Güncel Gönderiler

 • İşgücü Birikim Süreci: Fabrika İşçiliğinin Oluşumu 

  Güzel, Serkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Sosyal bilimcilerin temel ilgi alanları olan sanayi devrimi genelde fabrikalaşma üzerine odaklanır. Sanayi devriminden en çok etkilenen iş-güç biçimlerinden bir tanesi de çiftçilik olduğu için sosyolojik çalışmalarda ...
 • İş Ahlâkı: Kuramsal Bir Yaklaşım 

  İlhan, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Maksimum kâra odaklanan kimi firmaların kural tanımaz uygulamalarına bağlı olarak toplumun/tüketicilerin, çalışanların ve çevrenin zarar görmesi iş yaşamının ahlâki ilkeler temelinde yapılandırılması gereksinimini ...
 • Postmodernite ve Ulus Devlet 

  Akça, Gürsoy (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Dinsel ve metafiziksel geleneklerin bütüncül yaklaşımlarının aşılmasıyla, modern toplumlar, bilimsel nesnellik, ahlak ve yasalarda evrensellik ve sanatta özerklik gibi nosyonlar üzerine kurulmuşlardır. Kapitalizm, ...
 • Ceza Veya Kriminal Yaptırımın Suç Oranları Üzerindeki Caydırıcı Etkisi 

  Kızmaz, Zahir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Bu çalışma, kuramsal açıdan ceza/cezalandırma ve suç ilişkisini konu edinmektedir. Bu çerçevede makale, cezalandırmanın suç oranları üzerindeki işlevi üzerinde odaklaşarak, ceza yaptırımlarının bireyleri suç işlemekten ...
 • Kartografik Veriler ile Orta Çağ Karanlığında Aydınlık Coğrafya ve Çevresel Gezi Gözlem Çalışmaları 

  İlgar, Rüştü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  “Ortaçağ Coğrafya bilimi açısından da karanlık dönemdir” şeklinde yapılan değerlendirmelerin, gerçek dışı olduğu bir gerçektir. Bu dönemde çevreyi inceleyen çok sayıda gözlem yapılmıştır. Bazı gezginlerin eserlerinde, ...
 • Türkiye’de Geleneksel Kırsal Konut Planlarında Göçebe Türk Kültürü İzleri 

  Köse, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Konutlar yapı malzemesi, şekil ve plan bakımından bir yerden diğerine değiştiği için coğrafyanın ilgi alanını içindedir. Konut, kültürün peyzaj üzerinde görünen en somut yansımasıdır. Konut tasarımı kültürel tutumu ...
 • Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma 

  Terzi, Ali Rıza (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Bilimsel epistemolojik inançlar, bireylerin bilimin ne olduğu, özellikleri ve yöntemlerine ilişkin felsefi anlayışlarını yansıtmaktadır. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi ...
 • Bolvadin Kenti’nin Gelişiminde Coğrafî Koşulların Rolü 

  Özdemir, Mehmet Ali; Günay, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Kentlerin kurulması ve gelişiminde, fiziki ve beşeri faktörler önemli rol oynar. Fiziki faktörler, ortaya çıkardıkları doğal ortam ile kentin gelişimini sağlarken, beşeri faktörler de bu sahayı işleyerek ve biçimlendirerek ...
 • Buluş Yoluyla Öğretimin Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi 

  Ocak, Gürbüz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Bu çalışmanın amacı, ilköğretim dördüncü sınıf Türkçe dersinde, yapılandırılmış buluş yoluyla öğretimin öğrenmede kalıcılığa etkisi incelenmek istenmiştir. Bu araştırma, 2004–2005 öğretim yılı birinci döneminde Erzurum ...
 • Sandıklı İlçesi’nde Nüfusun Gelişimi 

  Özav, Lütfi; Yasak, Üzeyir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü sınırları içerisinde yer alan Sandıklı ilçesi yönetim bakımından Afyon iline bağlıdır. İlçede ilk belediye teşkilatı 1869’da kurulmuştur. Sandıklı’da Cumhuriyet sonrası dönemde idarî ...
 • Makedonya Sorunu ve Çete Faliyetleri 

  Altıntaş, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Tarih boyunca Avrupa’nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar’da çözülmesi zor bir sorun yumağı haline gelmiş durumdadır. Bölgesel ve kültürel farklılıklara ve bölünmüş siyasî yapılara rağmen bu ...
 • Dinlerin Buluştuğu Nokta: Anadolu 

  Memiş, Ekrem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Anadolu, en eski medeniyet merkezlerinden biridir. Anadolu toprakları, tek tanrılı dinlerin doğduğu mekân olmasa da, tek tanrılı dinlerin yayılma alanı bulduğu ve birbirleriyle temasa geçtiği topraklardır. Bu buluşmanın ...
 • The Nature of the Quest 

  Madran, Cumhur Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  The present analysis is intended to shed some light on the quest pattern, which is a mythological journey and which has been used by many writers in different periods. The boundary of the study is confined to the function ...
 • 12 Temmuz Beyannamesi’nin Türk Siyasi Tarihindeki Yeri ve Önemi 

  Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  DP kurulduktan sonra bir süre iktidar partisinin hoşgörüsüyle karşılaşsa da, belediye seçimlerini boykot etmesi ve umulanın üzerinde bir örgütlenme başarısı göstermesi üzerine iktidar partisinin ona karşı tutumu giderek ...
 • Bir Tedavi Bitkisi Olarak Gül’ün Divan Şiirindeki Görünümleri 

  Özkan, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Bu makalede, eski tıp anlayışından söz edilmiş ve gül’ün, ondan elde edilen çeşitli maddelerin hekimlikteki kullanımları üzerinde durulmuştur. Tıbbî alandaki bu pratiklerin şiirlere yansımaları ve şiirlerde birer mazmun ve ...
 • Anadolu’da Nevruz Kutlamaları ve Emirdağ-Karacalar Örneği 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Anadolu’nun tamamında görülen Nevruz kutlama geleneği, bazı bölgelerde daha canlıdır. Nevruz, Anadolu’da toprakla ve inançla birleştirilmiştir. Nevruz’un muhtelif mezhep ve meşreplere göre farklı algılandığı da görülür. ...
 • Klasik Türk Şiirinde Nevruzun İşlenişi 

  Aypay, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
  Nevruz bahar mevsimi ile başlaması sebebiyle toplum hayatı, eğlence kültürü ve şiir dünyasında (divan şiirinde) genişçe işlenmiş bir konudur. Kışın bitip baharın başlaması ile tabiatın canlanması, geniş kitleler tarafından ...

Daha Fazla