Show simple item record

dc.contributor.authorElitok, Bülent
dc.contributor.authorGürbüz, İsa
dc.date2015-02-25
dc.date.accessioned2015-02-25T08:17:58Z
dc.date.available2015-02-25T08:17:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2314
dc.description.abstractBu çalışmada erken yaşta kaba yeme başlanan buzağıların rasyonlarına %20 oranında fiğ eklenerek, fiğin bu besinsel değerinin ruminal aktivite, hematolojik parametreler ve metabolik profil üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma 1-3 aylık dönemdeki saha şartlarında yetiştiricilerin elinde bulunan ancak tarafımızca sürekli gözetim altında tutulacak 30 adet buzağıda yapılmıştır. Aynı yaşta, sağlıklı ve rasyonuna fiğ ilavesi yapılmamış 15 adet buzağı ise kontrol grubu olarak kullanılmıştır. Çalışmaya alınan hayvanlarda vücut sıcaklığı, solunum ve kalp frekansları gibi klinik parametreler ile rumen sıvısı analizleri (metilen mavisi testi, infusoria), hematolojik ve bazı kan biyokimyasal parametrelerinin ölçümleri ve elde edilen değerlerin iki grupta karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde, fiğin erken dönemdeki buzağıların beslenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu, yüksek oranda rasyona ilave edilmesinin buzağı sağlığı ve verimi açısından pozitif yönde katkı sağlayacağı, ancak hematolojik bulgular ve metabolik profil göz önüne alındığında; yüksek oranda fiğ ilavelerinin 55. günden sonra yapılmasının buzağıların verim ve sağlığı açısından daha yararlı olacağı kanısına varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study will be conducted at an early age eating coarse rations of calves by adding 20% vetch, and it will be investigate the effects of vetch feeding on the ruminal activity, hematological parameters and metabolic profile. Period of 1-3 months under field conditions, 30 calves the hands of growers will be studying, but by us will be kept under constant surveillance. At the same age and growing under some conditions, 15 healthy calves will be no added of the vetch ration will be used as a control group. All of the animals, clinical parameters such as body temperature, breathing and heart frequencies along with rumen fluid analysis methylene blue test, hypoactivity status, such as total counts infusoria) with hematological and blood biochemical parameters will be measured and made comparisons of the values obtained in the two groups. When the datas obtained from this study were analyzed, vetch feeding of calves in early life was an important source of nutrients, high dietary addition of calf health and to contribute to a positive direction in terms of efficiency, but according to the hematologic findings and metabolic profile, it was concluded that calves would be more beneficial in terms of efficiency and health when high rate of vetch additions to their ration after the 55th day.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBuzağıen_US
dc.subjectFiğen_US
dc.subjectHematoloji Metaboliken_US
dc.subjectProfil Rumenen_US
dc.titleBuzağılarda Rasyona İlave Edilen Fiğin (Vida Sativa) Rumen Biyolojik Aktivitesi, Hematolojik ve Metabolik Profil Üzerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects Supplemental Dietary Vetch (Vicia sativa) on Ruminal Activity, Hematologic and Metabolic Profile in Calvesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD., Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage25en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record