Show simple item record

dc.contributor.advisorTuramanlar, Ozan
dc.contributor.advisorAcar, Tolgahan
dc.contributor.authorDemirtaş, İsmet
dc.date.accessioned2015-02-17T14:21:57Z
dc.date.available2015-02-17T14:21:57Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationDemirtaş, İsmet. Üç Boyutlu Multidedektör Bilgisayarlı Tomografide Orbita Ve Orbital Yapıların Morfometrik Analizi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2098
dc.description.abstractOrbita ve içinde bulunan yumuşak dokuların anatomik özellikleri farklılıklar gösterebilir. Çalışmamızın amacı Radyoloji ve Anatomi bilim dallarına akademik bir hafıza oluşturmak ve ilerde yapılacak ve bilimsel kazanımları daha geniş bir etki sahasına sahip yeni ve daha kapsamlı çalışmalara cesaret ve temel sağlamaktır. Yapılan çalışmamızda, 2008-2014 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı dijital radyoloji arşivinde yer alan 100 kişiye (58 erkek, 42 kadın) ait yüz, kafa ve maksillofasiyal BT (160-slice MDBT)’leri retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmada rektus kasları koronal kesitte, diğer parametreler aksiyel kesitte; kafatası transvers çapı, interzigomatik çizgi uzunluğu ve orbita’nın medial duvarları arasındaki minimum uzaklık dışındaki parametreler bilateral olarak ölçüldü. Dekat, cinsiyet ile parametreler arasında ve her iki orbita karşılaştırmaları yapıldı. Dekatlar arasındaki derecede “Orbita medial duvarları arasındaki minimum uzaklık” parametresi ve “sol m.rectus inferior” parametresi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Orbita medial duvarları arasındaki minimum uzaklık parametresi, 3. dekat ile 6. dekat arasında; sol m.rectus inferior parametresi, 8. dekat ile 2., 3. ve 4. dekatlar arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Kadın ve erkek grupları parametreler yönünden karşılaştırıldığında “sağ orbita’nın iç ve dış duvarları arasındaki maksimum mesafe”, “sol orbita’nın iç ve dış duvarları arasındaki maksimum mesafe” “sağ orbita’nın alt ve üst duvarları arasındaki maksimum mesafe”, “sağ for.infraorbitale ile orbita alt duvarı arasındaki mesafe”, “sol for.infraorbitale ile orbita alt duvarı arasındaki mesafe”, “interzigomatik çizgi uzunluğu”, “kafatası transvers çapı”, “sol m.rectus superior”, “sağ m.rectus lateralis”, “sol m.rectus lateralis” ve “sağ optik sinir genişliği” parametrelerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Sağ ve sol orbita parametrelerin karşılaştırılması sonucunda; orbita’nın iç ve dış duvarları arasındaki maksimum mesafe ve orbita’nın alt ve üst duvarları arasındaki maksimum mesafe, istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Kafatası transvers çapı ile interzigomatik çizgi uzunluğu, kafatası transvers çapı ile sağ taraf orbita iç ve dış duvarları arasındaki maksimum mesafe, interzigomatik çizgi uzunluğu ile sol taraf orbita iç ve dış duvarları arasındaki maksimum mesafe ve sağ taraf orbita iç ve dış duvarları arasındaki maksimum mesafe arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. Elde edilen sonuçların, adli tıp, göz cerrahisi, plastik cerrahi vb. klinik branşların kliniksel değerlendirmelerine katkı sağlayacağı ve bu konuda yapacakları akademik çalışmalarına temel teşkil edeceği inancındayız. Aynı zamanda yerel populasyona yönelik bu çalışmamızın yerel morfometrik veri kayıtlarına ekleme yaparak radyoloji, anatomi ve antropoloji branşlarının yapacakları çalışmalarına da ışık tutacağı inancındayız.en_US
dc.description.abstractAnatomic characteristics of orbit and the soft tissue therein may exhibit differences. The purpose of this study is to build an academic knowledge base for Radiology and Anatomy disciplines, and to encourage and provide a foundation for new works with more extensive scientific gains. In this study, face, head and maxillofacial BT (160-slice MDBT) images of 100 people (58 males, 42 females) taken between 2008 and 2014 and kept in the digital radiology archives of Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, were retrospectively evaluated. In this study rectus muscles were measured on coronal plane, while other parameters were measured on axial plane. Parameters other than “skull transvers diameter”, “interzygomatic line length” and “minimum distance between medial walls of orbit” were measured bilaterally. Comparisons were made between decades, gender, parameters and both orbit. In grading of decades, parametres “minimum distance between medial walls of orbit” and “left m.rectus inferior” were found to be statistically meaningful. Statistically meaningful differences were found in comparison of minimum distance between medial walls of orbit parameter between 3rd and 6th decades, and left m.rectus inferior parameter between 8th decade and 2nd, 3rd and 4th decades. In comparison of female and male groups in regard of parameters, the parameters “maximum distance between internal and external walls of right orbit”, “maximum distance between internal and external walls of left orbit”, “maximum distance between upper and lower walls of right orbit”, “distance between right for.infraorbital and lower wall of orbit”, “distance between left for.infraorbital and lower wall of orbit”, “interzygomatic line length”, “skull transvers diameter”, “left m.rectus superior”, “right m.rectus lateralis”, “left m.rectus lateralis” and “right optical nerve width” exhibited statistically meaningful differences between the groups. In comparison of parameters of right and left orbit, the parameters “maximum distance between internal and external walls of orbit” and “maximum distance between upper and lower walls of orbit” were found to be statistically meaningful. The relations between “skull transvers diameter” and “interzygomatic line length”, “skull transvers diameter” and “maximum distance between internal and external walls of right orbit”, “interzygomatic line length” and “maximum distance between internal and external walls of left orbit” and “maximum distance between internal and external walls of right orbit” were found to be statistically meaningful. We believe the results obtained in this study will contribute to and clinical evaluations in clinical disciplines like forensic medicine, ophthalmic surgery, plastics surgery, etc. and serve as a foundation for academic studies in these fields. In addition, we believe that this study focusing on local population will add to morphometric database and thus help shed light on the studies made in radiology, anatomy and anthropology disciplines.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBTen_US
dc.subjectçapen_US
dc.subjectmorfometrien_US
dc.subjectoptik siniren_US
dc.subjectorbitaen_US
dc.titleÜç Boyutlu Multidedektör Bilgisayarlı Tomografide Orbita Ve Orbital Yapıların Morfometrik Analizien_US
dc.title.alternativeMorphometric Analysis Of The Orbit And Orbital Structures With Three-Dimensional Multidetector Computed Tomographyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimlerien_US
dc.contributor.authorIDTR125854en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record