Show simple item record

dc.contributor.advisorSongur, Ahmet
dc.contributor.authorTaşpınar, Çiğdem
dc.date.accessioned2015-02-19T09:47:40Z
dc.date.available2015-02-19T09:47:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationTaşpınar, Çiğdem. Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilen Canlı Kişilerde Foramen Infraorbıtale Varyasyonları. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2172
dc.description.abstractAmaç: Çalışmamızın amacı, canlı kişilerde multidedektör bilgisayarlı tomografi(MDBT) kullanılarak elde edilen kesitlerde Foramen İnfra Orbitale’nin (FIO) anatomik yapısı ile varyasyonlarını belirlemek; bulunan ölçüm ve varyasyonları yaş, cinsiyet ve yerleşimine (sağ/sol) göre değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim dalında herhangi bir nedenle kraniyum BT’si çekilmiş olan hastalara ait 300BT görüntüleri geriye dönük olarak değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmamızın istatistiksel analizi SPSS-18 istatistik paket programı kullanılarak yapıldı. İncelenen parametrelerin ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Parametreler arasındaki ilişkiler elde edilen verilerin cinsiyet (kadın/erkek) ve bölge (sağ/sol) asimetrisi istatiksel olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde anlamlılık düzeyi<0,01olarak alındı. Bulgular: FIO’nun transvers çapı 1,88±0,44 mm, vertikal çapı ise 1,71±0,42 mm olarak bulundu. FIO’nun bazı oluşumlara olan uzaklıklarda ise; yüz orta hattına olan uzaklığı 26,81±3,19 mm, 2. insisiv dişin köküne olan uzaklığı 30,09±3,22 mm, atlas’ın tuberculum anterior orta noktasına olan uzaklığı 70,45±4,53 mm, orbitaya olan uzaklığı 7,50±1,36 mm, maksillar kemiğin nazal kısmına olan uzaklığı ise 16,63±1,81 mm olarak bulundu. FIO’nun yüz orta hattına olan uzaklığı (sağ 27,16 mm, sol 26,47; p=0,009) dışın da hiçbir ölçümde sağ ve sol farklılıkları yoktu. Kadın erkek karşılaştırmasında birçok farklılık bulundu. Bunlar; sağ ve sol FIO’nun transvers çapları (p<0,001 ve p<0,001), sağ ve sol FIO’nun vertikal çapları (p=0,003 ve p<0,001), sol FIO’nun yüz orta hattına olan uzaklığı (p<0,001), sağ ve sol FIO’nun 2. insisiv diş köklerine olan uzaklıkları (p=0,008 ve p=0,028), sağ ve sol FIO’nun atlas’ın tuberculum anterior orta noktasına olan uzaklıkları (p=0,009 ve p<0,010) ve sol FIO’nun maksiller kemik nazal kısmına olan uzaklığı (p<0,008) şeklinde idi. Sonuç: Çalışmamızda elde edilen veriler literatür bilgisi ile karşılaştırıldığında birçok bulgunun birbirine benzer bulunduğu, ancak bazı ölçümlerde farklılıklar olduğu gözlendi. Bu farklılıkların, çalışmaların kuru kafa iskeletinde yapılmış olması, ırk farklılıkları, ölçümlerde kriter alınan referans noktaları ve ölçüm yöntemlerinin farklılığı gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca FIO’nun boyutlarının iklim şartlarına göre değiştiği en çok kabul gören görüşler arasındadır. FIO’nin anatomik karakteristiklerinin bilinmesi cerrahi ve lokal anestezi planlanması sırasında anestezik komplikasyonların azaltılması gibi birçok uygulama için büyük önem arz etmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of our study is to determine the anatomic structure and variations of infraorbital foramen (IF) in living human beings using multidetector computerized tomography (MDCT) and to evaluate the findings according to age, gender and locations (right/left). Methods: In this descriptive study, CT imagings of patients from Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, RadiologyDepartment, whose cranial tomographies were performed with any reason were examined retrospectively. Statistical analyses of the study was performed using SPSS 18 statistical package. The avarage values and standard deviations of parameters were determined. Relations between parameters, gender and regional asymmetry were evaluated. Statistical significance value was accepted to be <0,001. Results: Transvers diameter of IF was 1,88+-0,44 mm and vertical diameter was 1,71+-0,42 mm. The distances of IF to some spesific points were; 26,81+-3,19 mm to midfacial line, 30,09+-3,22 to midpoint of anterior tubercle of atlas, 7,4+-4,53 mm to orbita, 16,63+-1,81 mm to the nasal part of maxillary bone. No distance differences according to side (right/left) was detected except the distance of IF to midfacial line. By gender comparison many differences were noted. These differences were transvers diameters of right and left IF (p<0,001 and p<0,001), vertical diameters of right and left IF (p:0,003 and p<0,001), the distance between left IF and midfacial line (p<0,001), the distance of right and left IF to radix of 2nd incissive tooth (p:0,008, p:0,028), the distance of right and left IF to midpoint of anterior tubercle of atlas (p:0,009, p<0,01) and the distance of left IF to nasal part of maxillary bone (p<0,008). Conclusion: When compared to present literature many findings were similar, while some measurements were different. These differences may stem from reference values used in studies, the difference of measuring methods and the fact that former studies were performed on dry craniums. Additionally it is among the most approved opinions that dimensions of IF may differ according to climate conditions. To consider the anatomic characteristics of IF is of great importance for many procedures like reducing the anesthetic complications when anesthesia is planned for surgical and local proceduresen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLokal Anestezien_US
dc.subjectFotamen İnfraorbitaleen_US
dc.subjectMultidetektör Bilgisayarlı Tomografien_US
dc.subjectNervus İnfraorbitaleen_US
dc.subjectMargo İnfraorbitaleen_US
dc.titleMultidetektör Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilen Canlı Kişilerde Foramen Infraorbıtale Varyasyonlarıen_US
dc.title.alternativeVariations Of The Infraorbital Foramen İn Human Evaluated With Multidetector Computerized Tomographyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimlerien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record