Güncel Gönderiler

 • Osmanlı Eğitim Sisteminde Batılılaşma 

  Karataş, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yolu ile istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Eğitim sistemini oluşturan temel ilkeler düşünüldüğünde ve sistemin işleyiş düzenine bakıldığında eğitim ...
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 

  Yapıcı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada; sürdürülebilir kalkınma olgusu tartışılmaktadır. Ancak; bu tartışma, eksik bırakıldığı düşünülen bir çerçevede yapılmaktadır. Bu ihmal edildiği düşünülen olgu eğitimdir. Çalışmada; sürdürülebilir kalkınmada ...
 • Öğretim Ortamında Düşüncenin Gücü 

  Aydoğan, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Okulda yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinde ve öğrencilerin yüksek başarı göstermesinde önemli olan öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişimdir. Öğretmen ve öğrencinin birbirlerini tüm yönleri ile tanıması, öğretmenin ...
 • Ankara’da Oraj Türleri ve Yıl İçindeki Dağılışları 

  Özdemir, M. Ali; Bozyurt, Okan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Ankara, İç Anadolu bölgesinde orajların en sık görüldüğü yerlerdendir. Bu bölgede, ilkbahar sonu yaz başları olan mayıs-haziran döneminde genellikle öğleden sonraları görülen ve halk arasında kırkikindi yağmurları adı ...
 • Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinin Pedagojik Formasyon Anlayışı 

  Şanal, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin pedagojik formasyon anlayışının nasıl ve hangi yönde gelişmeye başladığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle Tanzimat dönemi ile birlikte bilim haline gelen Eğitim ...
 • Doğu Anadolu Fay Zonunda (Karlıova-Türkoğlu Arasında) Akarsu Ötelenmelerinin Tektonik Verilerle Karşılaştırılması 

  Özdemir, Mehmet Ali; İnceöz, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Doğu Anadolu Fay Zonu Türkiye'nin doğusunda Güneydoğu Torosları ve bu dağlar arasındaki çöküntü ovalarını yaklaşık KD-GB doğrultusunda kesen, sol yanal, doğrultu atımlı, aktif bir fay zonudur. Fay sistemi farklı ...
 • Lise Müdür Yardımcıları Üzerine Literatür Taraması 

  Çelikten, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  This review of the literature summarizes the extant of information pertinent to this study and provides information about the assistant principalship. The researcher has examined the literature and found the many and ...
 • XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisar'da Eşkıyalık Hareketleri 

  Şahin, Gürsoy (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Afyonkarahisâr şehri, XVII. yüzyılın sonlarında Anadolu Eyaletine bağlı bir sancak merkezidir. Şehir, Batı Anadolu’da yolların kesişme noktasında olmasından dolayı eskiden beri insanları kendisine çekmiştir. XVII. yüzyıl ...
 • School Climate and Its Effects on High School Teachers in Different Teaching Categories 

  Günbayı, İlhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Every educational organization has a climate that distinguishes it from other schools and influences behavior and feel of teachers and students for that school. Climate is the perceived subjective effects of the formal ...
 • Entelektüel İmgesi Üzerine 

  Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Entelektüel dinamik ve devingen imgesini sosyal bilimler alanına ait olmasına borçludur. Dolayısıyla entelektüeli eksiksiz ve bütünlüklü bir biçimde ele almak güçtür. Buna karşın onun tarihsel ve etimolojik anlamları içerisinde ...
 • Toplumsal Bir Değer Olarak “Yardımlaşma” ve Dilenciler 

  Vatandaş, Celalettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Yardımseverlik, önemli ve yaygın bir toplumsal değerdir. Toplumsal hayatta karşılaşılan ve çözümünde zorlanılan problemler, yardımlaşma yoluyla kolaylıkla çözülür. İnsanlar çok farklı konularda birilerine yardım edebilirler. ...
 • Post-Modern Çözülüş ve Sağlık 

  Cirhinlioğlu, Zafer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Günümüzde birey sağlığınız korunması anayasalarca teminat altına alınmıştır. Hemen hemen her ülkede yasal olarak bireylere sağlıklı bir çevrede yaşayacaklarına, eğer her hangi bir sağlık sorunu ile karşılaşırlarsa devletin ...
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Giresun ile Çevresindeki Madenler ve Maden İşletmeciliği 

  Karaman, Oktay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Madenler devletlerin kalkınmasında en öncelikli unsurlardan birisidir. Tarihin ilk zamanlarından günümüze kadar dünyada, yer altı zenginliklerini elde etme mücadelesi yaşanmıştır. Osmanlı Devleti geniş coğrafyası ...
 • Sınır Çizgileri: Soykırım Çalışmalarında Yerli Halklar 

  Bischoping, Katherine; Fingerhut, Natalie (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Yerli halkların soykırıma ilişkin deneyimleri, karşılaştırmalı soykırım araştırmaları çerçevesinin dışında bırakıla gelmektedir. İlk olarak bu dışlamanın kavramsal nedenleri tartışılacaktır. Soykırım tanımlamaları, soykırım ...
 • Ermenistan ve Ermeni Diasporasında Türkçe Türkiyede Ermenice 

  Kutalmış, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu çalışmada Ermenistan ve Ermeni Diasporasında Türkçe ve Türkiye’deki Ermenice çalışmalar üzerinedir. Anadolu’daki Selçuklu Ermenileri ile Kırımdaki Kıpçak Ermenileri arasındaki ilişkiler, Osmanlı devletindeki Türk ...
 • Masallarda Dış Can (Canın Beden Dışında Saklanması) 

  Sever, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Henüz soyut düşünme seviyesi zayıf olan ilkel insan,soyut kavramları maddî bir şekle büründürme, onları belli bir şekilde algılama ve yansıtma ihtiyacı duymuştur. Her varlığın bedeninden ayrı bir canı bulunduğu en ...
 • Adalet Ağaoğlu'nun “Yüksek Gerilim” ve “Bi Sevmekten... Bi Ölümden” Adlı Kısa Öykülerinin Göstergebilimsel Bir İncelemesi 

  Uçan, Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Bu yazıda Adalet Ağaoğlu'nun “Yüksek Gerilim” ve “Bi Sevmekten... Bi Ölmekten...” adlı birbirini bütünleyen iki ayrı öyküsü göstergebilimsel bir yöntemle değerlendirilmeye çalışılıyor. Zamana göğüs gerebilen, kalıcı öykünün ...
 • Tahkiyeli Eserlerde “Model Şahıs” Meselesi ve Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Model Şahıslar Üzerine Bir İnceleme 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Ömer Seyfettin’in hikâyelerindeki şahıs kadrosu içinde, yaşayış, davranış, ideal ve uygulamalarıyla öncelikle kendi devrine ve daha sonraki döneme model teşkil edebilme özelliği gösteren kahramanlar vardır. Birçok yönüyle ...
 • Makedonya ve Kosova Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Ünlü Olayları 

  Boz, Erdoğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
  Makedonya-Kosova Türk ağızları, öteden beri Türkologların dikkatini çekmiş ve Kowalski’den bu yana üzerinde bir çok çalışma yapılmıştır. Genel olarak Türkiye Türkçesi ağızlarıyla benzerlik gösteren bölge ağızları, özellikle ...

Daha Fazla