Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Hashimato Tiroiditi ile Birlikte Görülen Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Poliradikülopati; Olgu Sunumu 

  Karakaya, Fatıma; Çevik, Talip; Yaman, Gökhan; Yaman, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Kronik inflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (KİDP) periferik sinirlerin spinal kök, pleksus ve sinir gövdeleri myelin kısmını tutan otoimmün bir hastalıktır. Hashimato tiroiditi ile birlikte KİDP birlikteliği ...
 • Presakral Kist: Olgu Sunumu 

  Eser, Olcay; Arıkan, Yüksel; Korkmaz, Serhat; Tokyol, Çiğdem; Karavelioğlu, Ergün; Boyacı, M. Gazi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Bu makalede presakral bölgede nadir olarak görülen basit kist olgusu sunulmuştur. Altı ay önce başlayan karın ağrısı ve şişlik şikâyetiyle başvuran 30 yaşındaki erkek hastada presakral bölgede lokalize 11X17 cm ebatlarında ...
 • Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 

  Yılmaz, Sezgin; Çilekar, Murat; Okur, Nazan; Tokyol, Çiğdem; Polat, Coşkun; Arıkan, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Feokromasitoma adrenal medulladaki kromaffin hücreler ya da sempatik sinir sistemindeki diğer paraganglionik hücrelerden köken alan, tanı konulmadığı takdirde ciddi morbidite ve mortaliteleye neden olabilen; nadir ...
 • Dermatolojik Hastalıklarda Tens Kullanımının Yeri 

  Yıldız Seçkin, Havva (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  TENS cihazı kaşıntılı deri hastalıklarında etki mekanizması net olmamakla birlikte antipruritik etki sağlayabilmektedir. Böylelikle TENS cihazının kullanımıyla liken simpleks kronikus, jeneralize pruritus, atopik ...
 • Jinekolojik Onkolojide Tümör Belirteçleri: Literatür Derleme 

  Alanbay, İbrahim; Çoksüer, Hakan; Ercan, Cihangir Mutlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Jinekolojik kanserler; ovaryan, servikal, endometriyal, vulvar kanserler olup kadınlardaki yıllık 5,1 milyon yeni kanserin %19’unu oluşturmaktadır. Serum tümör belirteçleri hastalığın taramasında, tespit edilmesinde, tedavinin ...
 • Kadın ve Erkek Genç Erişkinler Arasında Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Farklılıklarının Araştırılması 

  Genç, Abdurrahman; Şener, Ümit; Karabacak, Hatice; Üçok, Kağan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek genç erişkinlerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarını ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Gönüllülük prensibine göre toplam 710 (387 ...
 • Vitreoretinal Cerrahide Xenon Işık Aydınlatmanın Etkileri 

  İnan, Ümit Übeyt; Tümer, Erhan; Yavaş, Güliz; Küsbeci, Tuncay; İnan, Sibel; Ermiş, Sıtkı Samet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Amaç: Çalışmamızda 23 gauge transkonjonktival pars plana vitrektomi tekniği ile vitreoretinal cerrahi uygulanan hastaların, xenon ışık kaynağı kullanılarak yapılan ameliyatlarının geriye dönük olarak incelenerek ameliyat ...
 • Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri 

  Saka, Özlem; Balcı, Canan; Sıvacı, Remziye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-02-11)
  Amaç: Bu çalışmamızda; bupivakain, levobupivakainin intravenöz uygulanması sonucu, her bir ilacın ortaya çıkan kardiyotoksik etkilerini ve kardiyotoksisiteye neden olan toksik dozlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ...
 • Beyin Cerrahi Yoğun Bakımında Takip Edilen Hastaların Hasta Yakını Ziyaret Sıklığının ve Hemşire ile Olan İletişimin Hastanın İyileşmesine Etkisi 

  Efil, Sevda; Kurucu, N. Müge; Eser, Olcay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Amaç: Yoğun bakım ünitesinde fiziksel durumu ağır, yaşam fonksiyonları için destek gereken, kendi gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren hastalar yatmaktadır. Bizde yoğun bakımda hasta ve hemşire ...
 • Helikobakter Pylori Pozitif Ülser ve Gastritli Hastalarda SVCAM-1 Düzeyleri 

  Şahin, Şafak; Şarkış, Cihat; Bakıcı, M.Zahir; Özer, Hatice (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Gastrit tüm dünyada çok yaygın olarak rastlanılan bir hastalıktır. Hastalığın etyolojisinde çok çeşitli etkenler mevcuttur (toksik, viral bakteriyel, immün vb.). Farklı klinik formlarda ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın ...
 • Nervus Opticus’un İntrakraniyal Seyrinin İncelenmesi Ve Histolojik Analizi 

  Songur, Ahmet; Tunahan, Süleyman; Acar, Tolgahan; Yağmurca, Murat; Baş, Orhan; Küçüker, Hüdaverdi; Üzün, İbrahim; Özen, Oğuz Aslan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Nervus opticus (Cr2) görme duyusu ile ilgili özel somatik afferent lifler içeren, yoğun lif sayısı ile karmaşık çaprazlara sahip ve önemli komşulukları olan kraniyal bir sinirdir. Kendisinden veya çevre ...
 • Artırıcı Tuzakları 

  Sözen, Mehmet Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Son otuz yıldaki moleküler biyoloji alanında meydana gelen ilerlemeler pekçok yeni tekniğin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan biri olan sirke sineği yani Drozofila’da geliştirilen artırıcı (enhanser) tuzağı ...
 • Proximal Jejunal Atresia Consist of Two Membranous Septa 

  Korkmaz, Mevlit; Büyükünal, Cenk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Intestinal atresia may show many operative findings whereas they have almost same clinical presentation. Careful intestinal exploration and proper surgical intervention effect postoperative mortality and morbidity. ...
 • İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 

  Ağca, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: İdrar yolu enfeksiyonları toplum kökenli ya da nozokomiyal enfeksiyonlar içerisinde ilk sıralarda yer alır. Bu çalışmada idrar örneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve bu bakterilerin duyarlılık ...
 • Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri 

  Coşkun, Kerem Şenol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Günümüzde bipolar bozukluğun klinik seyri ile afektif mizaç arasındaki ilişkinin araştırılması ilgi çeken bir konudur. Afektif mizacın duygudurum bozukluklarının klinik görünümüne ve seyrine etkisi olduğu ...
 • TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler 

  Özdamar, Yusuf Kürşat; Bölükbaşı, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: TRUS eşliğindeki prostat biyopsisinde rebiyopsiyi karar vermede göz önüne alınması gereken faktörleri belirlemek amaçlandı. Gereç ve yöntem: Serum PSA yüksekliği ve /veya parmakla rektal incelemesinde anormallik ...
 • Vertebral Arter Fuziform Anevrizmasının Tetiklediği Fokal Nörolojik Defisit 

  Can, Çağdaş; Kalemci, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Vertebrobaziler arteriyel sistem medulla, serebellum, pons, beynin orta kısmı ve oksipital korteksi perfüze eder. Bu sistemdeki büyük damarların oklüzyonu sıklıkla kalıcı motor defisit ve ölüme neden olur. Vertebrobas ...
 • Duplication of the Gallbladder 

  Şahin, Şükrü; Haktanır, Alpay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Gallbladder duplication is a rare anatomic malformation, which can now be detected by preoperative imaging study. We report a case of an asymptomatic duplicated gallbladder with sludge ball. This anomaly is important ...
 • Torakotomi Sonrası Analjezi 

  Kokulu, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
 • Muş İlinde Tekrarlayan Gebelik Kayıpları İle Mthfr C677t ve A1298c ve Pai-1 4g/5g Polimorfizmleri Arasındaki İlişki ve Alel Frekansları 

  Bayram, Banu; Kılıççı, Çetin; Bozarı, Sedat; Önlü, Harun; Şahin, Fezan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Bu çalışmada plazminojen aktivator inhibitör tip- 1 geni 4G/5G ile metilentetrahidrofolat redüktaz geni C677T ve A1298C polimorfizmlerinin Muş ilinde tekrarlayan gebelik kayıpları ile arasındaki ilişkinin belirlenmesi ...

Daha Fazla