Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Murat
dc.contributor.authorDoğru, Ömer
dc.contributor.authorAlbayrak, Ramazan
dc.contributor.authorDeğirmenci, Bumin
dc.contributor.authorHaktanır, Alpay
dc.contributor.authorYücel, Aylin
dc.date2015-01-26
dc.date.accessioned2015-01-26T12:59:43Z
dc.date.available2015-01-26T12:59:43Z
dc.date.issued2004-09
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1700
dc.description.abstractAmaç: Akciğer tüberkülozu olan çocuklarda toraks BT ve YÇBT ile akciğer parankim bulgularının ve sıklığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Tüberküloz tanısı konulan 15 yaş altı (yaş ortalaması: 4±3) 51’i erkek (%66), 26’sı kız (%34) 77 çocuk hastada. radyolojik incelemeler yapıldı. Tüm hastalara toraks BT ve miliyer tüberküloz düşünülen hastalarda da ek olarak YÇBT incelemeleri Toshiba X vision spiral tomografi aleti ile yapıldı. Standart çekim parametreleri olan 120 kVP, 100 mA, 200 mAs ve 256x256 matriks kullanıldı. Bulgular: Toraks BT incelemesinde; konsolidasyon 37 (%48), kaviter lezyonlar 12 (%15), tüberkülom 11 (%14), atelektazi 11 (%14), endobronşial yayılım 3 (%4), miliyer yayılıma bağlı nodüler dansiteler 19 (%25), buzlu cam gö- rünümleri 6 (%8), bronşiyektazi 5 hastada (%6) tespit edildi. Beş hastada (%6) yüksek PPD değerlerine rağmen toraks BT incelemelerinde hiçbir lezyon saptanmadı. Sonuç: Akciğer grafisi tüberküloz hastalarında radyolojik değerlendirmenin temelidir. Ancak Süperpozisyon nedeniyle gözden kaçabilen parankimal lezyonların demonstre edilmesinde ve lezyonların tanımlanmasında BT tercih edilecek modalite olmakla birlikte çocuk yaş grubunda BT tetkiki yapılacak hastaların radyasyon riski yönünden titizlikle seçilmesi gereklidir.en_US
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study was to determine benefit of CT, and HRCT findings in childhood pulmonary tuberculosis. Materials and methods: The 77 child patients (51 boys, 26 girls) with pulmonary tuberculosis included in this study were followed up between February 2000 and May 2001. The mean age was 4 years. All patients underwent CT scans. We also had examined with HRCT for patients with suspicion of miliary tuberculosis. CT scans were obtained with Toshiba X vision at 100 mA, 120 kVp. Results: Consolidation (48%), cavitation (15%), tuberculoma (14%), atelectasis (14%), endobronchial spread of infection (4%), miliary disease (25%), groundglass pattern (8%), pleural effusion (4%), and bronchiectasis (6%) were present. Conclusion: Parenchymal abnormality, although almost always present in pulmonary tuberculosis in children, may be difficult to identify even on high-quality chest radiographs. A CT scan can be used to reveal or confirm the parenchymal lesions. However, meticulous selection of children is necessary for CT examination because of the radiation risk. Key Words: Pulmonary tuberculosis, CT, HRCen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkciğer Tüberkilozuen_US
dc.subjectBT, YÇBTen_US
dc.titleÇocuklarda Akciğer Tüberkülozu: BT Parankim Bulgularıen_US
dc.title.alternativeChildhood Pulmonary Tuberculosis: Parenchymal CT Findingsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Afyonen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage28en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record