Show simple item record

dc.contributor.advisorSongur, Ahmet
dc.contributor.advisorTosun, Murat
dc.contributor.authorKarateke, Hüsniye
dc.date.accessioned2015-02-19T09:49:40Z
dc.date.available2015-02-19T09:49:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationKarateke, Hüsniye. Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu İle Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik Ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2177
dc.description.abstractErkek üreme sisteminin temel görevi sperm üretip, oluşturduğu bu spermleri dişi vajinasına iletmeye yardımcı olmaktır. Bu işlemi yapabilmesi için 4 farklı tipte yapıya sahiptir. Bu yapılar testisler, yardımcı kanallar, yardımcı bezler ve penis’tir. Testisler, sperm ve primer erkek cinsiyet hormonu olan testosteronu üretirken; yardımcı kanallar, testislerdeki ya da yardımcı bezlerdeki salgıları depolayıp penis’e taşırlar. Çalışmamızın amacı erkek genital sisteminin temel öğelerinden biri olan testislerin histomorfolojik olarak doğum sonrası dönemdeki farklı gelişim zamanlarında incelenmesini sağlamak ve Sertoli hücrelerinin oluşturduğu kan-testis bariyerinin gelişimin hangi döneminde oluştuğunu saptamaktır. Çalışmamızda postnatal dönemde bulunan 14., 30., 60. ve 90. günlerde Sprague-Dawley türü 24 erkek rat kullanıldı. Elde edilen testis kesitleri hemotoksilen-eozin ile kaderin ve klaudin immun boyaları ile boyanarak kan-testis bariyerinin gelişimi ve histolojik yapılanması değerlendirildi. Ayrıca testislerin diğer bileşenleri olan spermatogonyumların, Sertoli hücrelerinin ve Leydig hücrelerinin gelişimi ile organizasyonu değerlendirildikten sonra gelişimsel süreçte seminifer tübüllerin histomorfolojik anlamda geçirmiş olduğu değişiklikler belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre ratlarda sperm üretim sürecinin intrauterin hayatta başlamadığı ve hatta doğum sonrası 14. günde bile mevcut olmadığı görülmüştür. 30. günden kısa süre önce başladığını düşündüğümüz spermatogenetik sürecin yaşa bağımlı bir paralellik gösterdiği ortaya konmuş olup, klaudin ve pan kaderin primer antikorları sayesinde kan-testis bariyerinin varlığı ile birlikte fonksiyonel anlamda testis yapılanmasının 60 günlük ratlarda mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bu yapılanma bulgularının ilerleyen günlerde fazla değişiklik göstermediği de belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe main function of male reproductive system is not only to produce sperms but also to transfer these sperms to female vajina. To carry out these functions, male reproductive system have four different type of structures. These structures are testes, accessories ducts, accessorius glands and penis. While testes produce sperm and testosterone which is the primary male sex hormone, accessories ducts store the secretions located in testes or accessories glands and they transport these secretions to penis. The aim of our study is to examine the testes, one of the main part of male reproductive systems, histomorphologicaly at different developmental times after the post natal period and also to determine the period in which the development of blood-testis barrier formed by Sertoli cells was accomplished. 24 Sprague-Dawley types of male rats which are during the postnatal period in the 14th, 30th, 60th and 90 days were used in this study. The development and histological structure of blood-testis barrier were investigated by labeling the obtained testes sections using hematoxylin-eosin, cadherin and claudin dyes. Furthermore, after the examination of the development and organization of the other components of testis which are spermatogoniums, sertoli and Leydig cells, the changes were histomorphologically determined in the seminiferrous tubeles at the developmental stages. According to the obtained results on rats, the sperm production process do not start in utero life and even the sperm production do not take place at 14 th day after the birth. We thought that spermatogenetic process started less than 30 days ago and it depends on the age. By the help of claudin and pan cadherin primer anticor and the existence of blood-testis barrier enable us to detect the functional testis settlement in 60 days rats. Besides, the obtained settlement findings did not show significant difference in the upcoming days.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmmünohistokimyaen_US
dc.subjectKan-Testis Bariyerien_US
dc.subjectSeminifer Tübül Çaplarıen_US
dc.subjectSertoli Hücrelerien_US
dc.subjectSpermatogenezisen_US
dc.titleRatlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu İle Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik Ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeHistomorphometric And Immunohistochemical Evaluation Of The Testes And Blood-Testis Barrier In Postnatal Period In Rats.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimlerien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record