Güncel Gönderiler

 • Çocukluk Çağında Akciğer Tüberkülozu ve Yeniden Düzenlenmiş Tedavi Rejimleri 

  Güzel, Aygül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Tüberküloz çocuk hastalarda hala önemli bir sağlık sorunudur. Tüberküloz tedavisindeki temel amaç hastalığın tedavisini sağlamak, hastalığa bağlı geç bulguların önüne geçmek ve en önemlisi sağlıklı insanlara bulaştırıcılığı ...
 • Kalça Ağrısı ile Klinik Bulgu Veren Bir Primer Hiperparatiroidi Olgusu 

  Karaman, Aylin; Solak, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Primer hiperparatiroidizm, paratiroid glandlarından aşırı derecede parathormon salınımı ile giden ve en çok paratiroid adenomuna bağlı ortaya çıkan bir hastalıktır. Sıklıkla asemptomatik seyreden bu hastalık değişik ...
 • Anesthetic Management of a Patient with Beckwith-Wiedemann Syndrome 

  Bakı, Elif Doğan; Ünal, Ceyda; Kavrut Öztürk, Nilgün; Çelik, Mehmet Ümit; Karslı, Bilge (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Beckwith-Widemann Syndrome (BWS) occurs in the neonatal period at a frequency of approximately one in 13 700 live births. This syndrome consists of abnormalities, such as; macroglossia, omphalocele, visceromegaly, ...
 • Intra-Artiküler Arka Çapraz Bağ Gangliyon Kisti: Olgu Sunumu 

  Nas, Ömer Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Gangliyon kistleri etyolojisi bilinmeyen; jel kıvamında, visköz, sarımsı renkte sıvı içeren kistik lezyonlardır. Sıklıkla el, el bileği ve ayaklarda görülürler. Dizin intra-artiküler gangliyon kisti nadirdir ve arka ...
 • Uterus Adenosarkomu: Olgu Sunumu 

  Göktaş, Sevil; Yıldırım, Mustafa; Süren, Dinç; Tutuş, Birsel; Dilli, Utku Dönem; Yıldız, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Uterus adenosarkomları nadir görülen malignitelerdendir. Genelde postmenopozal dönemde görülmekte ve düşük malignite potansiyeli taşımaktadır. Malingnite potansiyeli düşük olmasına rağmen cerrahi tedavi sonrası ...
 • Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinde Depresyon, Anksiyete ve Stresle Başa Çıkma Tutumları 

  Şengül, Sevgi; Baykan, Hayriye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Amaç: Bu çalışma, zihinsel engelli çocuğu olan annelerin depresyon, anksiyete ve başa çıkma tutumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya zihinsel engelli çocuk anneleri arasından 50 ve ...
 • Lokalize Mide Kanseri Nedeniyle Adjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda p53 Ekspresyonun Prognostik Önemi 

  Öztürk, Duriye; Yıldırım, Mustafa; Duman, Evrim; Alikanoğlu, Arsenal Sezgin; Yıldırım, Ayşe; Yıldız, Mustafa; Sezer, Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Amaç: Günümüzde mide kanserinde postoperatif yaklaşımda standart tedavi 5FU bazlı kemoterapi ve eş zamanlı 45 Gy eksternal radyoterapidir. Bu tedavinin yüksek toksisite oranları hastaların büyük çoğunluğunun tedavisin-de ...
 • Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Suşlarının Tiplendirilmesi ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması 

  Öztürk, Tuba; Özseven, Ayşe Gül; Sesli Çetin, Emel; Kaya, Selçuk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Amaç: Bu çalışmada, kan kültürlerinden izole edilen Candida’ların tür düzeyinde tanımlanarak antifungal duyarlılıklarının araştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Toplam 36 farklı hastanın kan kültüründe üreyen ...
 • Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Vakalarının Değerlendirilmesi 

  Bükülmez, Ayşegül; Gürhan Tahta, Evrim; Şen, Tolga Altuğ; Alpay, Faruk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Amaç: Çocukluk çağı zehirlenmeleri acil servise başvuruların önemli nedenleri arasındadır. Bu çalışmada bölgemizde görülen çocukluk çağı zehirlenmelerinin epidemiyolojik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ...
 • Üniversite Hastanesinde Bulunan Hastaların Hastane Hizmetleri Hakkındaki Memnuniyet Düzeyleri 

  Şişe, Şengül; Altınel, Elif Cihan; Toksal, Mine (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-01)
  Amaç: Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversite Hastanesinin çeşitli birimlerinde hizmet alan hastaların hastanenin fiziki durumu ve ulaşımı, sekreterlik ve resmi işlemler ve poliklinik hizmetleri hakkında memnuniyet ...

Daha Fazla