Show simple item record

dc.contributor.authorDereli Fidaivf, Evrim
dc.contributor.authorNazlıgül, Ahmet
dc.date2015-02-24
dc.date.accessioned2015-02-24T09:25:04Z
dc.date.available2015-02-24T09:25:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2278
dc.description.abstractBu araştırma, farklı ışık kaynaklarının (halojen ampul, LED ampul ve tungsten telli ampul) Japon bıldırcınlarında büyüme dönemi performans özelliklerine etkilerini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada, İki haftalık yaştaki karışık cinsiyette 165 adet Japon bıldırcını kullanılmış olup, hayvanlar oluşturulan üç deneme grubuna (beş tekerrür) rastlantısal olarak dağıtılmışlardır. Gruplar havalandırma, sıcaklık ve ışık bakımından kontrol edilebilen, aynı özelliklere sahip üç farklı odaya konulmuştur. Deneme grupları, sarı ışık veren, halojen ampul, LED ampul ve tungsten telli ampul (akkor) kullanılarak düzenlenmiştir. Altı hafta süren çalışmada, hayvanlara yem ve su ad llbltum olarak sağlanmıştır. Araştırmada altı haftalık yaş döneminde canlı ağırlık ortalaması halojen ampul, LED ampul ve tungsten telli ampul gruplarında sırasıyla 185,80, 173,22 ve 176,80 g olarak bulunmuş olup, gruplar arası farklar İstatistiksel bakımdan önemli (P<0,01) çıkmıştır. Ortalama günlük canlı ağırlık artışına üç, dört ve beşinci haftalarda ışık kaynağının etkisi İstatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur. Işık kaynağının yem tüketimi üzerine etkisi beşinci ve altıncı haftada, yemden yararlanma oranına etkisi İse beşinci haftada İstatistiksel olarak önemli (P<0,05) bulunmuştur. Yaşama gücü bakımından ışık kaynağı grupları arasındaki fark İstatistiksel açıdan önemsiz olarak belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, genel aydınlatma kaynağı olarak kullanılan tungsten telli ampule alternatif olarak, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan ve daha uzun süre kullanım ömürleri olan halojen ve LED ampullerin de Japon bıldırcınlarının yetiştirilmesinde büyüme döneminde kullanılabileceği söylenilebilir.en_US
dc.description.abstractThis research was carried out to determine the effects of different light sources (halogen bulb, LED bulb and Incandescent bulb) on growth period performance traits of Japanese quails. In this research, 165 sexually mixed two weeks old birds were randomly allocated to each experiment group as five replication (3 x 5). Groups were placed to the three similar rooms In which ventilation, temperature and light schedule can be controlled.Treatment groups were designed with using Incandesent lamps, LED bulbs and halogen bulbs which each gives yellow colour. Feed and water were provided as ad libitum during six weeks. In the study, the average live weight at six weeks were found as 185,80,173,22 and 176,80 g for halogen, LED and Incandescent bulb groups, respectively and differences between bulb groups were found statistically significant (P<0,01).The effect of light source on average dally live weight gain was found nonsignificant In the third, fourth and fifth weeks. However, the effect of light source on feed consumption was found as significant In the fifth and sixth weeks, while the effect of light source on feed conversion ratio was found as significant In the fifth week (P<0,05). It was determined that liveability was found statistically nonsignificant for all light source groups. According to the results of this study, halogen and LED bulbs which are saving energy and have long life than ordinary Incandescent bulbs that using as a general lighting material In the hens can be also used In Japanese quail breeding during growing period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJapon Bıldırcınıen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectTungsten Telli Ampulen_US
dc.subjectHalojen Ampulen_US
dc.subjectLed Ampulen_US
dc.titleJapon Bıldırcınlarında [Coturnix Coturnixjapónica) Farklı Işık Kaynaklarının Büyüme Dönemi Performansına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Fifferent Light Sources on Growth Period Performance in Japanese Quails (coturnix coturnix japónica)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage29en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record