Güncel Gönderiler

 • Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Profilleri 

  Yapıcı, Şenay (IŞIK) (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Sınıf öğretmenlerinin dışadönük/içedönük, duyumsama/sezgisellik, düşünme/hissetme ve yargılama/algılama boyutlarıyla ilgili kişilik profillerini belirlemek amacıyla, Uşak il merkezinde 1998-99 öğretim yılında görev yapan ...
 • Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin Değerlendirilmesi 

  Ulukan, Cemil; Baraz, Barış (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  İnternet üzerinden uzaktan eğitim veren kuruluşların sayısı son yıllarda hızla artmaya başlamıştır. Bu tür kuruluşların web siteleri aracılığıyla sunmuş oldukları bilgilerin niteliği, niceliği ve düzenlenmesiyle ilgili ...
 • Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 

  Türkmen, Lütfullah; Yalçın, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Bilimin ne olduğu dün olduğu gibi bugün de bir çok bilim adamı, felsefeci ve eğitimci tarafından tartışılmaktadır. Son yıllardaki genel konsensus ise bilimin insan oğlu tarafından evreni açıklamaya çalışan bir aktivite ...
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

  Şakar, Nurhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında 28.02.2000 tarihinde İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü imzalanmıştır. Türkiye’de öğretmen yetiştirme görevini üstlenen eğitim fakülteleri, sistemin ...
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Düşünceler 

  Özav, Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılanma ile birlikte, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında da değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programına yan alan olarak Türkçe ...
 • Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı ve Afyon Örneği 

  Yılmaz, Özer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Geleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan bu kirlilik ve amaç dışı kullanımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Kentleşme ...
 • Castanea Sativa’nın ( Kestane) Afyon’da Yayılışı 

  Yılmaz, Fatma Kafalı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Kestane (Castanea sativa) kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaç türlerinden biridir. Türkiye’de yaygın olarak Karadeniz sahil kuşağı boyunca yayılış gösterir. Ancak dar alanlı olarak son derece seyrek ve dağınık bir ...
 • Modern Birey ve Katılım 

  Özkul, M. Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Sanayi toplumunun örgütlenme biçimi, modern insanın yabancılaşmasında ve siyasal karar sürecine katılamamasında önemli bir faktördür. Modern örgüt kuramlarının etkisiyle, kararda etkili olmak bir uzmanlaşma sorunu haline ...
 • Anadoluculuk ve Hilmi Ziya Ülken 

  Alver, Köksal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Anadoluculuk, 20. Yüzyıl başlarında dönemin şartlarının sonucunda aydınlarca benimsenen yeni bir kimlik ve ideolojidir. Bu ideolojiyi çok sayıda ve farklı anlayıştaki aydınlar savunmuştur. Bu aydınlar arasında Hilmi Ziya ...
 • Tarihsel Gelişim Sürecinde Kent Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım 

  Karakaş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Günümüzün en önemli gelişmelerinden biri olan kent ve kentleşme, insanın gelişimini etkileyen en önemli etkenlerden biridir. Bu önemine rağmen kent ve kentsel yaşam, kent kuramcılarının büyük çoğunluğu tarafından sınırlı ...
 • XIX. Yüzyılın Ortalarında Afyonkarahisar Kazâsı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1840-1850) 

  Şahin, Gürsoy (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Osmanlı Devleti’nde modernleşme süreci XVIII. y.y.’dan itibaren başlamıştır. Bu bağlamda 1839 senesinde ilan edilen “Tanzimat Fermanı” Osmanlı Devleti’nde önemli bir medeniyet tercihi kabul edilebilir. Bu çalışmada, adı ...
 • 1822-1830 Yılları Arasında Afyon’da İlmiye Sınıfına Mensup Yöneticiler 

  Güneş, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  1822-1830’da Afyon’da kadı, naib, müftü ve nakibü’l-eşraf kaim-i makamları, Afyon’un idari yapısı içerisinde önemli rol oynayan ilmiye mensubu görevlilerdi. Bu dönemde bir çok müessesede olduğu gibi bu müesseselerde de ...
 • 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1841 Londra Sözleşmesine Kadar Boğazlar Meselesi 

  Dördüncü, Muharrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul’un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine almıştı. Karadeniz çevresinin tamamen fethedilmesiyle İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tek taraflı egemenlik hakkını ...
 • Türk Devlet Felsefesi Açısından Kök Türk Devleti’nin Dış Politikası 

  Cihan, Cihat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Asya’da kurulan İslâm öncesi Türk devletleri kendi coğrafyalarına ve insan unsuruna göre bir devlet felsefesi geliştirmişlerdir. İç hakimiyet alanında halkı birleştirme, düzene kavuşturma ve ekonomik istikrar, dış hakimiyet ...
 • Türkiye Selçuklularında Kültürel Hayat (Mevlâna’nın Fihi Mâfih ve Mesnevi’sine Göre) 

  Özbek, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  XIII. yy. da Anadolu’nun siyasi ve kültürel hayatı gözden geçirildiğinde fevkalade önemli hadiseler, yeni siyasi oluşumlar karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkan Moğol istilası Anadolu’nun siyasi coğrafyasını altüst ...
 • Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtînde 1578-1579 Trans-Kafkas Seferine Dair Eleştirileri ve Bunların Tarihi Önemi 

  Eravcı, H.Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Gelibolulu Mustafa ‘Âlî’nin Nushatü’s-Selâtîni Lala Mustafa Paşa liderliğindeki Trans-Kafkas seferne dair çok önemli bilgilere sahip olmasına rağmen, hala Osmanlı-Safevi çatışması(1578-79) üzerine çalışma yapan yakın dönem ...
 • Karahisar-I Sahip’te İngiliz Siyasî Temsilciliği Tercümanı Ermeni Hem’e Tepkiler ve Ermeni Meselesine Politik Yaklaşım 

  Turan, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Bugün yeniden gündeme getirilen Ermeni iddialarının yanında Batılı devletlerin ve Amerika’nın bu iddialar karşısında takındıkları tavrın ve takip ettikleri politikaların tarihi sebepleri vardır. Meselenin ortaya çıkışında ...
 • Ömer Seyfettin’de Millî Kimlik 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Bazı sosyologlar devletlerin oluşumunda milletlerden ziyade milliyetçiliğin etkili olduğu görüşündedirler. XVIII. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan milliyetçilik bir siyasî ideoloji ve toplumsal hareket türü olduğu ...

Daha Fazla