Show simple item record

dc.contributor.authorPamuk, Şebnem
dc.date2015-02-24
dc.date.accessioned2015-02-24T07:23:57Z
dc.date.available2015-02-24T07:23:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2270
dc.description.abstractGenetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), organizmanın gen diziliminin değiştirilmesi ya da gen aktarımı ile kendi doğasında bulunmayan bir özellik kazandırılmasıyla oluşan ürünlerdir. Bu ürünlere transgenik ürünler, teknolojiye ise rekombinant DNA teknolojisi denmektedir. Geliştirilen modem biyoteknoloji teknikleri ile canlıların genetik yapısında 1970’li yıllarından itibaren, geleneksel ıslah metodlan ile doğal üreme-çoğalma süreçleriyle elde edilemeyen değişiklikler yapılması mümkün olmuştur. Modem biyoteknoloji; doğal fizyolojik çoğalma ve rekombinasyon engellerini ortadan kaldıran in vitro nükleik asit tekniklerinin (rekombinant DNA, nükleik asitlerin hücre veya organellere doğrudan enjeksiyonu, farklı taksonomik gruplar arasında uygulanan hücre füzyonu gibi) tamamı olarak tanımlanmaktadır. Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahele edilmesi yoluyla yeni genetik özellikler kazandırılmasını sağlayan modem biyoteknoloji tekniklerine ise gen teknolojisi denmektedir. Gen teknolojisi kullanılarak doğal süreçler ile edinilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalar ise, GDO olarak adlandırılmaktadır. Transgenik ise, gen aktarımı yolu ile yeni gen ya da genler kazandırılmış ürünler için kullanılan bir terimdir.en_US
dc.description.abstractGenetically modified organisms (GMO) has been changed gene sequence of the organism or one of feature which has not in its own nature is gained. These products are called transgenic products, technology is called recombinant DNA technology. By means of developed modern biotechnological technics beginning from 1970 in living genetic structure which doesn't able to process, has been possible to make changes by conventional amendment methods. Modern biotechnology is described removing naturel physiological proliferation and recombination obstacle of all in vitro nucleic acid techniques (recombinant DNA, directly injecting nucleic acids to cells or to organelles, between different taxonomic groups such as cell fusion is applied). From one living species to another type of gene transfer or through modern biotechnological technics to current genetic structure is gained new genetic features, are called gene technolgy. By using gene technology new features are gained to product which is not possible to gain during its naturel process, is called GMO. Trangenetic term means, new gene or genes are gained to products by gene transfer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGDOen_US
dc.subjectHayvansal Üretimen_US
dc.subjectBitkisel Üretimen_US
dc.subjectGDO Teknolojisien_US
dc.titleGenetiği Değiştirilmiş Gıdalara Genel Bir Yaklaşımen_US
dc.title.alternativeThe General Approach to Genetically Modified Fooden_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ANS Kampüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record