Güncel Gönderiler

 • Hashimato Tiroiditi ile Birlikte Görülen Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Poliradikülopati; Olgu Sunumu 

  Karakaya, Fatıma; Çevik, Talip; Yaman, Gökhan; Yaman, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Kronik inflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (KİDP) periferik sinirlerin spinal kök, pleksus ve sinir gövdeleri myelin kısmını tutan otoimmün bir hastalıktır. Hashimato tiroiditi ile birlikte KİDP birlikteliği ...
 • Presakral Kist: Olgu Sunumu 

  Eser, Olcay; Arıkan, Yüksel; Korkmaz, Serhat; Tokyol, Çiğdem; Karavelioğlu, Ergün; Boyacı, M. Gazi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Bu makalede presakral bölgede nadir olarak görülen basit kist olgusu sunulmuştur. Altı ay önce başlayan karın ağrısı ve şişlik şikâyetiyle başvuran 30 yaşındaki erkek hastada presakral bölgede lokalize 11X17 cm ebatlarında ...
 • Feokromasitoma Nedeniyle Laparoskopik Transabdominal Adrenalektomi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi 

  Yılmaz, Sezgin; Çilekar, Murat; Okur, Nazan; Tokyol, Çiğdem; Polat, Coşkun; Arıkan, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Feokromasitoma adrenal medulladaki kromaffin hücreler ya da sempatik sinir sistemindeki diğer paraganglionik hücrelerden köken alan, tanı konulmadığı takdirde ciddi morbidite ve mortaliteleye neden olabilen; nadir ...
 • Dermatolojik Hastalıklarda Tens Kullanımının Yeri 

  Yıldız Seçkin, Havva (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  TENS cihazı kaşıntılı deri hastalıklarında etki mekanizması net olmamakla birlikte antipruritik etki sağlayabilmektedir. Böylelikle TENS cihazının kullanımıyla liken simpleks kronikus, jeneralize pruritus, atopik ...
 • Jinekolojik Onkolojide Tümör Belirteçleri: Literatür Derleme 

  Alanbay, İbrahim; Çoksüer, Hakan; Ercan, Cihangir Mutlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Jinekolojik kanserler; ovaryan, servikal, endometriyal, vulvar kanserler olup kadınlardaki yıllık 5,1 milyon yeni kanserin %19’unu oluşturmaktadır. Serum tümör belirteçleri hastalığın taramasında, tespit edilmesinde, tedavinin ...
 • Kadın ve Erkek Genç Erişkinler Arasında Fiziksel Aktivite ve Yaşam Kalitesi Farklılıklarının Araştırılması 

  Genç, Abdurrahman; Şener, Ümit; Karabacak, Hatice; Üçok, Kağan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kadın ve erkek genç erişkinlerde fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıklarını ve bu parametreler arası ilişkileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Gönüllülük prensibine göre toplam 710 (387 ...
 • Vitreoretinal Cerrahide Xenon Işık Aydınlatmanın Etkileri 

  İnan, Ümit Übeyt; Tümer, Erhan; Yavaş, Güliz; Küsbeci, Tuncay; İnan, Sibel; Ermiş, Sıtkı Samet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Amaç: Çalışmamızda 23 gauge transkonjonktival pars plana vitrektomi tekniği ile vitreoretinal cerrahi uygulanan hastaların, xenon ışık kaynağı kullanılarak yapılan ameliyatlarının geriye dönük olarak incelenerek ameliyat ...
 • Köpeklerde Bupivakain ve Levobupivakainin Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri 

  Saka, Özlem; Balcı, Canan; Sıvacı, Remziye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-02-11)
  Amaç: Bu çalışmamızda; bupivakain, levobupivakainin intravenöz uygulanması sonucu, her bir ilacın ortaya çıkan kardiyotoksik etkilerini ve kardiyotoksisiteye neden olan toksik dozlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ...
 • Beyin Cerrahi Yoğun Bakımında Takip Edilen Hastaların Hasta Yakını Ziyaret Sıklığının ve Hemşire ile Olan İletişimin Hastanın İyileşmesine Etkisi 

  Efil, Sevda; Kurucu, N. Müge; Eser, Olcay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Amaç: Yoğun bakım ünitesinde fiziksel durumu ağır, yaşam fonksiyonları için destek gereken, kendi gereksinimlerini karşılayamayan ve özel bakım gerektiren hastalar yatmaktadır. Bizde yoğun bakımda hasta ve hemşire ...
 • Helikobakter Pylori Pozitif Ülser ve Gastritli Hastalarda SVCAM-1 Düzeyleri 

  Şahin, Şafak; Şarkış, Cihat; Bakıcı, M.Zahir; Özer, Hatice (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-09)
  Gastrit tüm dünyada çok yaygın olarak rastlanılan bir hastalıktır. Hastalığın etyolojisinde çok çeşitli etkenler mevcuttur (toksik, viral bakteriyel, immün vb.). Farklı klinik formlarda ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın ...

Daha Fazla