demodex sp’dir. Çalışmamız, üniversite öğrencilerinde Demodex sp. yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 62 kız 36 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci ...
 • İçme Sularında Protozoon Parazitlerin Dezenfeksiyonu 

  Miman, Özlem; Aktepe, Orhan Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Hayatımızın vazgeçilmezi olan su, taşıyabildiği çeşitli organik - inorganik maddeler ve mikroorganizmalarla bir çok hastalığın meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle kullanıma sunulan suda sağlığa zararlı ...
 • Ektopik Ampulla Vateri’de Yerleşim Gösteren Duodenal Villöz Adenom: Olgu Sunumu 

  Tokyol, Çiğdem; Yılmaz, Sezgin; Can, Songül; Aktepe, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Duodenal villöz adenom duodenal neoplazilerin %1’ den azını oluşturan nadir görülen bir tümördür. Daha çok periampuller bölgede yerleşir. Olgumuz, üst gastrointestinal sistem kanaması bulguları ile acil laparatomiye alınan ...
 • Kolon Kanseri Nedeniyle Gelişen Gastrokolik Fistül Olgusu (Olgu Sunumu) 

  Yılmaz, Sezgin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Gastrokolik fistüller gastrointestinal sistem kanserlerinin nadir komplikasyonlarından birisidir. Sadece kanserler değil aynı zamanda peptik ülser, perfore kolon divertikülleri, crohn hastalığı, perkütan endoskopik gastrostomi ...
 • Postoperatif Safra Fistülleri ve ERCP (İki Olgunun Sunumu) 

  Yılmaz, Sezgin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Safra kanalı yaralanmaları kolesistektomi sonrası hastaların morbidite ve mortalite artışına neden olan ciddi komplikasyonlardandır. Cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulan safra kanalı yaralanmaları % 11 oranında mortaliteye ...
 • Kistik Nefroma: Olgu Sunumu 

  Köseoğlu, Hikmet; Tuna, Burçin; Mungan, M. Uğur; Seçil, Mustafa; Yörükoğlu, Kutsal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Kistik Nefroma sıklıkla orta yaş grubundaki kadınlarda asemptomatik, rastlantısal olarak saptanan nadir görülen benign bir neoplazidir. Olgu sunumumuzda rastlantısal saptanan renal kitle nedeni ile opere ettiğimiz 29 ...
 • Fundoplikasyonun Torasik Migrasyonu Nedeniyle Uygulanan Redo Cerrahi 

  Polat, Coşkun; Yazıcıoğlu, Burç; Uyar, Hilmi; Özkeçeci, Taner; Koşar, Mehmet Nuri; Arıkan, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Antireflü cerrahi günümüzde gastroözofageal reflü hastalığının tedavisi için gold standart olarak kabul edilmektedir. Özellikle de, laparoskopik antireflü cerrahinin başlaması ve işleme ait düşük morbidite oranı definitif ...
 • Primer Obstrüktif Megaüreterde Eksizyonel Daraltma Ve Üreteroneosistostomi: Olgu Sunumu 

  Tüzel, Emre; Yıldırım, Bünyamin; Akdoğan, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009-09)
  Çocuklarda normal üreter çapı nadiren 5 mm’den büyüktür ve çapı 7 mm’yi aşan üreterler megaüreter (MGÜ) olarak adlandırılır. Megaüreterler, reflülü, obstrükte, reflülü obstrükte ve reflülüsüz non-obstrükte olmak üzere ...
 • Heterotopik Gebelik: Olağandışı Bir Akut Batın Nedeni 

  Arıöz, Dağıstan Tolga; Çelik, Fatih; Polat, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Heterotopik gebelik, intrauterin ve ektopik gestasyonun aynı zamanda oluşmasıdır. Sekiz haftalık gebeliği olduğu bilinen hasta bulantı, kusma ve batında yaygın defans ile başvurmuştu. Yapılan acil ultrasonografide 7 ...
 • Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu Uygulanan Ratlarda Ankaferd Adlı Hemostatik Ajanın Postoperatif Seroma Oluşumuna Etkisi 

  Yavaş, Yavuz; Yılmaz, Sezgin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser tipi olup tedavisinde sıklıkla modifiye radikal mastektomi uygulanmaktadır. Modifiye radikal mastektominin en önemli komplikasyonlaından biri seroma oluşumudur. Seroma ...
 • 20-25 Yaş Arası Sağlıklı Gençlerde Gri ve Beyaz Cevher Hacimlerinin İncelenmesi: Planimetrik Çalışma 

  Acer, Niyazi; Ertekin, Tolga; Küçük, Ayşegül; Babaoğlu, Cumhur; Çankaya, M. Niyazi; Çamurdanoğlu, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: İnsan beyninde cinsiyete ilişkin varyasyonlar birçok araştırıcı tarafından incelenmiştir. Bu çalışmaların çoğunda erkek beyin hacminin bayanlardan daha büyük olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı MR görüntüleri ...
 • Ekspiratuar Valf Sisteminden Kaynaklanan Bir Hiperkarbi Olgusu 

  Eroğlu, Fisun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Genel anestezi altında hiperkarbiyi saptamak güçtür. Anestezi altında hiperkarbinin en sık nedeni; karbondioksit absorbanının zamanında değiştirilmemesi ve valf sistemindeki arıza sonucu ekspire edilen gaz karışımındak ...
 • Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz 

  Tüzel, Emre; Akdoğan, Bülent; Güler, Cem; Yıldırım, Bünyamin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde üst üriner system taşı nedeniyle perkütan nefrolitotomi (PNL) uygulaması yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart 2006 ile Eylül 2008 tarihleri ...
 • Heterotopik Gebelik: Olağandışı bir Akut Batın Nedeni 

  Çelik, Fatih; Arıöz, Dağıstan Tolga; Polat, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Heterotopik gebelik, intrauterin ve ektopik gestasyonun aynı zamanda oluşmasıdır. Sekiz haftalık gebeliği olduğu bilinen hasta bulantı, kusma ve batında yaygın defans ile başvurmuştu. Yapılan acil ultrasonografide 7 ...
 • Pron Pozisyonda Laringeal Maske: İki Olgu Nedeniyle 

  Ceylan, Berit Gökçe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Klasik laringeal maske (LMA)’nın tüm havalandırma özelliklerini taşıyan LMA-Fastrach kör ya da fiberoptik kılavuzluğunda yapılan trakeal entübasyon için bir ara yol olarak dizayn edilmiştir. Yazımızda, pron pozisyonda lomber ...
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Çocuk Kırıklarının Epidemiyolojik Değerlendirmesi 

  Atay, Tolga; Tomruk, Önder; Çetin, Gökben Nesrin; Baydar, Metin Lütfi; Seçkin, Hakan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: Çalışmamızda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran çocuk kırıklarının sıklık ve dağılımı incelendi. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya acil servisimize başvuran ve kırık tanısı ...
 • Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız 

  Atay, Tolga; Aydoğan, Fazıl Cüneyt; Kırdemir, Vecihi; Baykal, Yakup Barbaros; Aslan, Ahmet; Baydar, Metin Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-05)
  Amaç: Genişleyebilir intrameduller çiviler, günümüzde kullanılan tekniklerin olumlu özelliklerinden hareketle tasarlanıp geliştirilmiştir. Multiplanar stabilizasyon, daha az skopi kullanımı, endosteal kanlanmaya en düşük ...
 • Overyan Dermoid Kisti Taklit Eden Saplı Leiomyom ve Kronik Apandisit Saptanmış İki Olgunun Sunumu 

  Cebesoy, Fatma Bahar; Dikensoy, Ebru; Yazıcıoğlu, Çağlar; Kutlar, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Dermoid tumörler bazen pelvik patolojiler ile karıştırılabilmektedir. Hatta ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bile ayrıcı tanı için yeterli olmayabilmektedir. Biz burada dermoid kist ile ayırıcı tanısı yapılamamış ...
 • Primer Obstrüktif Megaüreterde Eksizyonel Daraltma ve Üreteroneosistostomi: Olgu Sunumu 

  Yıldırım, Bünyamin; Tüzel, Emre; Akdoğan, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Çocuklarda normal üreter çapı nadiren 5 mm’den büyüktür ve çapı 7 mm’yi aşan üreterler megaüreter (MGÜ) olarak adlandırılır. Megaüreterler, reflülü, obstrükte, reflülü obstrükte ve reflülüsüz non-obstrükte olmak üzere ...
 • Bir Çocuk ve Doğum Hastanesinde Doğan Bebeklerin Özellikleri 

  Kutlu, Ruhuşen; Çivi, Selma; Marakoğlu, Kamile; Şahinli, Ayla Songül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Yenidoğan fizyolojik, anatomik ve farmakolojik olarak erişkin bireyden oldukça büyük farklılıklar gösterir. Hastane bazlı bu çalışmada amacımız bir çocuk ve doğum hastanesinde doğan bebeklerin özelliklerini ...

Daha Fazla