Güncel Gönderiler

 • Ergen Ruh Sağlığı ve Spor 

  Alpaslan, Ahmet Hamdi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Ergenlik çağının en önemli özelliği hızlı bir değişim yaşanmasıdır. Ergenlik dönemi, çocukluk dönemi ile kıyaslandığında bu dönemde ergenin başetmek zorunda kaldığı biyopsikososyal değişimler artmaktadır Günümüzde geçmişe ...
 • Fetal MR Ürografi ile Posterior Üretral Valvin Prenatal Tanısı 

  Güzelmansur, İsmail; Bayaroğulları, Hanifi; Arıca, Vefik; Oyar, Orhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Posterior üretral valv (PÜV) prenatal dönemde, erkek fetüslerde en sık izlenen alt üriner sistem obstrüksiyon nedenidir. Obstrüksiyona bağlı olarak proksimal üretrada anahtar deliği görünümü, mesanede distansiyon, ...
 • Serotonin Syndrome, Rhabdomyolysis and Cardiovascular Toxicity in Venlafaxine Poisoning: A Case Report 

  Bakı, Elif Doğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  More selective antidepressant agents are increasingly being used on first-line treatment. We present a case of 6gr venlafaxine intoxication with rhabdomyolysis,cardiac toxicity including patologic Q and serotonin syndrome. ...
 • Bilateral Maksiller Sinüsde Ektopik Diş İçeren Dentijeröz Kist: Olgu Sunumu 

  Eyigör, Hülya; Yılmaz, Mustafa Deniz; Osma, Üstün; Koca, Rahime (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Ektopik dişler nedeni tam olarak anlaşılmamış, ve sıklıkla mandibular kondil, maksiler sinüs, çene, nazal kavite, sert damak ve orbitada yerleşebilen, nadir görülen bir rahatsızlıktır. Bu çalışmada 12 yaşında bir hastada ...
 • Meckel Divertikülü Ayırıcı Tanısında Pelviektazi 

  Işık, İlknur; Savran, Bircan; Abdülrezzak, Ümmühan; Ersoy, Abdullah Hadi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Olası bir Meckel divertikülünün sebep olduğu karın ağrısının araştırılması amacıyla bölümümüze sevk edilen olgunun Tc- 99m perteknetat sintigrafisinde, batın içerisinde sağ böbrek medialinde fokal aktivite akümülasyonu ...
 • Çocukluk Çağı Göz Travmalarının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi 

  Küsbeci, Tuncay; Yiğit, Tayfun; Demirhan, Elif; Çatal, Çağkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Amaç: Göz travması şikayeti ile başvuran çocuk hastalara ait epidemiyolojik ve klinik özellikleri araştırmak. Gereç ve Yöntem: Ocak 2005- Eylül 2011 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Göz hastalıkları Kliniğine ...
 • Pupilla Çapının Optik Koherans Tomografi Ölçümü Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 

  Yavaş, Güliz Fatma; Saraç, Esin; Acar, Nergiz; Algül, Ufuk; Kazar, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, pupilla dilatasyonunun Optik Koherans Tomografisi (OKT) ile yapılan ölçümlerin kalitesine ve sonuçlarına etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya hastanemiz Göz polikliniğine başvuran, ...
 • Sağlık Çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı 

  Deveci, Süleyman Erhan; Deveci, Figen; Kırkıl, Gamze; Ulaş, Çağla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Giriş: Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarında Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) sıklığının saptanması ve etkili faktörlerle ilişkisinin araştırılmasıdır. Materyal ve metod: Kesitsel tipte olan bu araştırmaya toplam 266 ...
 • Posterior Fossa İntraaksiyel Tümörlerinin Retrospektif İncelenmesi 

  Sönmez, M. Akif; Tekiner, Ayhan; Bayar, M. Akif; Yılmaz, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Amaç ve yöntem: Bu çalışmada 2005-2010 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde intraaksiel posterior fossa tümörü tanısı ile yatırılıp cerrahi tedavi uygulanan 44 olgu ...
 • Torakotomi Geçiren Çocuklarda Epidural Fentanil ile Fentanil-Levobupivakain Kombinasyonunun Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması 

  Geze, Şükran; Karaca, Mesut; Çekiç, Bahanur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-09)
  Amaç: Retrospektif çalışmamızda torakotomi geçiren çocuklarda epidural fentanil ile fentanil-levobupivakain infüzyonlarının postoperatif analjezik etkinliği, hemodinamik ve yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ...

Daha Fazla