Güncel Gönderiler

 • Korrepetitörlük Mesleğine Genel Bir Bakış 

  Demirova, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Piyanistler arasında en sık karşılaşılan meslek eşlikçilik ve korrepetitörlüktür. Eşlikçiler/korrepetitörler sanat ve müzik eğitimi veren kurumlarda bulunması gereken elemanlardır. Bu çalışmanın amacı, eşlikçilik/korrepetitörlük ...
 • Clementi ve Piyano Tekniği 

  Eren, Oytun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin zorlukBu çalışmada, Clementi'nin piyanist kimliği ve bu kimliğin oluşturduğu müzikal duruş incelenmiştir. Clementi ile Mozart arasındaki tarihi düellonun ...
 • Türk Solo Piyano Eserlerinin Zorluk Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Modeli Denemesi 

  Aydıner, Mehtap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu araştırmanın amacı, Türk bestecilerinin solo piyano eserlerinin zorluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak, istatistiki tekniklere dayalı bir ölçek modeli oluşturmaktır. Bu ölçek modelinde (zorluk-kolaylık ölçeği) ...
 • Yerli Turistlerin Seyahat Özellikleri İle Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir araştırma 

  Emir, Oktay; Kılıç, İbrahim; Temeloğlu, Erdem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Günümüz turistinin, turistik ürün satın alma davranışlarında giderek çok daha seçici olması ve müşteri profilindeki önemli değişikler, seyahat endüstrisini, hem arz hem de talep yönünde hızlı değişikliklere yöneltmektedir. ...
 • Mamul Yaşam Dönemi Maliyetlemesi 

  Elitaş, Cemal; Yıldız, Feyyaz; Dereköy, Feyza (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Son yıllara kadar üreticiler; maliyet yönetimini maliyet muhasebesinden ayrı düşünmüşlerdir. Konuya daha doğru bir bakış açısıyla doğrudan bakıldığında maliyet muhasebesinin, maliyet yönetimine bilgi sağlamak amacıyla ...
 • Turizm Sektöründe İşgüvencesi Algısı: Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma 

  Hotamışlı, Mustafa; Şenol, Fazıl (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki işgörenlerin işgüvencesi algılarını belirlemek ve algılanan işgüvencesinin motivasyon etkisini demografık/kontrol değişkenlerine göre ortaya koymaktır. Araştırmanın ...
 • Amasya’da Şehirleşmeye Bağlı Ortaya Çıkan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri 

  Aylar, Faruk; Çoban, Asım (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Teknolojinin gelişmesi ve sanayileşme hareketiyle birlikte artan doğal kaynakların aşırı kullanımı çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Çevre sorunları insanların yaşamını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesinin ...
 • Öyküde Şiirsellik Bağlamında Hüseyin Su Öyküleri 

  Zariç, Mahfuz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Edebî eserlerde türler arası etkileşim tartışılagelen bir konudur. Roman ile şiir arasında konumlandırılabilen öykü türünde de şiire ait bazı dil ve yapı özellikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda Hüseyin Su öykülerini ele ...
 • Hititçe Metinlerde Geçen Pitassa Ülkesi 

  Ay, Şeyma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Pitassa Ülkesi Anadolu’nun güneyinde, Hititler’in batıya açılan kapısı niteliğindedir. Afyonkarahisar-Isparta-Burdur dolaylarında bir yerde olması gerektiğini düşündüğümüz bölgenin aynı zamanda Aşağı Ülke sınırlarında ...
 • Kapitülasyonlar: Kaldırma Teşebbüsleri ve Lozan’da Kaldırılışı 

  Gül, Muhittin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Kapitülâsyon deyimi, yabancı devlet ve vatandaşlarının bir ülkede sahip olduğu ayrıcalık veya muafiyetleri ifade eder. Tarihte ilk olarak İtalyan şehir devletlerinin Bizans üzerinde kapitülasyon elde ettikleri görülür. ...
 • Cemal Şakar’ın Mevlit Öyküsü: Edebiyat Sosyoloji Açısından Bir Değerlendirme 

  Özkul, M. Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Toplumların tarihi, kültürel kodlarını anlamada edebiyat metinlerinin ayrı bir yeri vardır. Adeta, toplumun arkeolojisi diyebileceğimiz birçok toplumsal olguyu metin içinde bir araya getirirler. Metinlerde kullanılan dil, ...
 • Hint Kültüründe ve Tek Tanrılı Dinlerde Çevre Toplum İlişkisi 

  Yılmaz, Ensar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Çevreyle ilgili araştırmalar gün geçtikçe daha da önem kazanmakta ve çoğalmaktadır. Bugün çevre sorunları insanlığın var oluşunu tehdit eden devasa sorunlar olarak görülmektedir. Gelinen nokta hiç kuşkusuz çevre ve toplum ...
 • John Rawls’un İki Adalet İlkesi Bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Sosyal Politika Anlayışı ve Uygulamaları 

  Haşlak, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Yoksulluğun azaltılması ve sivil özgürlüklerin tam olarak hayata geçirilmesi insanlığın iki önemli amacını oluşturmaktadır. Bu iki amacın gerçekleştirilmesi beraberinde çözülmesi oldukça güç gerilimler yaratmaktadır. Bununla ...

Daha Fazla