Show simple item record

dc.contributor.authorYücel, Aylin
dc.contributor.authorYılmazer, Mehmet
dc.contributor.authorAcar, Murat
dc.contributor.authorDeğirmenci, Bumin
dc.contributor.authorKöse, Songül
dc.contributor.authorHaktanır, Alpay
dc.contributor.authorFenkçi, Veysel
dc.contributor.authorCevrioğlu, Serhan
dc.date2015-01-29
dc.date.accessioned2015-01-29T14:08:03Z
dc.date.available2015-01-29T14:08:03Z
dc.date.issued2005-05
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1787
dc.description.abstractAmaç: Termde, normal gebelerde, erkek ve kız fetuslarda umbilikal ve fetal orta serebral arter Doppler indeksleri ile non-stres test (NST) değerlerini karşılaştırarak, bu parametrelerdeki olası farkları saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya, gebelik boyunca maternal ve fetal herhangi bir komplikasyon ya da patolojinin izlenmediği, 37-41. haftalar arasında, tek fetusa sahip gebeler alındı. Tüm gebelerde renkli Doppler ultrasonografi ile umbilikal arter ve fetal orta serebral arter incelenerek rezistans indeks, pulsatilite indeksi ve sistol/diastol oranı hesaplandı. NST incelemesinde, 20 dakika süreyle supin ve 20 dakika süreyle sol yan pozisyonda, kalp seslerindeki akselerasyon, deselerasyon sayısı, fetal hareket sayısı saptandı. Elde olunan tüm veriler, erkek ve kız fetuslar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Yaşları 20 ile 42 arasında değişen 52 normal gebenin sahip olduğu fetusların 27’si erkek (%52), 25’i kız (%48) idi. Obstetrik özellikleri açısından fark saptanmayan gebelerin erkek ve kız fetuslarında, Doppler indeksleri ve NST değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak kız fetuslarda orta serebral arter pulsatilite indeksi istatistiksel olarak anlamlı olmasa da erkeklerden yüksek bulundu (p=0.06). Ayrıca, erkek fetuslarda umbilikal arter ve orta serebral arter Doppler indeksleri arasında pozitif yönde güçlü korelasyon saptanırken, kızlarda saptanmadı. Diğer taraftan, kız fetuslarda ise NST değerleri ile Doppler indeksleri arasında korelasyon varken, erkeklerde yoktu. Sonuç: Erkek ve kız fetuslar arasında Doppler indeksleri ve NST değerleri açısından anlamlı fark saptanmamakla beraber, erkek ve kız fetuslarda bu değerlerin farklı korelasyonlar gösterdiği dikkati çekmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: To compare the Doppler indices of umbilical and fetal middle cerebral arteries with nonstress test (NST) and evaluate possible differences between male and female fetuses term pregnants. Methods: This prospective study included the pregnant women with 37-41 weeks gestation which had no maternal and fetal complication or pathology during the pregnancy and had singleton fetus. We calculated resistive index, pulsatility index and systolic/diastolic ratio values of umblical and middle cerebral arteries in all pregnants. In NST examination, accelerations and decelerations of fetal heart rate, number of fetal movements were recorded during 20 minutes in each supine and left lateral decubitus position. All data were compared between male and female fetuses. Results: Fifty-two normal pregnants with an age range of 20-42 years had 27 male (52%) and 25 female (48%) fetuses. There was no statistically significant difference in Doppler indices, NST values, and also obstetrics findings between male and female fetuses (p>0.05). Although statistically insignificant, we found that pulsatility indices of middle cerebral artery were higher in females than males (p=0.06). Although there were a strong positive correlation between Doppler indices of umbilical and middle cerebral arteries in males, it was not detected in females. On the other hand, while there was a correlation between NST values and Doppler indices in females, it was not found in males. Conclusions: Although there was no significant difference between male and female fetuses for both Doppler indices and nonstress test values, there were different correlations for these parameters in both genders.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRenkli Doppler Ultrasonografien_US
dc.subjectObstetriken_US
dc.subjectFetal Kalp Hızıen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.titleTermde Normal Gebelerde, Doppler İndeksleri ve Non-Stres Test Değerlerinin Fetus Cinsiyetine Göre Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison Of Doppler Indices and Non-Stress Test Values According to Fetal Sex in Normal Term Pregnanciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D, Afyonkarahisar Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D Afyonkarahisaren_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record