Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Mahmut
dc.contributor.authorÇavuş, Umut Yücel
dc.contributor.authorBüyükcam, Fatih
dc.contributor.authorYılmaz, Muhittin Serkan
dc.contributor.authorAfacan, Mustafa Ahmet
dc.contributor.authorKesim, Ahmet
dc.contributor.authorKöroğlu, Derya Balcı
dc.contributor.authorKarakılıç, Muhammed Evvah
dc.date2015-02-11
dc.date.accessioned2015-02-11T15:24:52Z
dc.date.available2015-02-11T15:24:52Z
dc.date.issued2012-05
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1990
dc.description.abstractAmaç: Travma, hayatın ilk dört dekatın da başta gelen ölüm nedenidir. Bütün travmaya bağlı ölümlerin %25’inden göğüs travması sorumludur. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada acil servise başvuran göğüs travması olan 65 çocuk hasta dosyası retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, travma nedeni, travma tipi, eşlik eden diğer travmalar, patolojik bulgular ve tedavi yöntemleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %61.54’ü erkekti. Göğüs travmasına neden olan travma tiplerinden motorlu araç kazası %53.85 ile ilk sırayı ve yüksekten düşme %30.77 ile ikinci sırayı alıyordu. Hastaların %18.46'sında kosta kırığı tespit edildi. Göğüs travmasına eşlik eden diğer patolojilere baktığımızda abdominal yaralanmalar %66, iskelet travması %65, kafa travması %42 olarak gözlemlendi. Travmaya bağlı göğüs patolojileri incelendiğinde %73 ile akciğer kontüzyonu ilk sırayı, %36 ile pnömotoraks ikinci sırayı, %32 ile hemotoraks üçüncü sırayı almaktaydı. Hastaların %78'i konservatif yaklaşım ile tedavi edildi. Hastaların %20'sine tüp torakostomi uygulanmıştır. Mortalite oranı %9.23 idi. Sonuç: Çocuk hastalarda göğüs travması sonrası komplikasyonlar konservatif olarak veya küçük cerrahi müdahalelerle kolayca tedavi edilebilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: Trauma is the first leading cause of death in the first four decades of life. Chest trauma is responsible for 25% of all deaths due to trauma. Materials and Methods: In this study, 65 children presented to emergency room with chest trauma were retrospectively analyzed. Age, gender, cause of trauma, trauma type, associated injuries, pathological findings and treatment methods were recorded. Results: 61.54% of the patients were male. Motor vehicle accident was the most common trauma type that causes to the thoracic trauma (53.85%) the second one was falls (30.77%). 18.46% of the patients had rib fracture. When we look at the other pathologies associated with chest trauma, abdominal injury was observed in 66% patients, skeletal trauma was 65%; head trauma was 42% of patients. The most common chest pathology was lung contusion (73%), the second was pneumothorax (36%), the third was hemothorax (32%). 78% of patients treated with conservative approach, tube toracostomy was applied 20% of the patients. Mortality rate was 9.23%. Conclusion: Complications after thoracic trauma could be treated easily witen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAcil Servisen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectGöğüs Travmasıen_US
dc.subjectPediatriken_US
dc.titleAcil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Retrospective Analysis of Children with Thoracic Trauma in the Emergency Departmenten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, Van, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbulen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record