Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • I. Kademede Müzik Derslerine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

  Şahin, Kartal; Aksüt, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu araştırmanın amacı ilköğretim I. Kademede Müzik dersine giren öğretmenlerin kendi formasyonlarına dayalı olarak müzik etkinliklerini algılamalarını, müzik etkinliklerinin uygulanmasına yönelik görüşlerini ve müzik ...
 • Sosyal Bilgiler Öğretiminde “Soru Sorma Metodu’’nun Önemi 

  Köken, Nevzat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
 • Havayolu İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 

  Küçükönal, Hatice; Korul, Vildan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine göre yönetilmesi çok daha zor ve karmaşık bir konudur. İnsan kaynağının iyi yönetilmesi planlı ve sistemli ...
 • Karamanlı Dönemi Şehnâme Yazarları ve Eserleri Üzerine 

  Çiftçioğlu, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Anadolu’da, şehnâme yazma geleneği, ilk olarak Türkiye Selçukluları Döneminde ortaya çıkmıştır. XIII. yüzyılın ilk yarısında, Emir Ahmet Kâni’î tarafından Selçuklular Şehnâmesi’nin te’lifi ile başlayan gelenek, zamanla ...
 • Tanımlamalarının Yansıttığı Biçimiyle Eğitim Teknolojisi Alanı 

  Reiser, Robert A. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu makalenin amacı; eğitim teknolojisi alanına ilişkin yapılan başlıca tanımların, alanda yaşanan değişmeleri nasıl yansıttığını incelemektir. Bu amaçla 1900-1994 arasında yapılan tanımlar incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. ...
 • Sivaslı ve Çevresinde Kır Konutları 

  Özav, Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Sivaslı Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde yer alan Uşak iline bağlı bir ilçe merkezidir. İlçedeki kır konutları zaman içerisinde önemli değişiklikler göstermiştir. Geçmiş yıllarda yapılan konutlarda doğal çevrenin ...
 • Yurt Dışında Tahsil Yapan Burslu Ermeni Asıllı Osmanlı Öğrencileri 

  Şişman, Adnan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
 • Eski ve Yeni Mantığın Kavşağında Ali Sedat 

  Ayık, Hasan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Ali Sedat, eski ve yeni mantığın kesiştiği bir noktada yaşamış ve her iki mantık anlayışına da eserlerinde yer vermiş bir mantıkçıdır. O, batıdan gelen bilimsel düşünce ile doğudaki geleneksel düşünceyi bir arada sentezlemeye ...
 • Türk Sosyolojisinde ‘Kırılma’ ya da Yeni Yönelim: 1940’lı Yıllar Örneği 

  Alver, Köksal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Türkiye’de 1940’lı yıllarda sosyolojide yeni bir yaklaşım kendini belli eder. Amerikan sosyolojisinden etkilenerek ampirik araştırmanın sosyolojide ağırlıklı olarak yer almasına çalışılmıştır. Niyazi Berkes ve Behice ...
 • Birleşmiş Milletler ve Barışın Korunması 

  Duran, Hasan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  BM, uluslararası siyasal sistemde yeralan devletlerin tamamına yakınını, gönüllülük esasına göre üye olarak bünyesinde barındırmaktadır. Amacı, uluslararası barış ve güvenliği korumak olan BM, uluslararası barış ve güvenliğin ...
 • Ahi Resul Zâviyesi ve Hisarcık’a Ait Belgeler 

  Güler, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Mahalli tarih çalışmaları bilhassa sosyal tarihçilik açısından son derece önemlidir. Büyük merkezlerden başlayarak kasabalar ve köylerin tarihi dokularını konu alan bu çalışmalar son yıllarda hayli fazlalaşmıştır. Bu ...
 • Dilenciler ve Dilencilik (Sosyolojik Bir Araştırma) 

  Vatandaş, Celalettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  “Dilenci” ve “dilencilik” toplumsal yaşamın değişmeyen, fakat ayrıntıda kalan özelliklerinden birisidir. Hemen herkesin haberdar olduğu bu olgu, çok farklı biçim ve içerikte açığa çıkabilmektedir. Burada temel soru “Dilenci ...
 • İktidar İlişkileri Açısından Bilim ve Sosyoloji 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu çalışmada, iktidar olgusuyla genelde bilim, özelde de sosyoloji arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalıştım. Modern bilim aracılığıyla üretilen bilimsel bilginin, iktidar elde etmede ve iktidarın meşruiyetini sağlamada ...
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu çalışmada, iktidar olgusuyla genelde bilim, özelde de sosyoloji arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalıştım. Modern bilim aracılığıyla üretilen bilimsel bilginin, iktidar elde etmede ve iktidarın meşruiyetini sağlamada ...
 • 1724-1727 İran Seferleri Sırasında Askeri Hazırlıklar ve Aksaklıklar 

  Yıldırım, Mehmet Zahit (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarında artık İran Devleti bir çözülmenin eşiğindedir. Bu sebeple komşu devletler bu çözülmeden faydalanmak istemişlerdir. Osmanlı Devleti de bu bağlamda İran'dan toprak elde etmek için ...
 • İktidar İlişkileri Açısından Bilim ve Sosyoloji 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu çalışmada, iktidar olgusuyla genelde bilim, özelde de sosyoloji arasındaki ilişkiyi çözümlemeye çalıştım. Modern bilim aracılığıyla üretilen bilimsel bilginin, iktidar elde etmede ve iktidarın meşruiyetini sağlamada ...
 • XX. Yüzyıl Başlarında Uşak’taki Fransız Müesseseleri 

  Şişman, Adnan; Tutsak, Sadiye; Çakmak, Biray (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  XIX. Yüzyıl sonlarıyla XX. Yüzyıl başlarında Uşak şehrinde Fransız sosyal ve kültürel müesseseleri açılmıştır. Fransız Katolik misyonerleri şehre dinî, siyâsî, iktisâdî ve kültürel amaçlarını gerçekleştirmek için gelmişlerdir. ...
 • Adalet Ağaoğlu'nun ”Yüksek Gerilim” ve ”Bi Sevmekten... Bi Ölümden” Adlı Kısa Öykülerinin Gösterge Bilimsel Bir İncelemesi 

  Uçan, Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Bu yazıda Adalet Ağaoğlu'nun "Yüksek Gerilim" ve ”Bi Sevmekten... Bi Ölmekten..." adlı birbirini bütünleyen iki ayrı öyküsü göstergebilimsel bir yöntemle değerlendirilmeye çalışılıyor. Zamana göğüs gerebilen, kalıcı öykünün ...
 • Tiyatro Edebiyatımıza Osmanlı Öncesi Türk Tarihinin Etkisi 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Konusunu tarihten alan edebî eserler, tarihçiler için vazgeçilmez bir malzemedir. Tarih ilmiyle uğraşanlar bu tip tahkiyeli eserlere toplumsal değişmeler ve tarih felsefesi açısından bakmalıdır. Toplumun siyasî, sosyal ve ...
 • Halk Edebiyatında Ali Şir Nevayî İle İlgili Yaratmalar 

  Türkmen, Fikret (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Nevayi, şöhretine uygun parlaklık ve zenginliklerle dolu bir devirde yaşamıştır. Ali Şir Nevayi’nin bütün hayatı ve başından geçen olaylar, halk arasında geniş yankı bulmuştur. Zamanla folklorlaşarak halk muhayyilesi ile ...

Daha Fazla