Show simple item record

dc.contributor.advisorSandıkçı, Mustafa
dc.contributor.authorPamukçu, Hüseyin
dc.date.accessioned2015-03-16T12:54:00Z
dc.date.available2015-03-16T12:54:00Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2861
dc.description.abstractBu tezin amacı, Kastamonu bölgesindeturizm yatırımı gerçekleştiren girişimcilerin tercih ettiği teşvik türünü yatırımcılara sağlayan kurumu tespit etmektir. Standartları belirlenmiş, görev ve yetkileri tanımlanmış, iş akışları oluşturulmuş teşvik sağlayıcı bir kurum,turizm yatırımı sürecinde yatırımcıları profesyonel bir şekilde bilgilendirebilecektir. Ayrıca bu kurum potansiyel yatırımlara ilişkin her türlü bilgiyi yararlanıcılara sağlayabilecek, girişimcileri sağlıklı bir şekilde yönlendirebilecektir. Bu çalışma kapsamındaturizmteşviği sağlayan alternatif kurumlar tanıtılmış olup özellikle Kastamonu bölgesi yatırım ortamında kurumlar düzeyinde yatırımcılara sunulan turizm teşvikleri ve destekleri hakkında bir alan araştırması yapılmıştır.Ayrıcateşvik desteği sağlayan kurumların kurumsal yapısı, bilgi paylaşma oranı, şeffaflığı, niteliği, işbirliği içerisinde eşgüdümlü çalışma sistemleri irdelenmiş olup kaynakların yatırımcılar tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını hangi teşvik sağlayıcı kurumun daha iyi karşıladığı belirtilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamındadoğru sonuca en iyi şekilde varabilmek maksadıyla Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden olanAnalitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemi kullanılmıştır. AHPveANP, son yıllarda karar verme ile ilgiliproblemlerin çözümünde birçok yazar tarafından sıklıkla tercih edilen yöntemlerdendir.Bu yöntemler ile subjektif değerlendirme kriterleri kullanılabilmekte, analizlerin tutarlılığı test edilipçok sayıdaki kritere göre değerlendirilmesi gereken alternatiflerin öncelikleribelirlenebilmektedir.Yöntem kapsamında uygulanangörüşme formu,SuperDecisionpaket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Kastamonu’da en uygun turizm teşvik türünü yatırımcılara sağlayan, yatırımcıları devlet yardımları konusunda bilgilendirip, yönlendiren kurumun Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı(KUZKA)olduğu ortaya çıkmıştıren_US
dc.description.abstractTheaim of thisthesis is todeterminethecorporationwhichprovidestheentrepreneurs with the investing types preferred by the entrepreneurs investing in tourism in Kastamonu. An investing corporation whose standards have been set down, duty and authority have been defined, work-flows have been made up can inform the investors professionally during the process of tourism investment. Also, this corporation can provide the beneficiaries with all the information about the potential investment and can lead the investors healthily. With the scope of this research, alternative corporations providing investment have been introduced and field research about tourism investment and support provided among the corporations in Kastamonuhas been made. Also the corporate structure, rate of information sharing, transparency, quality and the system of working co-ordinately in harmony have been elaborated and it has been tried to state which investing corporation is better at the resources being used efficiently by the investors. With the aim of reaching the best results, in this research, Analytic Hierarchy Process (AHP) and Analytic Network Process (ANP) which are the means of Multi-Purpose Decision Making Method have been used. AHP and ANP are the techniques which have been preferred often by many authors in recent years in solving the decision making problems. With these techniques, subjective evaluation criteria can be used, consistency of the analysis can be tested and the priority of the alternatives which need to be evaluated according to many criteria can be specified. The interview form which was applied in the scope of the technique has been evaluated with the Super Decision packaged software. With the result of the research, it is revealed that the corporation providing the most suitable investing types to the investors and informing and leading about the state assistance is KuzeyAnadoluKalkınmaAjansı (KUZKA), which is active in TR82 area including Kastamonu, Çankırı and Sinop citieswith the coordination of The Ministry of Development.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizm Teşviken_US
dc.subjectTurizm Politikalarıen_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Vermeen_US
dc.titleTurizm Sektöründe Teşvik Veren Kurumların AHP ve ANP Yöntemi ile Belirlenmesi: Kastamonu Örneğien_US
dc.title.alternativeDetermining the Corporations Investing in Tourism With the AHP and ANP Methods: Kastamonu Sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.authorIDTR19772en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record