Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • XVIII. YY’ın İkinci Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri (1774-1779) 

  Ateş, Abdurrahman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmada, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı-İran ilişkileri (1774-1779) ele alınarak, kaynakların verdiği bilgiler nispetinde bazı değerlendirmeler yapılmaya çalışılmıştır. Konumuzun ana mihveri çerçevesinde ...
 • Türkiye’de Sağlık Kurumlarının Performans Analizi: Bir VZA Uygulaması 

  Temür, Yusuf; Bakırcı, Fehim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Türkiye’de sağlık politikaları geliştirmek, uygulamak ve sağlık hizmetleri sunmak resmi olarak Sağlık BakanlığTnın görevidir. Sağlık hizmetleri kaynaklarının ülke genelinde dengeli dağılımı, etkili ve verimli kullanımı ...
 • Kamu Bankalarının Finansal Etkinliği 

  Özgür, Ersan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Globalleşme sürecinde liberal ekonominin giderek ağırlık kazanması ile birlikte özelleştirme çalışmaları üzerinde daha çok durulmaktadır. Aktif büyüklüğü açısından kamu bankalarının payı 2007 yılı itibariyle %28’dir. Kamu ...
 • Çalışma Ortamındaki Statü Farklılıklarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi 

  Karahan, Atila (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarının artırılmasında iş motivasyonu önemli bir unsurdur. İş motivasyonunun artırılması da çalışanların iş tatmin düzeyleri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle çalışanların iş ...
 • Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi: Afyonkarahisar'da Bir Araştırma 

  Ağca, Veysel; Kandemir, Tuğrul (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren aile işletmelerindeki iç girişimcilik davranışları, dışsal çevre faktörleri ve işletme performansı arasındaki ilişkileri incelemektedir. Çok ...
 • Doğumunun 150. Yılında Eugene Ysave ve Kemancıların Vazgeçilmezi Solo Keman Sonatları 

  Ege, Gülen (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmada hem yaşadığı dönemdeki hem de günümüzdeki kemancıları etkileyen kemancı ve besteci Eugene Ysaye’nin yaşamı, kemanın sanatçının yaşamındaki yeri, toplumsal konulara tepkileri ve keman repertuvarında büyük ...
 • “Sis” “Siste Söyleniş” ve “Sonuç” Şiirleri Çerçevesinde Üç Şair: Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Baudelaire 

  Uçan, Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Fransa’da modern şiirin temellerinde C.Baudelaire vardır. Edebiyat tarihçiliğine bir disiplin getiren G.Lanson Baudelaire’i bir ırmağa benzetir. Baudelaire, aynı zamanda sanayi devrimi sonrası oluşan modern dünyanın ressamıdır. ...
 • Gelişimini Tamamlamış Kıyı Turizmine Marmaris (MUĞLA) Örneği 

  Kafalı Yılmaz, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Türkiye’nin güneybatısında yer alan Marmaris, ülkemizin önemli tatil beldelerinden biridir. Marmaris’in iklim ve doğal güzellikleri, turizmi teşvik eden en önemli avantajlarıdır. Bu nedenle 1960’lı yıllardan itibaren, turizm ...
 • I. TBMM Hükümeti Döneminde İsmail Fazıl Paşa'nın Nafia Vekilliği Görevi (1920–1921) 

  Türkmen, İsmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmada genel itibariyle, İsmail Fazıl Paşa’nın Birinci Meclis’teki siyasî faaliyetleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemine ve modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin ...
 • Que Ülkesi ve Yeni Asur Devlet'nin Anadolu Politikası Bakımından Önemi 

  Kurt, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Antik çağda Ovalık Kilikya denilen Adana ve çevresi (Çukurova), Asur kaynaklarında Que olarak adlandırılmıştır. Yeni Asur Devleti’nin çok değişik amaçlar ve stratejiler içeren kuzey yayılım politikasının nihaî hedefi, bir ...
 • Cumhuriyet Türkiyesi’nin Tamamlanması Gereken Bir Projesi: Afyon-Antalya Demiryolu Hattı İnşaatı 

  Ortak, Şaban (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Demiryolu en ucuz ve en güvenli ulaşım araçlarından birisidir. XIX. yüzyılın ilk yansında kullanılmaya başlanan demiryolu, Osmanlı Devleti’nde de yaygınlaşmaya başlamıştır. Ekonomik sıkıntıları nedeniyle Osmanlı Devleti ...
 • XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Menzil Teşkilatı ve Karahisar-ı Sahib Menzilleri 

  Güneş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Osmanlı Devletinde, merkezi yönetimin tesis edilmesi anlayışının bir neticesi olarak, divandan çıkan emirlerin zamanında taşraya ulaştırılması son derece önemli bir husus idi. Bu sebeple emir ve fermanların vaktinde istenilen ...
 • A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United States 

  Köseman, Zennure (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Bu makalede, farklı Avrupalı toplulukların ve Türklerin Amerika’daki etnik kimliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada, farklı dönemlerde Amerika’ya göç eden göçmenlerin farklı davranışlar sergiledikleri görülmüştür. ...
 • Osmanlı Modernleşmesinde Cemaat-Toplum Yapılaşması: Yeni Osmanlı Düşüncesi Örneği 

  Yıldırım, Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Türk Modernleşmesini Mardin’in tanımında olduğu gibi “tam bir ulus-devlete geçiş süreci” olarak kavramsallaştırırsak, Osmanlı reformcularının ana hedefinin uluslaşma sürecinin kurumsal koşullarını yaratmak olduğu ...
 • Büyük Taarruz’da Türk Topçusu 

  Yaşar, Selman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz sonucunda kazanılan Dumlupınar Zaferi ile Türk Milleti tüm dünyaya Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu ve sonsuza dek böyle kalacağını ispat etmiştir. Bu zaferin kazanılmasında ...
 • Büyük Taarruz'da Türk Süvarisi 

  Yaşar, Selman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Büyük Taarruz sonrasında kazandığımız Başkumandan Zaferi Türk Milleti’nin var olma savaşını kazandığı bir zaferdir. Bu zaferle Türk Milleti hiçbir zaman esaret altına alınamayacağını ...
 • Büyük Taarruz ve Sonrasında Yapılan Savaşlarda Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 

  Ortak, Şaban; Gazel, Ahmet Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinden sonra Türk Milleti’nin anavatanı saydığı Anadolu da işgale uğramıştır. Türk Milleti bağımsız yaşamak için birçok cephede güçlü devletlerle mücadele etmiştir. ...
 • 30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı 

  Türkmen, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Büyük Taarruz’un Afyonkarahisar halkı ve Türk Milleti için önemi büyüktür. Türk milleti bu zaferle bir destan yazmış, kurtuluşunu ilan etmiştir. Kuşkusuz bu zafere giden yolda bir çok acılar yaşanmış ve bu acılar sazla, ...
 • Türk Tiyatrosunda Büyük Taarruz 

  Kaygana, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Cumhuriyet Türkiye’sinin kültürel arka planında Millî Mücadele’nin ve Büyük Taarruz’un önemli bir yeri vardır. Yeni kurulan Türk devletinin kültür politikalarını belirleyen düşüncelerin başında imparatorluk sonrası için ...
 • Büyük Taarruz Öncesi Afyonkarahisar'da Yunan Mezalimi 

  Şahin, Naci (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Yunanlılar Anadolu’ya, kalıcı olmak için gelmişlerdir. Bu bakımdan kendilerine engel olarak gördükleri Türk halkını bütünüyle bölgeden atmak ve yok etmek faaliyeti takip etmişlerdir. Yakılıp yıkılan yerleşim merkezleri ...

Daha Fazla