Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Descartes ve Rüya Argümanı Descartes and the Dream Argument 

  Kabadayı, Talip (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada, rüya argümanı olarak bilinen argümanın önemli noktalarını göz önüne serebilmek amacıyla René Descartes’ın Meditations on the First Philosophy adlı eserinde sunduğu Birinci Düşüncenin ilgili kısmı ele ...
 • Muhafazakar Siyasi Düşünce Kavramı Üzerine 

  Akkaş, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Muhafazakarlık kavramının tanımlanmasını güçleştiren iki temel neden vardır. Birincisi muhafazakarlıkla ilgili tanımlamalar genellikle geçmişin hikmetleri (wisdoms) üzerinden yapılmakta ve gelecek, geçmişin referansları ...
 • Bursalı Lâmi Çelebi’nin Münşeatından Seçilmiş Farsça Beyit ve Rubâiler 

  Ceylan, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Lâmî’i Çelebi’nin münşe’atı hakkında müstakil olarak, bilimsel ölçüler içerisinde bir araştırma bu güne kadar maalesef yapılmamıştır. Ancak Lâmî’i Çelebi’yi edebiyat dünyamıza tanıtıcı nitelikte bazı çalışmalara rastl ...
 • Desired and Portrayed Characteristics of Women in Modern Turkish Literature: 1960-1980 

  Gülendam, Ramazan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada, Türk kadınının 1960’tan 1980’e kadar Türk toplumundaki ve yazarların kaleminden çıkan edebî eserlerdeki (roman, hikaye ve oyunlardaki) yeri ele alınmıştır. Çalışmamız, bahsedilen yıllar arasında kadının ...
 • Cinsiyet Ayrımlı Atasözlerinde Kadın ve Erkek Kimliği 

  Küçük, Salim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Tasvirî nitelikteki bu araştırmada Türk atasözleri kadın ve erkek kimliği açısından incelenmiş mevcut atasözlerinden hareketle kadın ve erkek profili ortaya konulmuştur. Çalışmada atasözlerimizde kadın kavramı ve ...
 • Mehmet Âkif Ersoy’un Bir Şiirinde Karamsarlık ve Ümit 

  Sarı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Türk Edebiyatında yetişen büyük şâirlerden birisi Mehmet Âkif Ersoy’dur. O şâir, yazar, hatip ve aydın insan olduğu için büyüktür. O, “İstiklâl Marşı”nı ve “Çanakkale Şehitlerine” şiirini yazdığı için büyüktür. Onu asıl ...
 • Isparta ‘Şehri’nin Çevre Sorunları 

  Sargın, Sevil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Isparta’nın çevre sorunları, şehirde yaşayan insanlarla doğal çevrenin etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Doğal ortamı, yerküresini şekillendiren kayaçlar, sedimanlar, toprak, atmosfer, yerüstü ve yeraltı suları oluşturmaktadır. ...
 • Keban Çayı Havzasında (Elazığ) Doğal Ortam ve İnsan İlişkileri 

  Özdemir, Mehmet Ali; Sunkar, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Keban çayı havzası Elazığ’ın kuzeybatısında, 170 km2 alan kaplamaktadır. Havza arızalı bir topografyaya sahiptir. Geçmişte Keban Simli Kurşun işletmesinde yörenin meşe ormanları kullanılmıştır. Ayrıca yöre halkı için ...
 • Transporting Students Safely 

  Yücel, Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  The study deals with safety of student transportation. Features of transportation vehicle, tests for drivers, rules students should follow, and training programs to improve safety of transportation are summarized.
 • İlköğretim 1. Kademe Fen Bilgisi Deneylerinin Yapılma Düzeyleri: Afyon İli Örneği 

  Selek, Nurettin; Türkmen, Lütfullah; Yalçın, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu araştırmanın amacı, İlköğretim birinci kademede görev yapan 4 ve 5. sınıf öğretmenlerinin Fen Bilgisi Dersi ünitelerinde yer elan deney ve etkinliklerini yapma ve amaçlarına ulaşma düzeylerine ilişkin görüşlerini tespit ...
 • Öğretmenlerin İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Programında Yer Alan Anlama Becerileri ile İlgili Hedeflere Önem Verme Dereceleri ve Öğrencilerin Hedefleri Kazanım Düzeyleri 

  Yücel, Cemil; Akar, Cüneyt; Batur, Zekerya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışma; ilköğretim 8. sınıf öğretmenlerinin Türkçe programında yer alan hedeflere ne derecede önem verdiklerine ve öğrencilerin bu hedefleri ne düzeyde kazanabildiklerine yönelik görüşlerini ortaya koymak amacıyla ...
 • Çağcıl Bir Eğitim Problemi: Ergen Gebeliği 

  Yücel, Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada bir sosyal problem olarak eğitim sistemini etkileyebilecek ergen gebeliğini ortaya çıkaran faktörler ele alınmıştır. Çalışma ergen gebeliğini etkileyen olası sebepleri irdelemektedir.
 • The Internet in Education 

  Acun, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  This paper is aimed at discussing some issues surrounding the use of the Internet in education. Educating people effectively and appropriately is a major issue in the modern world. In order to achive a high level of ...
 • İlköğretim Öğrencilerinin Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları 

  Türkmen, Lütfullah; Dikmenli, Musa; Çardak, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin “bitki” kavramı ile ilgili alternatif kavramlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2., 4. ve 6. sınıflarda öğrenim gören toplam 60 öğrenci ile özel bir odada yaklaşık ...
 • Afyonkarahisar’da Millet Mekteplerinin Açılışı ve Afyonkarahisar Basınına Yansımaları 

  Metin, Barış (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Harf inkılâbının gerçekleşmesinin ardından ilk aşamada yeni Türk harflerini en kısa zamanda, mümkün mertebe en fazla vatandaşa öğretebilmek gayesiyle Millet Mektepleri açılmıştır. Millet mektepleri; açılış tarihi olan ...
 • Milli Mücadele Yıllarında Ankara Hükümeti’nin İlmiye Medreselerini Canlandırma Çabası 

  Tutsak, Sadiye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Osmanlı Devleti’nde köklü bir eğitim müessesi olan medreseler, XX. yüzyılın başlarında II.Meşrutiyet devrinde devlet eliyle ıslah çalışmalarına başlanmıştır. Bu teşebbüslerde başarılı olunamadığından, 1921 yılında neşredilen ...
 • Osmanlı Öğrencilerinin Paris’te Tahsil Yaptıkları Mısır ve Ermeni Mektepleri 

  Şişman, Adnan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  XIX. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Sisteminde Batı’dan mülhem yenilik harekelerine devam edildiği görülmektedir. Bu konuda Avrupa’ya özellikle Fransa’ya öğrenci gönderilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Osmanlı Devleti tebaasından ...
 • Osmanlı Eğitim Sisteminde Batılılaşma 

  Karataş, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yolu ile istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim sistemini oluşturan temel ilkeler düşünüldüğünde ve sistemin işleyiş düzenine bakıldığında eğitim ...
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 

  Yapıcı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada; sürdürülebilir kalkınma olgusu tartışılmaktadır. Ancak; bu tartışma, eksik bırakıldığı düşünülen bir çerçevede yapılmaktadır. Bu ihmal edildiği düşünülen olgu eğitimdir. Çalışmada; sürdürülebilir kalkınmada ...
 • Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü 

  Aydoğan, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Okulda yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinde ve öğrencilerin yüksek başarı göstermesinde önemli olan öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimdir. Öğretmen ve öğrencinin birbirlerini tüm yönleri ile tanıması, öğretmenin ...

Daha Fazla