Güncel Gönderiler

 • The ‘Transatlantic Rift’: How Did the Security Perception Change Between Europe and the United States? 

  Ongür, Hakan Övünç (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  In this article, the dramatic shift occurred in the aftermath of the Cold War within the European security perception and the consequences of the rupture from the American-oriented security understanding will be handled. ...
 • Elazığ’da Kurtlar Vadisi Dizisinin Alımlanması 

  Kula Demir, Nesrin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Bu makale, Kurtlar Vadisi dizisinin izleyiciler tarafından bu kadar çok izlenmesinin ardındaki nedenleri araştırmayı hedeflemektedir. Niteliksel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat ve katılımcı gözlem ...
 • Ebeveynlerin Televizyon Reklam İçeriklerinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Etik Açıdan Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma 

  Karaca, Yusuf; Pekyaman, Asuman; Güney, Hatice (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Reklamlar satışları artırma ve hedef kitlenin firma ve ürünleri lehine olumlu davranışta bulunması amacı ile yapılır. Bununla beraber reklamlar hazırlanırken bazı ilkeleri de göz önünde tutmak gerekir. Özellikle ...
 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

  Özbek, Ramazan; Kahyaoğlu, Mustafa; Özgen, Nurettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, Öğretmenlik mesleğine olan görüşlerinin incelenmesidir. Öğretmen adaylarının görüşleri kişisel, ekonomik ve sosyal özellikler bakımından incelenmiştir. Araştırma iki ...
 • Türkiye Türkçesinde Cümlede Tümleçler Üzerine 

  Akın, Cüneyt (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Çalışmamızda, Türkiye Türkçesinde cümlede tümleç türlerini “nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci” olarak dört ana başlık altında inceledik. “Nesne”yi, fiilin tesir ettiği şeyi gösteren cümle ögesi; “dolaylı ...
 • Oryantalizm Üzerine Notlar 

  Çoruk, Ali Şükrü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Edward Said’in 1978 yılında neşrettiği Oryantalizm adlı eseri Sosyal Bilimlerde etkisi bugün de devam eden tartışmalara yol açmıştır. Said, Batı’da yapılan şarkiyat çalışmalarının masum bir bilgiden ziyade Batı’nın Doğu ...
 • Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları 

  Demir, Celal; Yapıcı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Ana dili olarak “Türkçenin öğretimi”, bir yönü ile bir eğitimbilim alanı, bir yönü ile de Türkçe bilim alanıdır. Bu iki alanın etkili ve etkileşimli bir birlikteliği ile Türkçe öğretiminin anlamlı ve işlevsel bir ...
 • Antikçağ’da Zırhlı Savaş Makineleri: Assur Ordusunda Tank 

  Pullu, Selim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Zırhlı savaş arabalarının savaş alanlarındaki önemi kuşku götürmeyecek oranda büyüktür. Günümüzdeki anlamıyla zırhlı savaş arabaları, I. Dünya Savaşından itibaren kullanılmıştır, ancak en büyük teknolojik ve stratejik ...
 • Siyasetnâme Özellikleri Açısından Râhatü’s-Sudûr’un Değerlendirmesi 

  Özbek, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  İnsanlar tarihin ilk çağlarından itibaren çeşitli şartların gereği olarak toplu halde yaşamaya mecbur olmuşlardır. Bu durum ise bireyin toplumla olan münasebetlerini tanzim ederek, karşılıklı hak ve hukuk çizgilerinin kesin ...
 • Atatürk’ün Azınlıklar Bağlamında Ermeni Sorununa Yaklaşımı Üzerine Bir Tetkik 

  Şahin, Naci (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği ve gerekse balkanlardaki azınlıklar ile birlikte yaşadığı dönem onun siyasal birikiminin oluşmasına vesile olmuştur. Azınlık ve azınlık kültürü ile teması bu ayrıcalıklı ...
 • Mısır’da İngiliz Sömürgecilik Anlayışı: Cromer Örneği (1883 - 1907) 

  Yaramış, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Cromer odaklı bu çalışma, 1883 ile 1907 yılları arasında Mısır’daki İngiliz sömürgeciliğinin bazı yorumlarını sunar. Cromer’in Mısır’daki vazifesi, işgalin Mısır’da devam ettirilmesi anlamına gelen İngiliz resmi sömürgecilik ...
 • 1150/1737 Osmanlı-İsveç Ticaret Anlaşması 

  Güler, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  XV. asrın ortalarından itibaren dünya sahnesinde güçlü bir devlet olarak yer alan Osmanlı Devleti, komşuları ve uzaktaki devletlerle birçok ticaret anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmaların çoğu o zamanki dünyanın önemli ...
 • Post-Cartesian Idea Of Philosophy Between Representation and Movement 

  Deniz, Şefik (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  İlk Grek düşüncesinden günümüze değin felsefi düşünce, varlık kavramı ile zamansal dünyayı birlikte açıklamakta güçlük yaşamıştır. Sürekli olan ile değişen hep birbirine çelişik olarak görülmüştür. Bu makalede amaç bu ...
 • Türk Sosyolojisi ve Baykan Sezer 

  Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Her zaman, Batılı bir bilgi olan sosyolojiyi günü gününe takip etme becerisi gösteren Türk sosyolojisi, aynı beceriyi, özgün bir bilgi üretme noktasında gösterememiştir. Çünkü Türk sosyolojisi genellikle, Batılı sosyolojiyi ...
 • “Rasyonel Satın Alma” ve “Boş Zaman Sürecine Ait Alışveriş” Eylemlerinin Birlikte Sergilendikleri Mekânlar : Alışveriş Merkezleri 

  Özcan, Burcu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Makale tüketici imajları, tüketim, alışveriş ve boş zaman hakkındadır. Tüketiciler farklı imajlara sahiptirler. Satın alına alışkanlıkları ve tüketim stilleri birbirinden farklı olabilir. Alışveriş de farklı anlamlara ...
 • Bolvadin’de Toplumsal Yapı ve Değişim 

  Karakaş, Mehmet; Konuk, Osman; Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Toplumsal yapı araştırmalarında büyük kent ve kent dışı alanlara öncelik verilir. İlçeler hem kent hem kır özelliklerini birlikte taşımasına rağmen yapı araştırmalarında ihmal edilen bir alandır. Bolvadin toplumsal yapı ...

Daha Fazla