Show simple item record

dc.contributor.advisorYörük, Sinan
dc.contributor.authorEğmir, Eray
dc.date.accessioned2015-03-13T07:10:29Z
dc.date.available2015-03-13T07:10:29Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2727
dc.description.abstractAraştırmanın amacı okul yöneticilerinin koçluk becerilerinin, okulun öğrenen bir organizasyon haline gelmesindeki etkililik düzeyini belirlemektir. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel Ortaöğretim Okullarında 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Subaş (2010)’dan alınan Öğrenen Okulu Algılama Ölçeği ile Yeltan (2007)’den alınan Koçluk ve Yöneticilik Becerileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler, aritmetik ortalama, standart sapma, ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi testi, çapraz tablolar ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre okul yöneticilerinin koçluk becerileri ile okulun öğrenen organizasyon haline gelmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Öğrenen Okul ve Koçluk boyutlarında katılımcıların çalıştıkları okul türüne göre anlamlı bir fark bulunurken; cinsiyet, kıdem ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.en_US
dc.description.abstractSCIENCES DEPARTMENT JANUARY 2012 Advisor: Yrd. Doç. Dr. Sinan YÖRÜK The aim of the study is to determine the effectiveness level of the coaching skills of school administrators on the school becoming a learning organization. It is a descriptive study and survey method was used. The universe of the study consists of teachers who are working at public and private secondary schools affiliated to Ministry of National Education, Kütahya Province National Education Directorate in the academic year of 2011-2012. The method of appropriate sampling was used in the study. In the research, as a means of data collection, Learning School Perception Scale taken from Subaş (2010) and Coaching and Management Skills Scale from Yeltan (2007) were used. In the analysis of the data, frequencies, percentages, means, standard deviation, independent samples t test, one way analysis of variance, cross tables and chi-square test were used. As a result of the research, a significant relation were found between the coaching skills of the school administrators and the school’s becoming a learning organization. In the factors of Learning School and Coaching, a significant difference according to types of schools that the participants work was found, however, a significant difference was not found according to the variables of gender, seniority and education level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKoçluken_US
dc.subjectÖğrenen Organizyasyonen_US
dc.subjectOkul Yöneticilerien_US
dc.titleOkul Yöneticilerinin Koçluk Özelliklerinin Okulun Öğrenen Organizasyon Olmasındaki Etkilik Düzeyien_US
dc.title.alternativeThe Efectiveness Level of School Administrator’s Coaching Characteristic on School’s Being Learning Organizationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR47055en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record